Zberová a verejnoprospešná činnosť


           Už počiatky existencie novej školskej budovy  a výstavby kultúrneho domu koncom štyridsiatych rokov sú späté s brigádnickou prácou učiteľov a žiakov.  Na oboch stavbách odpracovali stovky brigádnických hodín. Každoročne na jar zveľaďovali okolie školy a kultúrneho domu.

V roku 1949 s horárom J. Chladným vysadili 3 ha lesa v lokalite na Skalách a na Sivoho.

V päťdesiatych rokoch asanovali ruiny kováčskej dielne a šopy v akcii Za krajšie obce. 480 hodín tiež odpracovali pri čistení pasienkov v rámci Národnej zmeny. V r. 1964 ôsmaci a deviataci vysádzali ihličnaté stromčeky s uč. Gibejovou.

Brigádnici na výsadbe lesa (1964)

                V r. 1964 odpracovali žiaci  na JRD pri zbere zemiakov 3 300 hodín.
Pracovalo sa s dobou technikou:

                V sedemdesiatych rokoch pomáhali žiaci so zberom zemiakov, ale aj jahôd a ríbezlí.
Okrem toho zbierali aj nepotrebný papier a železo. Šípok napr. nazbierali v roku 1976 až 160 kg.

               

Brigáda               V r. 1977 na JRD odpracovali  3 pracovné dni a jednu voľnú sobotu a nedeľu. Na úprave športového areálu až 16OO brigádnických hodín. Nazbierali tiež 2 100 kg papiera a 4 600 kg železného šrotu.  V 1978 roku zbierali žiaci aj bazu čiernu – 444 kg. Aj v r. 1982 žiaci pomáhali pri zbere zemiakov počas voľných dní – odpracovali 1800 brigádnických hodín.

                V roku 1993 sa za aktivitu pri zbere druhotných surovín dostali na exkurziu do botanickej záhrady M. Pištejová a R. Vančík. Liečivé bylinky a pomarančová kôra sa zbierali aj v deväťdesiatych rokoch. 

     V r. 2000 a rámci akcie Vyčisťme svet žiaci v spolupráci s OÚ týždeň čistili verejné priestranstvá v obci. Ekohliadka vedená O. Gregovou čistila miestny potok a zveľaďovala okolie minerálnych prameňov.

                Súčasné zberové aktivity žiakov sú zamerané na zber papiera, ktorý býva organizovaný dvakrát do roka, zber liečivých rastlín a zber železného šrotu, ktorý býva celoobecným podujatím.  Žiaci naďalej pomáhajú pri opravách a svojpomocných rekonštrukciách školy. Ekohliadka v akciiKaždoročne pomáhajú s výzdobou obce v rámci folklórnych slávností. V minulom školskom roku pomáhali pri výkope zeminy na zvody vody, v predchádzajúcom období natierali oplotenie školského dvora a pod. Žiaci si tiež pravidelne zveľaďujú okolie školy, najmä v jesennom a jarnom období. Žiaci 1. stupňa v septembri tohto roku v rámci projektu Ekoland spolu s vyučujúcimi natierali oplotenie školského dvora pestrými  farbami.