Projekty


V súťaži  Ekonápad storočia (1997) – bol projekt Ekopyramída ocenený spomedzi 232 podaných projektov, v rámci ktorého sa uskutočnila výsadba stromčekov, čistenie potoka a navŕšenie pyramídy z nazbieraného odpadu. Spoluautorkami aj   realizátorkami projektu boli E. Popovičová a   O. Gregová. Cieľom projektu bolo viesť žiakov k aktívnej ochrane životného prostredia – čistenie miestneho potoka, starostlivosť o vysadené stromčeky, úprava okolia minerálnych prameňov a studničiek.

Projekt Školské prázdninové dvory (2000) realizovala O. Gregová, neskôr M. Bittnerová (2002). Cieľom tohto projektu bolo podnietiť žiakov tráviť prázdninové obdobie na školských športoviskách.

Do projektu Živá príroda (2001) boli zapojení žiaci 4 tried  so svojimi vyučujúcimi: M. Bittnerovou, M. Škvarovou, E. Juraškovou a O. Lichvárovou. Cieľom projektu bol monitoring rastlín a bociana bieleho.

ZŠ s MŠ je v súčasnosti zapojená  a realizuje nasledovné  projekty:

Škola podporujúca zdravie – certifikát ŠPZ bol škole po ročnej skúšobnej lehote  udelený v roku 2000. V rámci tohto projektu je v škole zabezpečený pre žiakov pitný režim – teplé bylinkové čaje, mliečna desiata, rôzne prednášky a besedy so zameraním na zdravú výživu a životosprávu, ktoré zabezpečujú koordinátori: I. Dančáková, v súčasnosti  E. Jurašková.

Projekt protidrogovej prevencie – v rámci tohto projektu sa škola každoročne zapája do týždňa boja proti drogám, počas ktorého prebieha teoretické vzdelávanie žiakov v protidrogovej prevencii, ale aj rôzne športové podujatia a kvízy. Organizujú ich koordinátori: I. Dančáková, v súčasnosti Monika Škvarová.

Autorkou projektu Infovek (r. 2001) bola O. Gregová. V rámci tohto projektu bola zriadená počítačová učebňa vybavená výpočtovou technikou a pripojením na internet. V šk. roku 2002/2003 sa začalo s výukou predmetu práca s počítačom.

Do projektu Cesta sa zapojila so žiakmi v rámci občianskej výchovy I. Dančáková. Cieľom projektu je viesť žiakov k dobrým sociálnym vzťahom, správnemu sebahodnoteniu a k správnym postojom k životu.

Autorkami dlhodobého projektu Ekoland (2006)  E. Jurašková, M. Škvarová a M. Bittnerová. Projekt dostal finančnú podporu od CITIBANK – Citigroup Bratislava v hodnote 25 000, – SK. Cieľom projektu je efektívne využívanie prostredia areálu školského dvora žiakmi školy a širokej verejnosti vo voľnom čase, ako aj jeho využívanie pri zefektívňovaní vyučovacieho procesu. Projekt sleduje zmenu myslenia ľudí v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.