ZRPŠ a Rada rodičov


Školská kronika z rokov 1953 – 1976 neuvádza členov výboru ZRPŠ. Novšia kronika od r. 1976  obsahuje úplné menoslovy rodičov, ktorí pracovali vo výbore ZRPŠ a funkcie, ktoré zastávali.

Funkciu predsedu  výboru ZRPŠ  a (od r. 1991)  Rady rodičov vykonával:  Ján Sroka (1976 – 1989), Juraj Kuzár  1989/90, Peter Sivuľka 1991/92, Ing. Helena Rabatinová (1992 – 1999), Iveta Nestoriková (1999 – 2002), Viera Škvarová  (2002 – 2006), Ján Repka  od r. 2006.

ZRPŠ v minulosti aj v súčasnosti bolo oporou vedenia školy nielen pri svojpomocných rekonštrukčných prácach, ale aj pri organizovaní rôznych školských akcií. Rada rodičov zo svojho rozpočtu  uhrádza náklady na mimoškolskú činnosť – cestovné, nákup cien pre súťažiacich, prispieva aj na realizáciu výletov,  rozlúčkových posedení, kurzov a každoročne  pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje ich  prácu symbolickým darčekom.