Výpisky zo školských kroník


 Kronikári:

v      Kronika Štátnej ľudovej školy 1946 – 1953 – neznámy kronikár, v r. 1947 – Š. Bittner

v      Kronika Štátnej ruskej meštianskej školy v r. 1946 – 51  – E. Millý, Š. Luco

v      Kronika osemročnej strednej školy (ZDŠ a ZŠ)  –  kroniku od r. 1953 písali  Š. Bittner, M. Bittnerová, O. Matoľáková, M. Škvarová, M. Poľanská,
    H. Jurašková 

v      Kronika ZŠ  s MŠ –  D. Hrebíková    

v      Kronika MŠ  –  je písaná striedavo učiteľkami MŠ

 

Kronika Štátnej ruskej meštianskej školy v r. 1946 – 51[1] 

–   kroniku písal Elemír Millý

–   1. septembra 1946 bol E. Millý menovaný zo Štátnej ľudovej školy na riaditeľa Štátnej ruskej meštianskej školy 

 

1947/1948

–   1. tr. – 53 žiakov, 2. tr. – 50 žiakov

–   18. septembra 1947 – odobrenie pozemkov na výstavbu novej školy komisiou z Bratislavy

 

1948/1949

–   školu navštevovali aj deti zo Stráňan

–   škola mala 3 triedy

–   Štátna ľudová škola mala byť cez prázdniny zrekonštruovaná, ale majster Hadrava nedodržal dohodu, pracovalo sa do 20. októbra, vyučovalo sa v Meštianskej škole, O. Nevický vyučoval 2 hodiny v nedeľu v každej triede

16. 6. 1949 – prvý autobus – súkromník Ištván zo Starej Ľubovne

–   strany 51 a 52 chýbajú....

–   2. 9. 1949 – príchod J. Kubičku a pomocnej učiteľky Kubičkovej a Tovcimakovej

–   2 triedy sa vyučujú v Štátnej ľudovej škole, 1., 2. a 3. trieda je umiestnená v bývalej vyšnej krčme pri voziarni a v dome Huľveja árendu platila obec

–   31. 10. 1949 – Deň sporenia, žiaci sa zaviazali našetriť po 300 korún

–   Riaditeľ Luco navrhol zriadiť fond na vybavenie orchestra – na balalajky

–   1950 – surová zima – 33 stupňov

–   za vystúpenie s balalajkami  získali 1116 korún – zakúpenie rádia

–   28. 4. 1950 – Prešovský sobor – zavedenie pravoslávia – 30. 4. V Nevickij  v cerkvi povedal, že sme všetci jednohlasne prihlásení k manifestu a navraciame sa k pravosláviu

–   6. júna 1950 – nebola voda v potoku – v apríli a máji nepršalo

–   UNICEF – mliečne akcie 

–   prví dvaja vyznamenaní žiaci – Ján Lichvár a Juraj Karaš

–   1950 – výsadba lesa – sosny, jedle, jasene, javory

–   12. 7. 1950 – predčasné otvorenie tanečného sálu  kultúrneho domu

 

1950/1951

–   4 triedy – 111 žiakov

–   riaditeľ – Š. Luco

–   učitelia:  E. Lucová, Ján Mačík, Michal Romaňák, Anastázia  Čumová, Paraska Jaroščáková, Soňa Kramárová, vydatá Štafuriková z Maľcova, Justína Piková

–   Luco obvinený, že manipuloval záverečné skúšky – preložený do Jakubian

 

Kronika Štátnej ľudovej školy 1946 – 1953[2] 

–   škola mala oficiálny názov Gossudarstvena načaľna škola

–   písal ju pravdepodobne vtedajší riaditeľ Š. Bittner, od r. 1947

–   v úvode sa  uvádza, že stará školská vojnová kronika je poškodená, veľa strán z nej chýba, preto začali písať novú 

1946/1947

–   školský rok sa začal 2. septembra 1946 omšou, rozdelením do tried a modlitbou

–   1. – 5. ročník navštevovalo 216 detí (pôvodne  bola šesťtriedna)

–   učitelia – Š. Romaňáka RUŠ preložil do Jarabiny, Š. Bittner bol riaditeľom UND v Prešove, E. Millý – riaditeľom Štátnej ruskej meštianskej školy, Ďudjak

–   premiestnený do Toporca

–   zo starších učiteľov zostal Š. Troščák a manželkou Annou

–   noví: Zuzana Fecková, Katarína Šestáková

–   18. 12. 1946 – Mikulášsky večierok, na ktorom žiaci zahrali divadielko Svätý otec Nikolaj

–   25. mája 1946  – školu navštívil biskup P. Gojdič

–   marec 1947 – 19 žiakov optovalo do ZSSR

 

1947/1948

–   188 žiakov vyučovali: Š. Bittner, A. Troščáková, M. Čabrová, Š. Troščák,  M. Mirilovičová

–   18. septembra 1947 – návšteva z RUŠu – M. Lichvár

   28. septembra 1947  – svadba M. Čabrovej a Š. Bittnera

   16. 5. 1948 – Deň matiek – výstav prác žiakov, niektoré exponáty boli vystavené v Starej Ľubovni, v Prešove a v Sabinove

 

1948/1949

   riaditeľom Š. Bittner, učitelia: M. Bittnerová, A. Fejková, H. Petrigálová

   od 6. septembra do 10. októbra – rekonštrukcia školy

   27. 1. 1949 – informatívna inšpekcia – M. Lichvár

   zriadenie pošty – 15. 2. 1949

 

1949/1950

   riaditeľ Š. Bittner, učitelia: M. Bittnerová, H. Petrigálová, J. Minčík

   Fejková bola premiestnená do Jarabiny, M. Cupaško do Kamienky

   1. 4. 1950 – začal činnosť spevácky zbor učiteľov v Starej Ľubovni

    29. 4. 1950 – prijatie pravoslávia

 

1950/1951

   173 žiakov

–   riaditeľ Š. Bittner, učitelia: M. Cupaško, J. Minčík, M. Bittnerová, J. Džubák

–   7. 3. 1951 .. II. typ JRD v Kamienke

–   27. 4. – 1. 5. veľkonočné férie

–   2. 6. 1951 – založený spevácky a hudobný krúžok pri škole. Krúžok piesní a hudby viedol riaditeľ,  tanec viedla umelkyňa Anna Bittnerová

–   dievčenská časť tanečno-speváckeho súboru úspešne vystúpila na prehliadke v S. Ľubovni

 

1951/1952

–   169 žiakov

–   riaditeľ: Š. Bittner, učitelia: J. Minčík, J. Džubák, M. Cupaško, P. Stesňák

–   začiatok prevádzky strednej školy – od 1. 9. 1951 – slúži na vyučovanie 4. a 5. ročníka

–   17. 10. 1951 – spísaný protokol o odovzdaní strednej školy

–   stredná škola ma 100 žiakov a 4 triedy, ľudová mala 168 žiakov a 5 tried

–   1. 3. 1952 –  pribudol učiteľ E. Drobňák

–   12. 3. 1952 – národná a stredná škola zjednotené  s jedným riaditeľom a jednou zástupkyňou – Bittner a Čumová

–   10. 6. 1952 – zápisnica  zo záverečných skúšok na strednej škole

–   3. 7. 1952 – zo  školy sa stalo provizórne rekreačné stredisko – 115 detí   a 18 členov personálu

–   1. 8. 1952 – rekreácia 96 detí a 18 členov personálu

–   od školského roku 1952/1953 – vo všetkých ruských školách bol zavedený ukrajinský jazyk

 

1952/ 1953

–   234 žiakov učili v národnej škole – Helena Hvizdová, Michal Cupaško, Emil Drobňák, Soňa Kramarová, Ján Džubák

–   na strednej škole – M. Krettová, M. Bittnerová, A. Čumová, J. Piková, Š. Hrebík

–  22. 11 1952 v Čiernom orle – hudobno-spevácko-tanečný súbor z Kamienky získal 3. cenu – album a akordeón a 19 500 Kčs – slávnostná estráda pri príležitosti konferencie KZUPu

–   15. 11. 1952 – H. Hvizdová premiestnená do materskej škôlky v Kremnej

–   nová učiteľka – Anna Compľová

–   23. 3. 1953 – založenie Zväzarmu

–   21. 4. 1953 – výsadba lesa

–   8. – 9. 6.  1953 – Hlásenie o záverečných skúškach 15-ročného dorastu – prítomný aj inšpektor J. Mačík

 

Kronika osemročnej strednej školy (ZDŠ a ZŠ)[3]

1953/1954

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan Bittner –  riaditeľ školy

2.        Mária Bittnerová –  tr. uč. 1. trieda

3.        Štefan Lyssý – 2. trieda

4.        Michal Cupaško – 3. trieda

5.        Anna Lukáčová – 4. trieda

6.        Anastázia Mačíková – 5. trieda

7.        Štefan Hrebík – uč. stred. školy

8.        Mária Krettová – uč. stred. školy

9.        Justína Pikovová – uč. stred. školy

10.     Peter Lúč, ktorý  zastupoval J. Pikovovú

11.     Emil Šudich

v       Osemročnú strednú školu navštevovalo 201 žiakov.

v       Vyučovacím jazykom bola v národnej aj strednej škole ukrajinčina.

·          1. 11. 1953 –  súbor umeleckej tvorivosti chlapcov a dievčatá súboru pionierov vystupovali v Starej Ľubovni a v Prešove

·          14  1. 1954 – Dedo Mráz (Juraj Huľvej) obdaroval deti darčekmi a knihami

·          od 1.1. do 30. 3. 1954 – kurz nových pravidiel slovenského jazyka v Jarabine pre učiteľov

·          19. 2. 1954 – zubná prehliadka žiakov

·          3. 4. 1954 – oslava Dňa učiteľov vo Vyšných Ružbachoch, program pripravili P. Lúč, E. Šudich a Š. Bittner

·          24. 6. 1954 – výlet žiakov  vo Vysokých Tatrách

 

1954/1955

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Ivan Mačík – zástupca

3.        Mária Bittnerová – 1. trieda

4.        Štefan Lyssý – 2. trieda

5.        Michal Cupaško –  3. trieda

6.        Justína Pikovová – 4. trieda

7.        Anastázia Mačíková – 5. trieda

8.        A. Pirošová – 6. trieda

9.        Peter Lúč – 7. trieda

10.     A. Lukáčová – 8. trieda

v       Školu navštevovalo 215 žiakov.

·          4.  9. 1954 – prvý cirkulár od nového školského inšpektora T. Sýkoru

·          26. 10. 1954 – jednodňový kurz učiteľov zo slovenského jazyka v Starej Ľubovni

·          31. 10. 1954 – návšteva riaditeľa okresnej banky v Starej Ľubovni p. Kováča

·          16. 11. 1954 –  prvý sneh a mráz

·                               – zdravotná prehliadka žiakov

·          9. 12. 1954 – okresná prehliadka, na ktorej sa zúčastnil aj  krúžok umeleckej tvorivosti spevu a tanca tunajšej školy

·          od 12. 12. 1954 do 9. 5. 1954 – na škole v rámci Národnej zmeny za krajšie obce a mestá prebiehala montáž náradia v telocvični

·          31. 12. 1954 – Dedo Mráz rozdával darčeky aj žiakom OSŠ – 82, na programe bolo prítomných 345 divákov okrem detí

·          18. 2. 1955 – škola sa zapojila do akcie Za krajšie obce, mestá, školy a prostredie. Občania obce a žiaci školy majú odpracovať 4700 brigádnických hodín na zveľadení okolia kultúrneho domu, školy aj súkromných dvorov, asanovať ruiny kováčskej dielne a šopy.

·          26. 2. 1955 – žiaci školy sa zúčastnili na prehliadke Národnej umeleckej tvorivosti v Starej Ľubovni. Vystúpili s „kamienskym tancom“ a piesňami Kolo mlyna a Rajta, koňu, rajta

·          1. 5. 1955  – účasť žiakov na prvomájových oslavách v Starej Ľubovni

·          5. a 6. 6. 1955 – 7O-členný kolektív žiakov sa zúčastnil na prehliadke Národnej umeleckej tvorivosti v Medzilaborciach, spevácka skupina vedená riaditeľom školy Š. Bittnerom získala 2. miesto

·          od 30. 5. do 1.6. 1955 – písomné a ústne skúšky žiakov osemročnej strednej školy

·          3. a 4. 7. 1955 – celoštátna Spartakiáda na Strahove v Prahe – zúčastnil sa jej  žiak Billík (na okresnom vystúpení sa zúčastnilo 26 žiakov, na krajskom 2 žiaci)

 

1955/1956

v       škola pracovala ako plnoorganizovaná – 8 tried, navštevovalo ju 219 žiakov

v       Kolektív učiteľov:

Š. Bittner – riaditeľ školy

I. Mačík – zástupca

Noví učitelia: Michal Ihnát, Elemír Millý

·          žiaci odpracovali  480 hodín pri čistení pasienkov v rámci Národnej zmeny

·          17. 2. 1956 – na škole inšpekcia

·          28. 3. 1956 – na oslavách Dňa učiteľov v Podolínci vystúpili žiaci s piesňami Oj, išla ja hori Gryňom a Oj, na Hori

 

1956/1957

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ

2.        I. Mačík – zástupca

3.        M. Cupaško – 1. trieda

4.        J. Pikovová – 2.

5.        M. Bittnerová – 3.

6.        A. Šesták – 4.

7.        A. Mačíková – 5.

8.        E. Millý – 8.

9.        A. Lazoríková

·          14. 1. 1957 – prvýkrát sa v obci rozsvietili elektrické žiarovky (v škole zatiaľ nie)

 

1957/1958

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ

2.        I. Mačík – zástupca

3.        Mária Savuľáková – 1. tr.

4.        Michal Cupaško – 2.

5.        Justína Pikovová – 3.

6.        Mária Bittnerová – 4.

7.        Anastázia Mačíková – 5.

8.        Pavol Pulščák – 6.

9.        Anna Lazoríková – 7.

10.     Anna Tomečková – 8.

mladí učitelia: Alexej Lazorík – zástupca

                       Mikuláš Dujava – vedúci školskej jedálne

                       Jolana Brnová – 6. tr.

                       Mikuláš Lehocký – tel. výchova

·          školu navštevovalo 222 žiakov

·          žiaci školy vystupovali aj na 4. festivale piesní, tanca a umeleckého slova vo Svidníku – cena – absolútni víťazi

 

1958/1959

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Ivan Mačík – zástupca

3.        Michal Cupaško – 1. tr.

4.        Mária Savuľáková – 2.

5.        Anastázia Mačíková – 3.

6.        Justína Pikovová – 4.

7.        Mária Bittnerová – 5.

8.        Alexej Lazorík – 6.

9.        Jolana Brnová – 7.

10.     Anna Lazoríková – 8.

v       školu navštevovalo 234 žiakov

·          učitelia zapojení do socializácie ako aktivisti

·          12O žiakov  nacvičovalo spartakiádne vystúpenie – okresná prehliadka v Hniezdnom

·          žiačky: Mária Lazarčíková, Oľga Pacoltová, Anna Foľvarská  a Anna Glosíková sa zúčastnili na celoštátnej Spartakiáde v Prahe, doprovod M. Lehocký

·          92 žiakov  pripravovalo vystúpenie na 5. festival spevu a tanca vo Svidníku, pripravili pásmo „Stretnutie s Červenou Armádou“

·          súbor piesní a tanca pri miestnej OSŠ vycestoval do českého mestečka Kolín, kde sa konala prehliadka v rámci Leta Mieru a 15. výročia SNP

 

1959/1960

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Alexej Lazorík– zástupca

3.        Ivan Mačík – 1. tr.

4.        Mária Bittnerová – 2.

5.        Mária Savuľáková– 3.

6.        Anastázia Mačíková– 4.

7.        Justína Pikovová– 5.

8.        Anna  Lazoríková – 6.

9.        Mikuláš Dujava – 7.

10.     Mikuláš Lehocký – 8.

v       školu navštevovalo 224 žiakov

·          od 1. 9. 1959 začala natrvalo fungovať školská kuchyňa, prvou kuchárkou bola Justína Glosíková

·          32 žiakov absolvovalo pioniersky sľub

·          2 žiaci a 8 žiačok miestnej OSŠ pokračovalo v ďalšom štúdiu v Starej Ľubovni

·          súbor spevu a tanca bol zredukovaný iba na chlapcov

·          vystúpenie v českom meste Kolín doprovod prof. Ľubimov a I. Galajda

·          žiaci dostali od štátu učebné pomôcky v hodnote 240 Kčs na žiaka

 

1960/1961

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Elemír Millý – zástupca

3.        Justína Pikovová – 1. tr.

4.        Ivan Mačík – 2.

5.        Mária Bittnerová – 3.

6.        Mária Sičáková rod. Savuľáková – 4.; v 2. polroku A. Kočišová

7.        Anastázia Mačíková – 5.

8.        Elemír Millý – 6.

9.        Anna Lazoríková – 7.

10.      A. Petnuchová – 8.

v       školu navštevovalo 220 žiakov

·          súbor piesní a tanca navštívil Duklu – fotografia pri Pamätníku duklianskych hrdinov

 

1961/1962 – Základná deväťročná škola

Zmeny v tomto školskom roku:

         osemročná škola sa zmenila na deväťročnú

         po slovensky sa začali vyučovať predmety: matematika, geometria, biológia, fyzika, chémia, slovenčina, literatúra, občianska výchova, telesná výchova a práce v dielňach

         po ukrajinsky sa vyučoval: dejepis, geografia, maľovanie, ukrajinčina

         na škole sa žiaci učili aj ruský jazyk

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Elemír Millý – zástupca

3.        Kočišová – 1. tr.; Pikovová

4.        Pikovová – 2. tr.; A. Sroková

5.        Mačík – 3. tr.; M. Bittnerová

6.        Bittnerová – 4.;

7.        Mačíková – 5.

8.        dodatočne  Jozef Kormaník – 6.

9.        Millý – 7.; Kormaníková

10.     Lazoríková – 8.; Petnuchová

11.     Petnuchová – 9.; Sisáková

v       školu navštevovalo 234 žiakov

·          29. 1. – 5. 2. 1962  –  celoštátne prázdniny sa predĺžili do 19. 2. kvôli chrípke

·          pri príležitosti Dňa učiteľov získal riad. školy Š. Bittner  titul vzorný učiteľ

·          na prvomájových oslavách vystúpil inštrumentálny súbor

·          24. 5. 1962 – návšteva delegácie z NSR a ZSSR vedená p. Branickým  z Popradu

·          28. 5. 1962 – futbalový zápas  s Jarabinou sme prehrali 0:5

 

1962/1963

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Elemír Millý – zástupca

3.        A. Mačíková – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        J. Pikovová – 3.

6.        I. Mačík – 4.

7.        M. Bittnerová – 5.

8.        A. Petnuchová – 6.

9.        M. Kseňák – 7.

10.     A. Sroková – 8.

11.     J. Vančík – 9.

v       školu navštevovalo 266 žiakov

·          23. 9. 1962 – II. festival ukrajinských piesní,  tanca a umeleckého slova sa uskutočnil v Kamienke, kvôli zlému počasiu  v kultúrnom dome

·          pioniersku organizáciu v 1. polroku viedla A. Petnuchová, v 2. polroku J. Vančík (127 členov)

·          5. 1. 1963 – návrh na vyznamenanie – I. Mačík

·          6. 1. 1963 – divadelné predstavenie  Ženský zákon, réžia: Sroková, Kseňák

·          na prvomájovej slávnosti vystúpila v programe skupina pionierov vedená M. Kseňákom

·          vystúpenia súboru družstevníkov Barvinok: Kamienka, Stará Ľubovňa, Poprad, Svit, Košice, Svidník – IX. ročník festivalu

 

1963/1964

v       Kolektív učiteľov:

1.        Štefan  Bittner – riaditeľ školy

2.        Elemír Millý – zástupca

3.        M. Bittnerová – 1.

4.        A. Mačíková – 2.

5.        A. Kseňáková – 3.

6.        Justína Pikovová – 4.

7.        Ivan Mačík – 5.

8.        Juraj Vančík – 6.

9.        Mária Gibejová – 7.

10.     M. Kseňák – 8.

11.     A. Sroková – 9.

v       školu navštevovalo 268 žiakov

·          na škole pracovalo niekoľko krúžkov: spevácky viedol M. Kseňák, hudobno-tanečný Š. Bittner

·          9. 4. 1964 – výsadba stromčekov – žiaci 8. a 9. triedy

·          17. 4. 1964 – krajská prehliadka Národnej umeleckej tvorivosti v Poprade

·          27. – 28. 6. 1964 – na 10. jubilejnom festivale vo Svidníku sa zúčastnili žiaci školy aj kolektív Barvinok, ktorý získal medailu a diplom za aktívnu prácu

·          28. 6. 1964 – exkurzia žiakov  pamätník na Dukle

·          žiaci sa zúčastnili výsadby stromčekov, dozor  – uč. Gibejová

 

1964/1965

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ

2.        E. Millý – zástupca

3.        I. Mačík – 1. tr.

4.        M. Bittnerová – 2. tr.

5.        A. Mačíková – 3.

6.        A. Kseňáková – 4.

7.        J. Pikovová – 5.

8.        M. Pivovarská – 6.

9.        J. Vančík – 7.

10.     Š. Poľanský – 8.

11.     M. Kseňák – 9.

v       školu navštevovalo 256 žiakov

·          18. 10. 1964 – na druhej pracovnej porade rozobrané nové požiadavky: vyučovacia hodina  musí obsahovať náučnú aj výchovnú časť

·          od 25. 9. 1964 do 4. 11. 1964 pomáhali žiaci školy pri zbere zemiakov na družstve, odpracovali 3 300 hodín

·          žiaci školy sa zapojili do 3. celoštátnej olympiády: téma pre nižšie ročníky – Učíme sa hrou, Na slniečku; pre vyššie ročníky –  Jeden za všetkých

·          pod vedením J. Vančíka sa žiaci zapojili do  ŠHM

·          účastníkov prehliadky Ľudovej umeleckej tvorivosti – hudobno-spevácko-tanečný súbor –  viedol  M. Kseňák

·          12. – 13. 6. 1965 – vystúpenie aj na folklórnych slávnostiach vo Svidníku

 

1965/1966

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová

4.        I. Mačík

5.        M. Bittner

6.        A. Mačíková

7.        A. Kseňáková

8.        M. Kseňák

9.        Š. Poľanský

10.     M. Pivovarská

11.     J. Vančík

v       školu navštevovalo 256 žiakov

·          4 žiaci sa zúčastnili na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v Starej Ľubovni

·          3 žiaci na recitačnej súťaži v ruskom jazyku Puškinov pamätník v Poprade

·          žiaci sa zúčastnili na prírodovednej olympiáde v Spišskom Hrhove, žiačka 8. roč. Tamara Bittnerová získala cenu

·          deviataci sa zúčastnili aritmetickej olympiády pod vedením E. Millého

·          fotografický krúžok na škole viedol M. Kseňák

·          12. 4. 1966 – školu navštívil spisovateľ a fotograf  F. Lazorík

·          12. 6. 1966 – žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnili na atletickej súťaži Ľubovnianske hry. Prvé  miesto získali: M. Ondrejík, J. Chobor, a Matoľáková M.

·          futbalové družstvo vedené J. Vančíkom obsadilo 2. miesto v Popradskom okrese vo futbale

·          na  estráde spevu, tanca a umeleckého slova v Starej Ľubovni  sa zúčastnila spevácka skupina dievčat z družstevného súboru Barvinok

·          na konci školského roku boli žiaci na  výletoch a exkurziách po Východoslovenskom kraji

 

1966/1967

·          Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ školy

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová  – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        I. Mačík – 5.

8.        J. Vančík – 6.

9.        M. Kseňák – 7.

10.     Š. Poľanský – 8.

11.     M. Pivovarská – 9.

12.     A. Vančíková

·          školu navštevovalo 255 žiakov

·          20. 10. 1966 – využívaná metóda pokračujúceho výkladu = vyučovať vo všetkých triedach na rôznych vyučovacích hodinách

·          30. 11. 1966 – prehľad školskej tlače: Družno vpered, Kultúrny život, Nove žiťja, Aritmetika, História a geografia, Socialistická škola, Komenský, Pionierske noviny, Ruský jazyk, Fyzika v škole, Družba, Učebné pomôcky v škole, Estetická výchova, Vedúci pionierov, Rodina a škola

·          1. –15. 3. 1967 – školská inšpekcia v roč. 1. – 5.

 

1967/1968

·          Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ školy

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová  – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        I. Mačík – 5.

8.        J. Vančík – 6. A

9.        M. Pivovarská – 6. B

10.     E. Imrichová – 7.

11.     Š. Poľanský – 8.

12.     M. Kseňák – 9.

13.     A. Vančíková

·          školu navštevovalo 263 žiakov

·          7. 10. 1967 – zemiakovej brigády sa zúčastnili žiaci 6. 7. 8. a 9. ročníka

·          na škole sa konal zápis žiakov do prvého ročníka, zapísaných 23 ž.

·          od 25. 2. 1968  – pri základnej deväťročnej škole bola zriadená družina mládeže, vychovávateľka Anna Mamrillová

·          oslavy „Víťazného februára“, oslavy Medzinárodného dňa žien – kultúrny program so žiakmi pripravili triedni učitelia

·          žiaci sa zúčastnili  vlastivednej exkurzie na Dukle

 

1968/1969

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ školy

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová  – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        I. Mačík – 5.

8.        M. Kseňák – 6.

9.        M. Pivovarská – 7. A

10.     A. Vančíková – 7. B

11.     O. Lichvárová – 8.

12.     J. Vančík – 9.

13.     E. Sivuľková

14.     A. Mamrillová

·          školu navštevovalo 248 žiakov

·          v školskej kronike sa uvádza: V čase veľkých prázdnin rodičia školopovinných detí organizovali podpisovú akciu za zmenu vyučovacieho jazyka. Ako dôvod uvádzajú, že s ukrajinským jazykom je málo stredných škôl a zároveň nie je únosné, aby sa žiaci popri získavaní dôkladných vedomostí zo slovenského jazyka učili ešte aj ukrajinský jazyk. Iná verzia je, že s ukrajinským jazykom sa v ČSSR ďaleko nedostane nikto z miestnych žiakov, čo nezodpovedá skutočnosti.

·          na škole došlo k výmene ukrajinského jazyka za ruský

·          11. 10. 1968 – na schôdzke ZRPŠ bol určený čas pohybu žiakov vo večerných hodinách vonku

·          11. 11. 1968 – oslavy 51. výročia VOSR – kultúrny program pripravila pionierska organizácia, skupinová vedúca – Oľga Lichvárová

·          31. 12. 1968 – žiacky karneval s programom a kvízom

·          28. 5. 1969 – na miestnej škole sa uskutočnil festival malých foriem, na ktorom tunajší žiaci vystúpili s programom Divčinoňka na hriby chodila

·          na festivale ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva vo Svidníku vystúpili z Kamienky dva kolektívy a to školský kolektív a kolektív dospelých Barvinok pod vedením Michala Kseňáka a Štefana Bittnera ako aj vedúceho súboru Ing. Juraja Foľvarského – pásmo Ako plátno v poli vyrástlo

·          didaktické a psychodiagnostické testy v deviatom ročníku

·          3. 6. 1969 – športové hry v Hniezdnom – účasť 32 žiakov (5 prvých miest, 2 druhé miesta,  8 tretích, 6 štvrtých, 5 piatych miest v rôznych disciplínach

·          17. – 18. 6. 1969 – Ľubovnianske športové hry – miesto získali 16 žiaci

 

1969/ 1970

·          Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ školy

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová  – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        I. Mačík – 5.

8.        J. Vančík – 6.

9.        M. Kseňák – 7.

10.     M. Pivovarská – 8. A

11.     A. Vančíková – 8. B

12.     O. Lichvárová – 9.

13.     Š. Poľanský – poverený vedením pionierskej organizácie

·          školu navštevovalo 248 žiakov

·          10. 9. 1969 – jednanie na odbore školstva ohľadom prístavby školy

·          4. 10. 1969 – Š. Bittner – návšteva USA

·          25. 10. 1969 – prísľub JRD, že realizáciu prístavby prevezme do svojho plánu ( v kronike sa ďalej uvádza, že začiatok prístavby sa veľmi ťažko presadzoval, nakoľko bolo v okrese veľmi málo stavebných kapacít a JRD nemajú predpoklady na investičné stavby, nie sú vybavené odborníkmi, technikmi a administratívnym povolením)

·          príprava žiakov na okresnú spartakiádu

·          žiaci sa zúčastnili olympiád – matematickej, chemickej, prírodovednej pod vedením  M. Pivovarskej a A. Vančíkovej

·          v spevácko-tanečnom krúžku pracovalo 55 žiakov pod vedením M. Kseňáka a A. Vančíkovej

·          M. Kseňák viedol zborový spev ako nepovinný predmet v 6: – 9. ročníku

·          nemecký jazyk v 7. a 8. ročníku vyučovala J. Pikovová

·          4. 2. 1970 – schôdzka ZRPŠ – jedným z bodov programu bola informácia rodičov s prípisom ONV – školského odboru o zavedení predmetu  rusínsko-ukrajinský materinský jazyk – 2. hodiny v druhom polroku od 2. triedy

·          zápis do prvého ročníka – 24 žiakov

·          oslavy Februárového víťazstva, MDŽ, 100. výročia narodenia V. I. Lenina – program pripravila pionierska organizácia  pod vedením Š. Poľanského, prvomájové oslavy – 100 žiakov školy v Starej Ľubovni s transparentmi a vystúpením v kultúrnom dome – program nacvičili A. Vančíková a M. Kseňák

·          28. 5. 1970 – festival malých foriem v Kamienke – vystúpili žiaci pod vedením A. Vančíkovej a M. Kseňáka s pásmom Zbieranie jahôd, súbor Barvinok  na slávnostnom otvorení zaspieval ľudové piesne  pod vedením Š. Bittnera; festival sa vydaril, prerástol nad ráme skupiniek a jednotlivcov, aj počasie mu prialo

·          13. – 14. 6. 1970 – aj na festivale vo Svidníku žiaci školy vystúpili s pásmom Zbieranie jahôd

 

1970 – 1971

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ školy

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová  – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        I. Mačík – 5.

8.        Š. Poľanský – 6.

9.        M. Kseňák – 7.

10.     J. Vančík – 8.

11.     A. Vančíková – 9. A

12.     M. Pivovarská – 9. B

13.     A. Stašáková

14.     E. Sivuľková

Zamestnanci školy: kuchárky – O. Millyová, A. Lichvárová

                                školník – J. Zima

                                upratovačky – A. Billíková, N. Husárová (1. hod. úväzok)

·          Pedagogická rada rozhodla o zaradení týchto nepovinných predmetov:  ŠHM, ZS, nemčina

·          12. 12. 1970 – oslavy  – ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva – bohatý kultúrny program

·          25. 12. 1970 – detský karneval s kvízom; prvú cenu získala T. Huľvejová

·          24. 1. 1971 – oslavy oslobodenia obce

·          25. 1. 1971 – spomienka na ukrajinskú spisovateľku Lesju Ukrajinku – 100. výročie od narodenia

·         25. 2. 1971 – oslavy Februárového víťazstva a Výročná členská schôdza JRD – bohatý kultúrny program pripravil školský súbor pod vedením A. Vančíkovej a M. Kseňáka, hosťoval súbor Kalina z Plavča vedený E. Žiakovou

·          5. 3. 1971 – preteky v bežeckom lyžovaní; víťazi: mladší dorastenci – Juraj Obertan, mladšie dorastenky – Marta Kilianyová, žiaci – Peter Lichvárik

·          25. 4. 1971 – finančná zbierka pre rozvojové krajiny – žiaci – 1 167.8O Kčs

·          25. 4. 1971 – príprava na oslavy Prvého mája, ukončenia 2. sv. vojny a 50. Výročia založenia KSČ

·          školský súbor sa zúčastnil na  VII. spišských slávnostiach piesní a tancov na Sivej Brade pod vedením M. Kseňáka a A. Vančíkovej

·         účasť súboru aj na prehliadke Ľudovej umeleckej tvorivosti v St. Ľubovni a v Prešove ako aj na festivale malých foriem v Kamienke, vo Svidníku, v Strážnici a na celoslovenskom festivale v Prešove – program pripravili: A. Vančíková. M. Kseňák a Š. Bittner

·          výsledky športových súťaží – žiaci ZDŠ sa stali majstrami okresu vo futbale, získali 3. miesto  v basketbale, 4. miesto v hádzanej, 4. miesto vo volejbale dievčat, 5. miesto vo volejbale chlapcov, na Ľubovnianskych hrách získali: 1. miesto vo vrhu  guľou, 1. a 3. miesto v hode kriketovou loptičkou, 1. miesto v hode diskom  (spolu 28 rôznych miest) – žiakov viedli J. Vančík a Š. Poľanský

 

1971/1972

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ školy

2.        E. Millý – zástupca

3.        J. Pikovová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová  – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        O. Lichvárová – 5.

8.        A. Vančíková – 6.

9.        Š. Poľanský – 7.

10.     J. Vančík – 8. A

11.     A. Stašáková – 8. B

12.     M. Kseňák – 9.

13.     M. Poľanská

14.     B. Selepová – zastupovanie za nemocnú Pikovovú

·          15. 9. 1971 – prístavba šesťtriednej časti budovy vstúpila do plného tempa výstavby

·          v matematickej olympiáde boli úspešné  3 žiačky (Šmigeľová, Lichvárová), viedla ich A. Vančíková

·          v biologickej olympiáde boli úspešné: Bittnerová T., Smandrová M, Lichvárová M.; jedna sa zúčastnila na celoslovenskom kole, kde získala 4. miesto pod vedením M. Poľanskej

·          na okresnom kole chemickej olympiády sa zúčastnili 6 žiaci, viedla ich M. Poľanská

·          úspešná účasť na okresnom kole v recitačných súťažiach, žiakov pripravovali: J. Vančík a A. Stašáková na Hviezdoslavov Kubín, M. Kseňák na Puškinov pamätník

·          škola získala 3. miesto vo futbale, 4 zlaté medaily v atletike, 4 strieborné, 2 bronzové a 10 diplomov s pochvalným uznaním, žiakov viedli J. Vančík a Š. Poľanský

·          v tomto školskom roku sa nekonala prehliadka ĽUT

·          ako pioniersky vedúci pracoval M. Kseňák, PO zorganizovala 2 zájazdy do Poľska, 1 do Prahy, v Bratislave sa konalo vyhodnotenie najlepšieho žiackeho kolektívu za prácu v letných prázdninách

 

1972/1973

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner – riaditeľ

2.        E. Millý – zástupca

3.        A. Saloňová – 1.

4.        A. Kseňáková – 2.

5.        M. Bittnerová – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        O. Lichvárová (MD) a O. Matoľáková (MD) – 5.

8.        M. Kseňák – 6. A

9.        M. Poľanská – 6. B

10.     A. Vančíková – 7.

11.     Š. Poľanský – 8.

12.     J. Vančík – 9.

13.     A. Stašáková  (MD)

14.     E. Sivuľková

15.     H. Kolcunová

v       239 žiakov školy

·          zimné prázdniny bez snehu

·          24. 1. 1973 – celoobecný volejbalový turnaj pri príležitosti oslobodenia obce zorganizovali uč. telesnej výchovy Š. Poľanský a J. Vančík – najlepšie družstvá: JRD a SZM

·          7. 3. 1973 – súťaž v zborovom speve v Starej Ľubovni – súbor pod vedením M. Kseňáka obsadil 1. miesto

·          oslavy Dňa učiteľov v Červenom Kláštore

·          inšpekcia – vedúci odboru školstva J. Fabián a inšpektor M. Kollár

·          19. 3. 1973 – obvodové kolo Hviezdoslavovho Kubína – na okresné kolo postúpili 2 žiaci z Kamienky

·          21. 3. 1973 – okresná súťaž v prednese Puškinov pamätník – 2. miesto Gregová, 3. miesto Nestoríková – príprava M. Kseňák

·          22. 3. 1973 – chemická olympiáda – 3. miesto – J. Karaš, 5. miesto – I. Mačík, 10. miesto – A. Kolejová 

·          27. 3. 1973 – prednes v ukrajinskom jazyku – N. Gregová, D. Zimová, V. Zimová, A. Makulová, – príprava J. Vančík

·          6. 4. 1973 – súťaž v záujmovej činnosti – ľudový tanec – 1. miesto – príprava M. Kseňák

·          súťaž v poznávaní rastlín – príprava  –  M. Poľanská

·          športové súťaže: volejbal žiačky – 3. miesto, volejbal žiaci – 4. miesto, beh o pohár ZČSSP – 1. a 2. miesto, cezpoľný beh v Hniezdnom – 4. miesto, futbal žiaci – 1. miesto, večerný beh Smeny – 3. miesto, lyžiarske preteky  Míľava – 2. miesto, Lyžovanie o Cenu Kamaráta v Ružomberku – 3. miesto,

·          Melódie priateľstva – 3. miesto

·          výlety – Oravská priehrada, Domica, Betliar, Krásna Hôrka, Svidník, Dukla

 

1973/1974

v       Kolektív učiteľov:

1.        Š. Bittner, E. Millý – riaditeľ

2.        E. Millý – zástupca

3.        A. Kseňáková, A. Saloňová – 1.

4.        M. Homišinová  a E. Sivuľková– 2.

5.        M. Bittnerová – 3.

6.        A. Mačíková – 4.

7.        O. Matoľáková – 5.

8.        J. Vančík – 6.

9.        A. Stašáková – 7. A

10.     M. Poľanská – 7.

11.     A. Vančíková – 8.

12.     Š. Poľanský – 9.

v       školu navštevovalo 237 žiakov

·          24. 4. 1974 – 25. výročie založenia PO SZM  v Kamienke – odovzdaná Izba revolučných tradícií (klubovňa)

·          vedúce PO – A. Vančíková a O. Matoľáková

·          spevácky zbor viedla O. Matoľáková – vystúpili na festivaloch vo Svidníku, Kamienke a Legnave

·          tanečný súbor viedla A.  Vančíková – vystúpenia na festivaloch, účasť na krajskej a celoslovenskej  súťaži

·          mimoškolské aktivity: zber papiera, železa, zber jahôd, ríbezlí a zemiakov na JRD, žatevné práce

·          3. ročník volejbalového turnaja

·          lampiónový sprievod pri príležitosti 30. výročia SNP a VOSR

 

1974/ 1975

Kolektív školy:

1.        E. Millý – riaditeľ školy

2.        Š. Bittner – nemocný, 20. 7. 1975 odchod na dôchodok

3.        J. Vančík – zástupca

4.        A. Saloňová – 1.

5.        J. Kundľa – 2.

6.        M. Bittnerová – 3.

7.        A. Mačíková – 4.

8.        M. Škvarová – 5.

9.        Š. Poľanský – 6.

10.     M. Homišinová – 7.

11.     O. Lichvárová – 8. A

12.     M. Poľanská – 8. B

13.     A. Vančíková – 9.

14.     E. Sivuľková  – MD

15.     O. Matoľáková – MD

J. Saxová – vedúca ŠJ – MD; A. Langová

v       školu navštevovalo 234 žiakov

·          od 21. 6. 1974 sa schválením ZRPŠ prestalo na škole vyučovať náboženstvo

·          zber papiera – 4 100 kg, zber textilu – 2 380 kg

·          účasť na zemiakovej brigáde

·          spevácky súbor do odchodu na MD viedla O. Matoľáková

·          tanečný súbor viedla A. Vančíková  – 2. miesto na okresnej súťaži a účasť na krajskom a celoslovenskom kole

·          prírodopisná súťaž pod vedením M. Poľanskej – 1. miesto – V. Choborová (9. miesto na krajskom kole) , 2. miesto H. Markovičová, 3. miesto – A. Nestoríková

·          krajské kolo v aranžovaní rastlín – N. Karašová  – 11. miesto

·          umiestnenie na súťaži Poznaj a chráň: M. Marťáková, N. Gregová, N. Karašová

·          športové súťaže: slalom mladších žiakov v Ždiari – J. Stašák – 1.  miesto, J. Nestorík – 2. miesto, 8. miesto – Š. Lichvár, M. Sokoľák – 11. miesto – pod vedením J. Kundľu

·          basketbal chlapci – 4. miesto ; viedol Š. Poľanský

·          stolný tenis chlapci a dievčatá – 4. miesto pod vedením J. Kundľu

·          volejbalový turnaj – žiaci – 4. miesto pod vedením M. Homišinovej

·          futbal chlapci – 2. miesto pod vedením J. Kundľu

·          volejbal chlapci a dievčatá – 3. miesto pod vedením Š. Poľanského  a M. Homišinovej

·          X. festival ukrajinských speváckych zborov 21. – 22. 6. 1975

·          tanečný súbor vystúpil s programom Trenie ľanu – pod vedením A. Vančíkovej

·          účasť škôlkarov s programom Hrabačky, Ej, mám ja kosu, Zatancujme sobi; sólista Jaroslav Vyrostko

·          okresné kolo Miss bábika pod vedením M. Homišinovej – T. Zimová – 2. miesto

·          obvodové kolo Hviezdoslavovho Kubína – umiestnenie získali N. Karašová, E. Zimová, T. Mačíková

·          okresné kolo Puškinovho pamätníka – M. Marťáková  – 2. miesto

·          okresné kolo v prednese v ukrajinskom jazyku – 3. miesto N. Gregová aj V. Zimová

·          školské kolo chemickej olympiády vyhrali O. Mačíková a V. Sivuľková, na okresné kolo prišla pozvánka oneskorene

·          spartakiádnu prípravu viedli A. Saloňová – ml. žiačky, J. Kundľa – ml. žiaci, M. Homišinová – st. žiačky, Š. Poľanský – st. žiaci; A. Vančíková a M. Poľanská – ženy ; na celoštátnom vystúpení  v Prahe na Strahove sa zúčastnili  12 žiaci

·          poukazy na rekreáciu v letných pionierskych táboroch dostali: N. Gregová 8. A, M. Marťáková 8. A,  J. Sivuľka 7.

 

1975/ 1976

v       Kolektív učiteľov:

1.        E. Millý – riaditeľ

2.        J. Vančík – zástupca

3.        A. Mačíková – 1.

4.        M. Bittnerová – 2.

5.        A. Saloňová – 3.

6.        M. Zimová – 4.

7.        O. Matoľáková – 5.

8.        A. Vančíková – 6.

9.        Š. Poľanský – 7.

10.     M. Poľanská – 8.

11.     O. Lichvárová – 9.

A.      Langová – vedúca ŠJ

O. Millyová – vedúca kuchárka

A. Billíková – vedúca školníčka

v       školu navštevovalo 258 žiakov, 25 žiakov zo Stráňan

·          v kronike sa folklórny súbor uvádza pod názvom Mladosť

·          2. ročník futbalového turnaja o Pohár SNP pod vedením J. Vančíka a Š. Poľanského

·          zemiakové brigády

·          zber papiera – 41,5q; zber textilu – 23,8q

·          športové súťaže: volejbal chlapci – 7. miesto v kraji, basketbal dievčatá – 3. miesto v okrese

·          futbal chlapci – 2. miesto v okrese, minifutbal – 3. miesto v okrese, tenis chlapci – 3. miesto v okrese, hádzaná chlapci – 2. miesto

·          požiarnická súťaž – chlapci – 3. miesto

·          aranžovanie rastlín – N. Karašová – 4. na krajskom kole

·          Poznaj a chráň – N. Karašová, N Gregová, M. Marťáková  – umiestnenie v prvej desiatke na okresnom kole

·          prednes: v ukrajinskom jazyku – dve 3. miesta na okresnom kole

·          Hviezdoslavov Kubín – M. Marťáková – 2. miesto na okres. kole, Glosíková  – 2. miesto na okr. kole

·          spevácke súťaže: N. Andrašová – Vŕbová píšťalka – účasť na kraji

                                  N. Gregová a A. Nestoríková – 1. miesto na Makovickej strune v Bardejove

Melódie priateľstva – účasť

·          tanečná súťaž – 1. miesto pod vedením A. Vančíkovej

·          matematická olympiáda – 5 žiakov na okresnej a krajskej súťaži

·          16. 2. 1976 – návšteva z NDR  Diesterveg – Obessdale Wolmisstedt

 

1976/1977

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca a výchovný poradca

3.        M. Bittnerová – 1.

4.        A. Mačíková – 2.

5.        H. Vyrostková – 3.

6.        O. Matoľáková – 4.

7.        M. Zimová  a A. Hricová – 5.

8.        O. Lichvárová – 6.

9.        A. Vančíková – 7.

10.     M. Homišinová – 8.

11.     A. Stašáková – 9.

v       školu navštevovalo 252 žiakov

v       10 pracovníkov

·          zber šípok – 150 kg

·          oslavy 59. výročia VOSR – kultúrny program pripravili žiaci školy

·          2. 12. 1976 – zájazd do Poľska – do Múzea V. I. Lenina v Poronine

·          školské kolo súťaže Vŕbová píšťalka vyhral J. Vyrostko 1. roč. a A. Škvárová 8. roč.

·          tretíkrát sa zúčastnili na Makovickej strune V. Zimová a A. Lichvárová –1. miesto v silnej konkurencii

·          školské kolo súťaže Miss bábika vyhrala O. Škvarová

·          do krajského kola celoštátnej hry Vždy pripravený postúpil J. Dubaj

·          17. 2. 1977 – okresné kolo Melódií priateľstva vyhrali J. Vyrostko a N. Andrašová – postúpili na krajské kolo

·          4. 3. 1977 – okresná súťaž folklórnych tanečných súborov v Kamienke – dva kolektívy zvíťazili

·          15. 3. 1977 – Súťaž v zborovom speve v Podolínci – 57-členný spevácky zbor Radosť vedený O. Matoľákovou obsadil 1. miesto, neskôr školu reprezentoval aj na krajskej súťaži v Prešove

·          17. 3. 1977 – účasť na matematickej olympiáde – H. Bittnerová a Ľ. Janoščíková

·          na krajskej prehliadke tanečných súborov našu školu reprezentoval súbor Radosť s 34 členmi – program Hrabačky pripravila A. Vančíková

·          účasť na okresnom kole chemickej olympiády – 2 žiačky pripravila M. Poľanská

·          beseda s redaktorom ukrajinského časopisu Veselka M. Bobákom

·          družstvo žiakov z I. stupňa sa zúčastnilo na okresnej súťaži Mladý zdravotník

·          Mladí požiarnici  – 10 – v okresnej súťaži obsadili 7. miesto

·          matematickej olympiády sa zúčastnili 4 žiaci

·          Obvodového kola súťaže Pioniersky semafor sa zúčastnili D. Jedinák, Ľ. Tomaško a M. Lichvár, obsadili 3. miesto

·          11. 5. 1977 v okresnej súťaži Poznaj a chráň sa najlepšie darilo V. Matoľákovej, O. Zahorjanovej a M. Kseňákovej, ktoré sa zúčastnili aj na krajskej súťaži

·          súťaže v prednese poézie a prózy sa zúčastnila D. Heržáková pod vedením A. Stašákovej

·          kronikárka: O. Matoľáková

 

1977/1978

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca a výchovný poradca

3.        A. Mačíková – 1. A

4.        H. Vyrostková – 1. B

5.        M. Bittnerová – 2.

6.        M. Jaržembovská – 3.

7.        A. Hricová – 4.

8.        J. Kundľa – 5.

9.        A. Stašáková – 6.

10.     M. Poľanská – 7.

11.     A. Vančíková – 8.

12.     M. Homišinová – 9., zastup. O. Lichvárová

13.     M. Škvarová – vychovávateľka ŠD

14.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

·          školu navštevovalo 280 žiakov

·          v tomto školskom roku bola ZŠ Stráňany integrovaná, riaditeľ školy prevzal inventár a materiály školy

·          počet dochádzajúcich žiakov – 42

·          zber papiera – 2 100 kg, zber železného šrotu – 4 600 kg, zber pomarančovej kôry – 50 kg,

·          úprava športového areálu – 1 600 brigádnických hodín

·          na JRD žiaci odpracovali 3 pracovné dni, 1 voľnú sobotu a nedeľu pri zbere zemiakov

·          11. 10. 1977 – beseda s dekanom kijevského  Filologického inštitútu p. Lobodom

·          60. výročie VOSR – lampiónový sprievod a oslavy v kultúrnom dome

·          družobná korešpondencia – 143 dopisovateľov na škole

·          9. – 10. 12. 1977 – v Bardejove  súťaž Makovická struna. 3. miesto duo – A. Lichvárová a T. Foľvarská; 2. miesto N. Andrašová

·          školské kolo Vŕbovej píšťalky vyhrali: J. Vyrostko(2. r.), O. Glosíková (5. r.)M. Huľvejová (7. r.) a. Škvarová (9. r.)

·          súťaž Miss bábika na škole vyhrala J Šimonová

·          Sokolovský pretek brannej zdatnosti – okresné kolo v Novej Ľubovni vyhrala M. Choborová – 3. miesto a zúčastnila sa na krajskej súťaži

·          besedy s členmi protifašistického odboja – p. J. Zimom a V. Saloňom a členmi ľudových milícií – M. Jarabinským a J. Kormaníkom

·          okresná súťaž tanečných súborov – 1. kategória – pod vedením H. Vyrostkovej obsadili 2. miesto; 2. kategória  – pod vedením A. Vančíkovej  získali 1. miesto

·          Ľ. Tomaško – najlepší strelec zo vzduchovky na súťaži o Cenu VVVO

·          3. miesto – basketbal chlapci

·          21. 3. 1978 – okresná súťaž speváckych zborov – strieborné pásmo – pod vedením H. Vyrostkovej

·          15. 4. 1978 – prvé stretnutie bývalých žiakov školy po 15 rokoch , narodených v r. 1948

·          24. 4. 1978 – sľub iskier a pionierov

·          beseda s redaktorom Ľubovnianskych novín p. Mindekom

·          okresná súťaž požiarnikov Plameň – 7. a 14. miesto                                                 

·          okresná súťaž zdravotníckych hliadok mladých  – 3. miesto

·          kronikárka: O. Matoľáková

 

1978/1979

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca  a výchovný poradca

3.        A. Mačíková – 1.

4.        M. Bittnerová – 2.

5.        H. Vyrostková – 3.

6.        M. Jaržembovská – 4.

7.        J. Kundľa – 5.

8.        M. Homišinová – 6.

9.        A. Stašáková – 7.

10.     M. Poľanská – 8.

11.     A. Vančíková – 9.

12.     M. Škvarová

13.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

v       skupinovou vedúcou bola O. Lichvárová

v       školu navštevovalo 265 žiakov

·          v tomto školskom roku začal družobný vzťah škôl ZDŠ Kamienka a ZDŠ Pionýrská Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín

·          Vŕbová píšťalka – na školskom kole zvíťazili: Belejkaničová v 1. kategórii a O. Glosíková a A. Lichvárová v 2. kategórii

·          Makovická struna v Bardejove – 1. miesto získali V. Zimová a A. Lichvárová

·          Beh na lyžiach o Cenu Lastovičky vyhrala M. Choborová, ktorá sa zúčastnila aj na krajskom a celoslovenskom kole; J. Smandra a P. Bittner postúpili na krajské kolo

·          okresné kolo súťaže Melódie priateľstva – 2. miesto získala A. Lichvárová

·          27. 2. 1979 – okresná súťaž detských folklórnych súborov – 1. kategória – 2. miesto, 2. kategória – 1. miesto s postupom na krajské kolo

·          18. 3. 1979 – krajská prehliadka  folklórnych súborov vo Svite – postup na  celoslovenskú prehliadku

·          30. výročie Pionierskej organizácie – prví pionieri v obci sú narodení v rokoch 1934– 38

·          Poznaj a chráň – 1. miesto v zoológii na okresnom kole – I. Karaš; A. Lichvárová a M. Hrebíková – postup na krajské kolo v geológii

·          Mladí zdravotníci získali 3. miesto: Glosíková,  Choborová, Zimová, Billíková, J. Bittner

·          Plameň 1979 v Novej Ľubovni – 3. miesto mladších žiakov

·          Rastliny a zvieratá našich lesov – piataci získali 1. miesto

·          6. – 7. 6. 1979 – účasť súboru Radosť na festivale Mieru, priateľstva a internacionálnej družby v Košiciach

·          druhé stretnutia bývalých žiakov školy – rok narodenia  1949 so svojou triednou učiteľkou A. Srokovou –Kočíšovou

·          účasť na matematickej a chemickej olympiáde, na okresnej pytagoriáde a okresnej matematickej súťaži

·          zber bazy čiernej – 444 kg, šípok – 140 kg, železa – 3 500 kg

·          kronikárka: O. Matoľáková

 

1979/1980

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Jaržembovská – 1.

4.        A. Mačíková – 2.

5.        M. Bittnerová – 3.

6.        H. Vyrostková – 4.

7.        J. Kundľa – 5.

8.        A. Vančíková – 6.

9.        O. Lichvárová – 7.

10.     A. Gvozdiaková – 8.

11.     M. Poľanská – 9.

12.     M. Škvarová – vychovávateľka ŠD

13.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

v       školu navštevovalo  251 žiakov

v       skupinovou vedúcou bola A. Stašáková

·          september –  súbor Radosť sa zúčastnil na 7. detskom folklórnom festivale v Prešove – ocenenie za Udržanie miestnych tradícií

·          beseda s redaktormi ukrajinských časopisov Veselka, Družno vpered  a Nové žiťťa ako aj so spisovateľkou J. Maťašovskou

·          november – stretnutie s delegáciou z družobnej školy

·          december – karneval

·          súťaž Hranica pionierom – 2. miesto na okresnej súťaži

·          súťaž – 35 šťastných a slobodných rokov v mieri – 7. miesto na krajskej súťaži

·          beseda so spisovateľom V. Zozuľákom

·          5. – 7. mája návšteva ZDŠ v Rožnove pod Radhoštěm

·          v okresnej súťaži ľudového tanca  – 1. miesto pod vedením A. Vančíkovej

·          strieborné pásmo v zborovom speve pod vedením H. Vyrostkovej

·          v súťaži detských folklórnych súborov – 2. miesto – pod vedením H. Vyrostkovej

·          Vŕbová píšťalka – 4 žiaci zvíťazili na okresnom kole, 1 na krajskom kole a zároveň

účasť na krajskom kole

·          Melódie priateľstva – 2. miesto na okresnom kole

·          umelecký prednes v slovenskom a ukrajinskom jazyku – na okresnom kole 3 druhé a 2 tretie miesta

·          2. miesto na matematickej olympiáde

·          Puškinov pamätník – 3. miesto na okresnom kole

·          Zdravotnícke hliadky mladých – dve 2. miesta

·          Miss bábika – 2. miesto na okresnom kole

·          Beh na lyžiach o cenu Kamaráta – 1. miesto na okresnej súťaži a 9. miesto v krajskom kole

·          volejbal chlapcov – 2. miesto v okrese

·          Pioniersky semafor – 2. miesto

·          na spartakiádne vystúpenie sa pripravovalo 90 žiakov s cvičiteľmi: M. Jaržembovskou, M. Poľanskou, A. Govzdiakovou, Š. Poľanským

·          zber papiera 1 317 kg, zber šípok, pomarančovej kôry

·          kronikárka: O. Matoľáková

 

1980/1981

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca  a výchovný poradca

3.        H. Vyrostková – 1.

4.        J. Kundľa – 2.

5.        A. Mačíková –3.

6.        M. Bittnerová – 4.

7.        M. Poľanská – 5.

8.        O. Lichvárová – 6.

9.        A. Vančíková – 7.

10.     M. Homišinová – 8.

11.     A. Stašáková – 9.

12.     M. Škvarová – vychovávateľka ŠD

13.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

14.     A. Gvozdiaková – vychovávateľka ŠD

v       školu navštevovalo 240  žiakov

v       skupinový vedúci – Ján Kundľa

·          8. 8. 1979 – posledná rozlúčka s bývalým učiteľom tunajšej školy Jánom Mačíkom,

·          škola v rámci Slovenska získala 61. miesto (zo 178 škôl) v celoštátnej spartakiádnej súťaži Rodičia škole – škola rodičom

·          9. 10. 1980 – návšteva 43 pracovníkov družobnej školy z Rožnova pod Radhoštěm

·          v máji 1980 – návšteva 24 žiakov družobnej školy a riaditeľa Jozefa Gajdoša

·          súťaže:

         3. miesto na okresnom kole recitačnej súťaže Puškinov pamätník

         1. miesto na krajskej súťaže Melódie priateľstva

         1. miesto na obvodovom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

         4. miesto na matematickej olympiáde

         6. miesto na chemickej olympiáde

         7. miesto na Pytagoriáde

         4. miesto na krajskom kole súťaže Pioniersky semafor

         1. a 4. miesto na okresnej súťaži Mladý zdravotník

         1. a 3. miesto na okresnej súťaži Rastliny a zvieratá

         1. miesto na okresnej súťaži – súbor Radosť

         kronikárka: M. Bittnerová

 

1981/1982

v       Kolektív zamestnancov školy:

1.        Š. Poľanský – riaditeľ školy

2.        A. Vančíková – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovný poradca a triedna v 8. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny v 3. roč.

5.        M. Bittnerová – 1.

6.        H. Vyrostková – 2.

7.        A. Mačíková – 4.

8.        A. Stašáková – 5.

9.        A. Kormaníková – 6.

10.     O. Lichvárová – 7.

11.     M. Homišinová – 9.

12.     A. Gvozdiaková – vychovávateľka ŠD

13.     M. Škvarová – vychovávateľka ŠD

14.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

15.     P. Folvarčík

16.     G. Korschová – vedúca ŠJ

v       školu navštevovalo  218 žiakov

·          16. 10. 1981 – návšteva vicekonzula Generálneho konzulátu ZSSR v Bratislave – M. Kuckin

·          pomoc JRD – odpracovaných 1 600 brigádnických hodín

·          6. 11. 1981 – návšteva  pracovníkov krajskej hvezdárne

·          okresné kolo súťaže Makovická struna –  J. Vyrostko  – 1. miesto

·          beh na lyžiach o cenu Lastovičky v novoľubovnianskych kúpeľoch: Bittnerová, Lichvárová, Glosíková, Juraško (3. miesto), Poľanský, Hrebik, Zima

·          volejbalový turnaj  pri príležitosti mesta Podolínec – 3. miesto chlapci

·          lyžiarsky kurz – 18 žiakov 7. ročníka pod vedením P. Folvarčíka a J. Kundľu

·          1. 1. 1982 – odišla do dôchodku učiteľka ZŠ M. Bittnerová, ktorá odpracovala 36 rokov a 4 mesiace v školských službách. Za svoju prácu bola vyznamenaná medailou Za rozvoj okresu, Za obetavú prácu pre socializmus, Za socialistickú výchovu

·          III. ročník Behu víťazstva – trasa hrad Ľubovňa – Litmanová – Kamienka – 1. miesto M. Bittnerová

·          beh na lyžiach o cenu Kamaráta v Litmanovej – 2. miesto M. Bittnerová s postupom na krajské kolo v Štrbe

·          slávnostná akadémia k MDŽ

·          Ľubovnianske hry – 2. mesto M. Huľvej skok do výšky,

·          vystúpenie na XVII. festivale v Kamienke – spevácky súbor Radosť pod vedením H. Vyrostkovej a A. Vančíkovej

·          okresné kole súťaže Mladý zdravotník – 2. miesto: H. Kovaľová, I. Mytníková, J. Pacoltová, J. Sivuľka, R. Vavrinčík pod vedením M. Poľanskej

·          z 15 záujmových krúžkov viedli rodičia a) futbalový – Galajda

b) turistický – Ing. Zima

mladých strážcov hraníc – Keda

·          na základe dohody medzi PV ROH Východoslovenských železiarní  a ZDŠ v Kamienka boli v čase letných prázdnin priestory školy prenajaté za účelom pionierskej rekreácie detí (450 detí  a 90 pracovníkov)

·          23. 6. 1982 podľahol zákernej chorobe bývalý riaditeľ školy Elemír Millý, ktorý opustil naše rady  vo veku 68 rokov. Bol nositeľom čestného titulu Vzorný učiteľ, pracoval aj ako školský inšpektor, poslanec ONV v Starej Ľubovni, predseda školskej komisie, predseda protialkoholickej komisie pri ONV

·          2. 7. – 26. 7. 1982 sa žiak Jaroslav Vyrostko zúčastnil medzinárodného tábora mieru vo Francúzsku spolu s ďalšími 11 deťmi z Československa. Svoje spevácke schopnosti preukázal na vystúpení vo francúzskom meste Sen-Mazer

·          kronikárka: M. Bittnerová

 

1982/1983

v        Kolektív školy

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 7. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. vo 4. roč.

5.        A. Mačíková – 1.

6.        M. Homišinová – 2.

7.        H. Vyrostková  – 3.

8.        A. Vančíková – 5.

9.        A. Stašáková – 6.

10.     O. Lichvárová – 8.

11.     P. Folvarčík

12.     M. Škvarová – vychovávateľka ŠD

13.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

14.     V. Sabová – vychovávateľka ŠD

15.     G. Zimová, rod. Korschová – vedúca ŠJ

v       školu navštevovalo  200 žiakov

·          zber zemiakov na JRD – počas voľných dní žiaci odpracovali 1 800 brigádnických hodín

·          70 kg šípok

·          11. 11. beseda s riaditeľkou Múzea Kpt. J. Nálepku v Smižanoch M. Jakubovičovou

·          karneval a rozlúčka so starým rokom

·          lyžiarsky výcvik – siedmaci pod vedením P. Folvarčíka  a J. Kundľu

·          okresné kolo súťaže Vŕbová píšťalka – S. Matoľáková – 1. miesto, J Vyrostko – 2. miesto

·          IV. ročník Behu víťazstva – J. Billík, J. Bilovodský, E. Horbaľ, J. Zahorjan

·          okresná prehliadka detských folklórnych súborov, náš súbor  Radosť(ktorý oslávil 30. výročie založenia) obsadil 1. miesto, na krajskom kole 3. miesto

·          obvodové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto D. Jedináková

·          zber papiera – 1 100 kg

·          matematická olympiáda – N. Firtová, V. Lichvár

·          v Behu víťazstva v rámci májových osláv – 1. miesto J. Bittner

·          okresné kolo súťaže Plameň – 4. miesto

·          okresná a krajská súťaž Gerbera a tulipán – V. Chorendžáková (1. miesto) a S. Stašáková

·          Ľubovnianske hry – umiestnenie: H. Bulinská, J. Bilovodský,  J. Obertan

·          víťazstvo na okresnej súťaži Zdravotníckych hliadok mladých, postup na celoslovenské kolo v Trenčíne pod vedením M. Poľanskej

·          vystúpenia súboru Radosť na festivale v Kamienke a vo Svidníku pod vedením A. Vančíkovej a H. Vyrostkovej

·          kronikárka: M. Bittnerová

 

1983/1984

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a tr. uč. 8. roč.

4.        J. Kundľa – 1.

5.        A. Mačíková – 2.

6.        M. Homišinová – 3.

7.        H. Vyrostková – 4.

8.        O. Lichvárová – 5.

9.        A. Vančíková – 6.

10.     A. Stašáková – 8.

11.     P. Folvarčík

12.     M. Škvarová – vychovávateľka ŠD

13.     O. Lazarčíková – vychovávateľka ŠD

14.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

v       školu navštevovalo  203 žiakov

·          prvýkrát sa žiaci školy (šiestaci) zúčastnili na plaveckom kurze v Brezne pod vedením P. Folvarčíka a Š. Poľanského

·          lyžiarsky kurz v Haligovciach – siedmaci pod vedením P. Folvarčíka a J. Kundľa

·          školské výlety: Kamienka – Bardejov organizačne zabezpečila H. Vyrostková

                               Kamienka – Košice – Rožňava ...... O. Lichvárová

                               Kamienka – Šírava – Domaša ...... M. Poľanská

·          svojpomocná práca zamestnancov: estetizácia tried, zavedenie vodovodu, maľba chodieb, dobudovanie cvičnej kuchynky, úprava priestorov skladu CO, úprava kabinetu pre pracovné vyučovanie, úprava kotolne a miestnosti pre údržbára, úprava zborovne, úprava riaditeľne a kabinetov

·          pri zbere úrody žiaci odpracovali 4 368 brigádnických hodín

·          škola získala diplom za dosiahnuté výsledky udelený Východoslovenským KNV a Krajským pedagogickým ústavom v Prešove ako jediná v okrese

·          zber papiera –1 500 kg

·          15. 11. 1983 – vzorové branné cvičenie pre riaditeľov škôl okresu

·          okresné kolo súťaže Vŕbová píšťalka – M. Kseňáková 2. miesto, B. Belejkaničová 2. miesto, J. Vyrostko 1. miesto

·          2. – 3. 12. 1983 – Makovická struna v Bardejove – J. Vyrostkovi a H. Vyrostkovej udelená Cena Ministerstva kultúry

·          okresné kolo prednesu v ukrajinskom jazyku: S. Matoľáková – 1. miesto, M. Stašák, D. Jedináková a N. Firtová – 2. miesta

·          vystúpenie súboru Radosť vedeného H. Vyrostkovou a A. Vančíkovou na XIX. festivale v Kamienke  XXX. festivale vo Svidníku

·          na celoštátnom stretnutí pionierov v Prahe školu reprezentovala S. Stašáková

·          Ľubovnianske hry: H. Bulinská – 1. miesto v hode kriketovou loptičkou, B. Belejkaničová – 2. miesto v skoku do výšky, I. Husár – 3. miesto v hode guľou

·          okresné kolo chemickej olympiády – P. Zima – 2. miesto a V. Lichvár – 4. miesto pod vedením M. Poľanskej

·          kronikárka: M. Bittnerová

 

1984/1985

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 5. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. v 2. roč.

5.        H. Vyrostková – 1.

6.        A. Mačíková – 3.

7.        M. Homišinová – 4.

8.        O. Lichvárová – 6.

9.        A. Vančíková – 7.

10.     A. Stašáková – 8.

11.     P. Folvarčík

12.     M. Škvárová – vychovávateľka ŠD

13.     V. Sabová – vychovávateľka ŠD

14.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

v       školu navštevovalo 201 žiakov

·          nácvik spartakiádnych skladieb: najmladší žiaci – M. Škvarová, mladší žiaci – J. Kundľa, mladšie žiačky – O. Matoľáková, starší žiaci – P. Folvarčík, staršie žiačky – A. Vančíková (spolu 92 žiakov); obvodná spartakiáda bola v Kamienke, okresná v Starej Ľubovni, na celoštátnom vystúpení sa žiaci zúčastnili pod vedením A. Vančíkovej

·          zriadenie školského športového strediska (ŠŠS) – vedúcim P. Folvarčík, do bežeckého lyžovania bolo zapojených 20 žiakov s trénerom Š. Mitníkom

·          7. – 25. 1. 1975 –okresná komplexná inšpekcia na škole

·          na okresnom kole Vŕbovej píšťalky S. Matoľáková získala 1. miesto

·          zber papiera – 1 500 kg

·          branné cvičenie s názvom Boj o kótu 478

·          13. 1. 1985 – Beh víťazstva  – H. Sroková – 3. miesto

·          hostka O. Jakovlevna Čelebijová, účastníčka Veľkej vlasteneckej vojny, na návšteve

·          beseda s redaktormi časopisu Veselka – Ľ. Jackaninovou a D. Kličkovou

·          okresné kolo súťaže Pioniersky semafor – 2. miesto: J. Bittner, D. Jedináková, N. Firtová, B. Poľanský

·          matematická olympiáda školské kolo – 1. miesto A. Mirilovičová a J. Foľvarský, účasť na okresnom kole

·          Poznaj a chráň – okresné kolo súťaže – 1. miesto D. Schwarzová, 2. miesto N. Firtová s postupom na krajskú súťaž pod vedením M. Poľanskej

·          vystúpenie súboru Radosť na prvomájových oslavách, na XX. jubilejnom festivale v Kamienke a na XXXI. slávnostiach vo Svidníku pod vedením A. Vančíkovej a H. Vyrostkovej

·          kronikárka: M. Bittnerová

 

1985/1986

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 6. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. v 3. roč.

5.        M. Homišinová – 1.

6.        H. Vyrostková – 2.

7.        M. Škvarová  – 4.

8.        A. Stašáková – 5.

9.        M. Poľanská – 6.

10.     O. Lichvárová – 7.

11.     A. Vančíková – 8.

12.     A. Mačíková  – vychovávateľka ŠD

13.     M. Bittnerová – vychovávateľka ŠD

14.     O. Matoľáková – vychovávateľka ŠD

15.     P. Folvarčík

v       školu navštevovalo  187 žiakov

·          13. – 15. 9. 1985 – návšteva 35 zamestnancov družobnej školy 5. května z Rožnova pod Radhoštěm – podpísané dohody aj výmenné pionierske tábory do roku 1990

·          J. Vančíkovi, riaditeľovi školy, bolo Ministerstvom školstva SSR udelený titul vzorný učiteľ za aktívnu a angažovanú prácu v školstve a aktívny podiel na ČS ´85

·          celoštátne stretnutie pionierov v Prahe – J. Stašáková

·          zber liečivých rastlín 37,6 kg, zber papiera 2 100 kg,

·          odpracovaných 5 686 brigádnických hodín

·          chemická olympiáda – J. Stašáková – úspešný riešiteľ, Š. Zima – riešiteľ

·          matematická olympiáda – Z. Kuzmiaková, A. Mirilovičová, J. Foľvarský, R. Bittnerová – úspešní riešitelia

·          biologická olympiáda – A. Mirilovičová – 1. miesto, J. Toporčíková – 3. miesto

·          aranžovanie rastlín – I. Augustínová, J. Stašáková

·          Vŕbová píšťalka – J. Stašáková – 1. miesto, L. Lichvárová – 2. miesto

·          XVI. roč. cezpoľného behu – H. Sroková – 1. miesto

·          Melódie priateľstva – J. Stašáková – 1. miesto, L. Lichvárová – 3. miesto

·          Beh Smeny a Mladej Fronty – H. Sroková a M. Pacoltová – 1. miesta

·          Ľubovniansky kilometer – H. roková – 1. miesto

·          Beh víťazstva – H. Sroková – 1. miesto, M. Pacoltová – 2. miesto

·          Ľubovnianske hry – H. Sroková – 1. miesto na 800 m; H. Bulinská – 1. miesto

·          Beh o cenu Lastovičky – H. Sroková – 1. miesto, J. Firta – 2. miesto

·          Sokolovský pretek brannej zdatnosti – R. Huľvejová – 2. miesto

·          prednes v ukrajinskom jazyku – S. Matoľáková – 1. miesto na okresnom kole a 2. miesto na krajskom v Medzilaborciach

·          prehliadka detských folklórnych súborov – súbor Radosť pod vedením A. Vančíkovej  získal Cenu a diplom za rozmanité stvárnenie detských hier

·          Poznaj a chráň – J. Toporčíková – 1. miesto na okresnom kole a účasť na krajskom v Rožňave

·          okresná prehliadka speváckych zborov – čestné uznanie, pod vedením H. Vyrostkovej

·          siedmaci – lyžiarsky výcvik v Lesnici, šiestaci – plavecký výcvik v Brezne

·          generálna oprava kotolne, začiatok výstavby prístrešku na uhlie

·          vynikajúce výsledky dosiahli žiaci končiaceho 8. ročníka na prijímacích skúškach – 1. miesto v rámci okresu v úspešnosti

·          kronikárka: M. Bittnerová

 

1986/1987

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 7. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. vo 4. roč.

5.        M. Škvarová – 1.

6.        M. Homišinová – 2.

7.        H. Vyrostková – 3.

8.        A. Vančíková – 5.

9.        A. Stašáková – 6.

10.     O. Lichvárová – 8.

11.     P. Folvarčík

12.     M. Bittnerová  – vychovávateľka ŠD

13.     A. Mačíková – vychovávateľka ŠD

14.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠD

v       školu navštevovalo 189 žiakov

·          prvýkrát zriadený školský klub zo žiakov 5.—8. ročníka,  v ktorom vyučovali učitelia 2. stupňa ZŠ

·          v roku 1986 bol dokončený prístrešok na uhlie v hodnote 105 538, – Kčs; zrekonštruované staré elektrické vedenie v starej časti budovy, zhotovené nové oplotenie školského dvora v hodnote 40 446 Kčs, opravená kotolňa

·          návšteva ministra vnútra SSR Š. Lazara

·          úspechy v súťažiach: prednes poézie v ukrajinskom jazyku – 1. miesto 1 žiak, 2. miesto 3 žiaci, 3. miesto 1 žiak, ;na celoslovenskom kole 1 žiak

·          chemická olympiáda – 5. miesto – úspešný riešiteľ – 1 žiak

·          Poznaj a chráň – botanika – krajské kolo 10. miesto

·          Mladý zdravotník – dve 2. miesta

·          biologická olympiáda – 3 žiaci – úspešní riešitelia

·          pytagoriáda – 2 žiaci

·          Plameň 1987 – 10 žiakov na krajskej súťaži získali 10. miesto

·          Puškinov pamätník – na krajskej súťaži – 10. miesto

·          olympiáda v ruskom jazyku – 1. a 2. miesto

·          matematická olympiáda – 2 žiaci – úspešní riešitelia

·          Pioniersky semafor –4. miesto

·          Vŕbová píšťalka – 1 žiak

·          Melódie priateľstva – 1. miesto a postup na krajskú súťaž v I. aj II. kategórii

·          Makovická struna – 2. miesto – sólo, 3. miesto – duo

·          prednes poézie a prózy v ukrajinskom jazyku – 3. miesto

·          okresné kolo v šachu – 5. miesto

·          Rastliny a zvieratká našich lesov – 2. miesto

·          Beh Rudého práva – 1. miesto, na krajskom kole 5. miesto

·          Ľubovniansky kilometer – 1. miesto

·          Beh ČSSP – dve 1. a 2. miesto

·          Pohár Čs. rozhlasu – 3. miesto starší žiaci

·          Ľubovnianske hry – 1. miesto – skok do diaľky dievčatá, 1. miesto – guľa, 1. miesto – skok do diaľky chlapci

·          hádzaná  dievčatá – 3. miesto

·          volejbal dievčatá – 2. miesto, chlapci 3. miesto

·          basketbal chlapci – 3. miesto

·          futbal – 2. miesto

·          ŠŠS – Cena Kamaráta – 1. a2. miesto; v krajskom kole 3. a 4. miesto; v celoslovenskom 8. a 27. miesto

·          Krajská liga v bežeckom lyžovaní – Podhoroď – 10., 12. a 15. miesto

·          Svit – 10., 12. a 13. miesto

·          Bardejov – 10.  a 12. miesto

·          Štrba – 13. a 17. miesto

·              Majstrovstvá Slovenska – 29. miesto

·          vystúpenie súboru Radosť na festivale v Kamienke a vo Svidníku

·          máj 1987 – 35. výročie súboru Radosť :

         Medailu za zásluhy o rozvoj okresu Stará Ľubovňa udelil OV KSS A Rada ONV v Starej Ľubovni, to isté ocenenie prevzali aj vedúce súboru A. Vančíková a H. Vyrostková

         Rada MNV v Kamienke udelila Čestné uznanie detskému spevácko-tanečnému súboru Radosť pri ZŠ za dlhoročnú kultúrno-výchovnú činnosť

         ÚV KZUP v Prešove udelil zlatú medailu za rozvoj ukrajinskej socialistickej kultúry ČSSR

·             beseda s redaktorom ČTK – Štefanom Kurcinom – bývalým žiakom tunajšej školy

·             kronikárka: M. Bittnerová

 

1987/1988

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 8. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. v 1. roč.

5.        M. Škvárová – 2.

6.        M. Homišinová – 3.

7.        H. Vyrostková – 4.

8.        O. Lichvárová – 5.

9.        A. Vančíková – 6.

10.     A. Stašáková – 7.

11.     P. Folvarčík

12.     M. Kundľová – vychovávateľka ŠD

13.     A. Mačíková – vychovávateľka ŠD

14.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠD

– v školskom klube vyučovali učitelia z II. stupňa

Prevádzkoví zamestnanci:

1.        A. Billíková – školníčka

2.        H. Zimová – upratovačka

3.        E. Sivuľková – upratovačka

4.        M. Marťáková – upratovačka

5.        J. Zima – kurič-údržbár

6.        P. Luczová  – vedúca ŠJ z Podolínca

7.        A. Lichvárová – kuchárka

8.        A. Marčišáková – pomocníčka

9.        M. Bittnerová – pomocníčka

v       školu navštevovalo  180 žiakov

·          výstavba skleníka s ústredným kúrením v hodnote 10 000 Kčs

·          maľba vnútorných priestorov chodieb a tried – 80 000 Kčs

·          PVC podlahy v triedach a zborovni – 160 000 Kčs

·          náter oplotení – 20 000 Kčs

·          4. – 6. 1. 1988 – návšteva 23 žiakov a 7 učiteľov  škôl v družobnom okrese  Svaljava

·          lyžiarsky výcvik siedmakov v Lesnici – J. Kundľa a P. Folvarčík

·          okresné kolo olympiády v ruskom jazyku – 1. miesto – Mosorjaková, 3. miesto – Mirilovičová

·          Puškinov pamätník – 3. miesto – Mosorjaková

·          prednes v ukrajinskom jazyku – 3. miesto – Homišinová

·          súťaž o Najaktívnejší klub medzinárodného priateľstva – 1. miesto

·          Družbou za mier a priateľstvo – 1. miesto pod vedením M. Homišinovej

·          matematická olympiáda – 4. miesto – Mosorjaková, úspešní riešitelia: Firta a Grega

·          pytagoriáda – úspešní: Grega a Hrebíková

·          ovládanie a hry na počítači – 4. miesto – Škvara pod vedením A. Vančíkovej

·          fyzikálna olympiáda –Škvara – 3. miesto

·          matematická olympiáda – 5. roč. – 4. miesto – Bittner

·          Mladý požiarnik – starší žiaci – 1. miesto pod vedením O. Lichvárovej

·          chemická olympiáda – 2. miesto – Mosorjaková, 4. miesto – Mirilovičová

·          Zdravotnícke hliadky mladých – 2. miesto – II. stupeň

·          MOZ – 4. miesto – Vislocký, 6. miesto – Kseňáková

·          Vŕbová píšťalka – 3. miesto – Matoľáková

·          Makovická struna

         1. miesto  duo – Kseňáková, Marťáková

         2. miesto sólo – Matoľáková

·          Melódie priateľstva – 2. miesto – Matoľáková

·          okresná prehliadka speváckych zborov v S. Ľubovni – Diplom a vecná cena za priliehavý repertoár a jeho zvládnutie

·          XXIII. festival ukrajinského folklóru a zborového spevu – Vecná cena za systematickú prácu v oblasti zborového spevu pod vedením H. Vyrostkovej

·          umelecký prednes v ukrajinskom jazyku – 1. miesto – Mosorjaková, 2. miesto – Markovičová pod vedením A. Stašákovej

·          Talent malej iskry – 3. miesto

·          šach – 2. miesto – Škvara, Sivuľka pod vedením J. Kundľu

·          volejbal chlapci – 3. miesto

·          futbal – 4. miesto

·          volejbal dievčatá – 4. miesto

·          basketbal dievčatá – 3. miesto

·          Beh ZČSSP družstvo – 4. miesto; 2. miesto – H. Sroková, 3. miesto – Romaňák, Chobor, 4. miesto – Majerčáková

·          krajské súťaže:

·          olympiáda v ruskom jazyku – 3. miesto Mosorjaková podvedením M. Homišinovej

·          Chemická olympiáda – 14. miesto Mosorjaková pod vedením M. pohanskej

·          Poznaj a chráň – odbor botanika – 3. miesto – Toporčíková pod vedením M. pohanskej

·          krajská bežecká liga – žiaci zo ŠŠS – Sroková, Škvara

·          O Pohár predsedu KNV – 3. miesto – Sroková, Škvara J., Škvara S., Zima Š.

·          zlatý odznak zdatnosti – na krajskom kole získali – Sroková, Romaňák pod vedením P. Folvarčíka

·          celoslovenské súťaže

·          Poznaj a chráň v odbore botanika – 5. miesto  – Toporčíková

·          XVI. roč. interpretov ukrajinskej ľudovej piesne Makovická struna v Bardejove – Kseňáková, Marťáková

·          plavecký výcvik šiestakov  v Brezne pod vedením P. Folvarčíka a Š. Poľanského

·          PV ROH pri VSŽ n. p. Košice  po 8 rokoch ukončil pioniersku rekreáciu počas letných prázdnin v objekte ZŠ, nová dohoda s PV ROH Strojmont Košice.

·          Ćestné uznanie  – J. Kundľa pri príležitosti Dňa učiteľov od ONV, odboru školstva v S. Ľubovni

·          kronikárka: M. Poľanská1988/1989

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 5. roč.

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. v 1. B

5.        H. Vyrostková – 1. A

6.        M. Hrebiková – 2.

7.        M. Škvarová – 3.

8.        M. Homišinová – 4.

9.        O. Lichvárová – 6.

10.     A. Vančíková – 7.

11.     A. Stašáková – 8.

12.     M. Kundľová – vychovávateľka ŠD

13.     M. Bittnerová st.– vychovávateľka ŠD

14.     A. Mačíková – vychovávateľka ŠD

15.     P. Folvarčík

– v školskom klube vyučovali učitelia z II. stupňa

v       školu navštevovalo  190 žiakov

v       na škole sa vyučovalo náboženstvo

v       vo februári 1989 odišla do dôchodku A. Lichvárová – kuchárka a na jej miesto prišla A. Vreselovičová

·          v auguste 1988 navštívili s rôznymi delegáciami družobnú Svaljavu M. Poľanská, A. Vančíková, J. Vančík a M. Homišinová

·          21. októbra 1988 – návšteva z družobnej Svaljavy – 9 riaditeľov škôl a inšpektorov

·          23. 9 – 7. 10. 1988 – plavecký výcvik šiestakov v krytej plavárni v Starej Ľubovni

·          október– december 1988 – generálna oprava telocvične, školského bytu v suteréne, výmena dverí hlavného a bočného vchodu

·          lyžiarsky výcvik sa kvôli zlým snehovým podmienkam neuskutočnil

·          21. 2. – 3. 3. 1988 – krajská komplexná inšpekcia

·          pri príležitosti 40. výročia PO SZM  bola J. Kundľovi udelená medaila Za zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja; J. Vančíkovi – Pamätná plaketa k 40. Výročiu PO SZM; Š. Poľanskému, M. Bittnerovej, O. Lichvárovej a A. Vančíkovej  – Zlatá medaila za socialistickú výchovu; A. Stašákovej, M. Škvarovej – Strieborná medaila za socialistickú výchovu a P. Folvarčíkovi – Bronzová medaila za socialistickú výchovu; M. Poľanskej  – Za zásluhy o rozvoj okresu St. Ľubovňa

·          prvýkrát sa uskutočnil plavecký kurz pre šiestakov na krytej plavárni v Starej Ľubovni – Folvarčík, Kundľa, Škvarová

·          stretnutie bývalých žiakov po 25 rokoch – končiacich v šk. roku 1962/1963  a narodených v roku 1948

·          4. 3. 1989 – stretnutie bývalých žiakov po 20 rokoch – končiacich v šk. roku 19 a narodených v roku 1953

·          stretnutie bývalých žiakov po 25 rokoch – končiacich v šk. roku  1963/1964 a narodených v roku 1949

·          23. 6.1989 – stretnutie žiakov po 10 rokoch – končiacich v šk. roku 1978 /1979 a narodených v roku 1964

·          okresné súťaže: chemická olympiáda – dve 5. miesta – Mosorjaková E. a Matoľáková S.

·          matematická olympiáda – 4. miesto – S. Vislocký a 3. miesto – Bittner

·          pytagoriáda – 3. miesto – Hutník

·          mladý požiarnik – 2. miesto starší žiaci a 1. miesto mladší žiaci

·          aranžovanie rastlín – 3. miesto

·          pioniersky semafor – 2. a 4. miesto

·          Rastlina a zvieratá – 2. miesto

·          Melódie priateľstva – 1. a 2. miesto – Matoľáková S. a Fodorová D.

·          prednes v ukrajinskom jazyku – 1. miesto – S. Matoľáková, dve 2. miesta – Markovičová Z. Kseňáková J. a 3. miesto – Markovičová V.

·          Beh víťazstva – 2. miesto – Škvara S. a Firta J.

·          šach – 2. miesto – Sivuľka S.

·          festivalová olympiáda – 3. miesto – Hutník J.; štafeta – 4x60 – 3. miesto

·          okresná súťaž vo volejbale – dve 3. miesta

·          Beh ZČSSP – 3. miesto – Romaňák a Majerčáková

·          Cena Kamaráta – dve 1. miesta, dve 2. miesta, jedno 3. miesto, dve 4. miesta tri 5. miesta

·          krajské súťaže: aranžovanie rastlín – účasť – D. Hrebíková

·          Melódie priateľstva – 3. miesto – S. Matoľáková

·          Festival drámy a um. slova – dve 1. miesta – Z. Markovičová a S. Matoľáková

·          účasť súboru Radosť na XXIV. festivale v Kamienke a na XXXV. slávnostiach kultúry vo Svidníku

·          v bežeckom lyžovaní sa žiaci zúčastnili na 3 kvalifikačných pretekoch – v Mlynkoch, Kavečanoch, Štôle a na majstrovstvách kraja v Štrbe – dosiahli nasledovné umiestnenie v krajskom rebríčku: R. Chobor – 9. miesto, S. Škvara – 13. miesto, R. Galajda – 14. miesto, J. Firta – 16. miesto

·          žiakov na prírodovedné súťaže pripravovali: O. Lichvárová, A. Vančíková, M. Poľanská, M. Škvarová; na spoločensko-kultúrne súťaže: H. Vyrostková, A. Stašáková,, M. Homišinová, M. Škvarová, A. Vančíková; na branné súťaže: O. Lichvárová, M. Hrebíková, M. Poľanská a P. Folvarčík; na športové súťaže žiakov pripravovali: P. Folvarčík a J. Kundľa

·          druhý rok – organizovanie letného pionierskeho tábora na škole – Strojmont Košice

·          kronikárka:  M. Poľanská

 

1989/1990

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        M. Poľanská – výchovná poradkyňa a triedna uč. v 6. roč. do 28. 2. 1990

4.        J. Kundľa – skupinový vedúci a triedny uč. v 3.

5.        A. Mačíková – 1.

6.        H. Vyrostková – 2.

7.        M. Škvarová – 4.

8.        A. Stašáková – 5.

9.        O. Lichvárová – 7. a výchovná poradkyňa od 1. 3. 1990

10.     A. Vančíková

11.     P. Folvarčík

12.     P. Mindek

13.     F. Čaban – 1. roč. v 2. polroku

14.     3 vychovávateľky ŠD

v       školu navštevovalo  186 žiakov

·          31. 8. 1989 – plenárne zasadnutie ZRPŠ za účasti zástupcov z MŠ, KNV, OV KSS, ONV – požiadavka rodičov, aby bol na škole vyučovací jazyk slovenský

·          cudzie jazyky:  nemecký jazyk – 24 žiakov  vyučovala PhDr. M. Bittnerová, stredoškol. profesorka

ukrajinský jazyk – 36 žiakov  vyučovala A. Stašáková

·          18. 1. 1990 – v tajnom hlasovaní zvolený za riaditeľa J. Vančík, 23. 1. za navrhovaného zástupcu zvolený Š. Poľanský

·          november 1989 – na 2. stupni – teoretické branné kurzy, na záver branné cvičenie

·          27. 5. 1990 – Vystúpenie detského folklórneho súboru Radosť na festivale v Kamienke a vo Svidníku pod vedením A. Vančíkovej a H. Vyrostkovej

·          materiálne vybavenie:

         dokončenie asfaltového ihriska – 600 000 Kčs

         montáž mantinelov – 29 000 Kčs

         Výmena okien v starej časti budovy – asi 200 000 Kčs

·          kronikárka: M. Škvarová

 

1990/1991

v       Kolektív učiteľov:

1.        J. Vančík – riaditeľ školy

2.        Š. Poľanský – zástupca

3.        O. Lichvárová – výchovná poradkyňa a triedna v 8.

4.        Vedúca vychovávateľka: M. Kundľová

5.        Koordinátor voľného času: P. Folvarčík

6.        Vedúca ŠJ: G. Zimová

7.        F. Čaban – 1.

8.        B. Gudaneková – 2.

9.        H. Vyrostková – 3.

10.     J. Kundľa – 4.

11.     A. Vančíková – 5.

12.     O. Gregová – 6.

13.     M. Škvarová – 7.

14.     M. Rúrová  – vychovávateľka ŠD

15.     M. Bittnerová – vychovávateľka ŠD

v       školu navštevovalo  181 žiakov

·          10. 12. 1990 – zrušenie detského tábora a odkúpenie unimobunky

·          1. 1. 1991 – novozriadený nadradený orgán škôl – Školská správa v Starej Ľubovni

·          3. 5. 1991 – voľba Rady školy: 1. J. Kundľa, učiteľ – predseda; 2. O. Lichvárová, učiteľka – tajomníčka a 10 členov z radov učiteľov a rodičov

·          na škole bol organizovaný plavecký kurz, lyžiarsky kurz, branné cvičenie

·          účasť na okresnom kole – HK, Puškinov pamätník, Vŕbová píšťalka, Makovická struna, výtvarné a športové súťaže, zdravotnícka súťaž, vystúpenie na festivale v Kamienke a vo Svidníku

·          kronikárka: M. Škvarová
 

 

1991/1992

v       Kolektív učiteľov:

1.        A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        M. Škvarová – zástupkyňa

3.        O. Lichvárová – výchovná poradkyňa a tr. v 8. roč.

4.        M. Hrebíková – vedúca vychovávateľka

5.        J. Kundľa – 1. A

6.        H. Choborová – 1. B, od 1. 2. 1992 M. Bittnerová

7.        F. Čaban – 2.

8.        M. Kundľová – 3.

9.        H. Vyrostková – 4.

10.     M. Mašlej – 5.

11.     J. Vančík – 6.

12.     O. Gregová – 7.

13.     J. Hennel

14.     Ľ. Konkoľová –  vychovávateľka ŠD

15.     M. Helemiková – vychovávateľka ŠD

v       Ďalší zamestnanci: A. Billíková– školníčka, M. Marťáková – upratovačka, E. Sivuľková – upratovačka, H. Zimová – odchod do dôchodku, na jej miesto nastúpila E. Matoľáková, kurič-údržbár J. Pacolt

v       školu navštevovalo  187 žiakov

·          akcie školy: plavecký výcvik 40 žiakov  pod vedením J. Kundľu, F. Čabana, O. Gregovej a J. Hennela

·          lyžiarsky výcvik – 7. roč. pod vedením O. Gregovej a J. Hennela

·          súťaže:

·          matematická olympiáda – 3. miesto M. Lichvárová, 4. miesta – M. Sroková a J. Hutník

·          pytagoriáda – 1. miesto – M. Lichvárová

·          prednes v slovenskom a ruskom jazyku pod vedením M. Škvarovej a H. Vyrostkovej

·          Spieva celá rodina – 1. miesto – M. Škvarová pod vedením M. Škvarovej

·          Talent najmenších – 3. miesto – M. Škvarová

·          Zorničkin slávik – 2. miesto pod vedením H. Vyrostkovej

·          Makovická struna – 2. miesto duo I. Sivuľková a L. Kseňáková pod vedením H. Vyrostkovej

·          Mladý zdravotník – 6. miesto pod vedením  M. Hrebíkovej

·          Strelecká liga – 9. miesto pod vedením F. Čabana

·          Výtvarný a literárny Trenčín a Asfalt a krieda – odoslané práce pod vedením F. Čabana, M. Hrebíkovej a M. Kundľovej

·          Akcia RAK – pozorovanie výskytu raka pod vedením M. Mašleja

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 2. miesto – M. Markovičová, 3. miesta – M. Sroková a M. Majerčáková, škola na 5. mieste pod vedením O. Gregovej

·          plávanie v rámci Dňa športu – 2. miesto – M. Sroková; 3. miesta – T. Kiliany, M. Sroková a M. Dzubriak; 4. miesto – M. Majerčáková; družstvo sa umiestnilo na 3. mieste

·          Beh na lyžiach – ml. žiaci – 4. miesto pod vedením O. Gregovej a J. Hennela

·          Minifutbal – 1. miesto mladší žiaci pod vedením H. Vyrostkovej a 4. miesto starší žiaci pod vedením J. Hennela

·          Letný tábor v areáli Dubné – 15 žiakov pod vedením J. Vančíka, J. Kundľu, M. Mašleja , F. Čabana a J. Hennela

·          kronikárka: M. Škvarová
 

 

1992/1993

v       Kolektív učiteľov:

1.        A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        M. Škvarová – zástupkyňa

3.        O. Lichvárová – počas PN Ing. D. Eventovová

4.        M. Hrebíková – vedúca vychovávateľka

5.        M. Bittnerová – 1. A

6.        I. Bilovodská – 1. B

7.        A. Štucková – 2.

8.        S. Sponerová – 3.

9.        H. Vyrostková – 4.

10.     J. Hennel – 5. A a P. Musala

11.     A. Tomko – 5. B

12.     M. Mašlej – 6.

13.     J. Vančík – 7. a výchovný poradca

14.     O. Gregová – 8.

15.     E. Horbaľ

16.     M. Kundľová – družina

17.     V. Krafčíková – družina

18.     M. Bilančík – výuka náboženstva

v       školu navštevovalo  200 žiakov

v       po odchode p. Lompartovej na MD, dňa 21. 2. 1993 do ŠJ nastúpila za hlavnú kuchárku H. Bittnerová

·          1. 12. – 4. 12. 1992 – plavecký výcvik 36 žiakov pod vedením O. Gregovej, I. Bilovodskej a M. Kundľovej

·          zdokonaľovací výcvik – 20 žiakov pod vedením J. Hennela a S. Sponerovej

·          12. 3. – 16. 3. 1993 – siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik pod vedením O. Gregovej a J. Hennela

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 1. miesto – A. Mosorjaková, 2. miesto – M. Sroková; 6. miesto družstiev pod vedením O. Gregovej

·          za zber druhotných surovín  sa žiaci zúčastnili exkurzie v botanickej záhrade v Košiciach; najúspešnejší – M. Pištejová – zber skla; R. Vančík – zber papiera (122 kg)

·          Spieva celá rodina – postup na okresné kolo M. Škvarová pod vedením M. Škvarovej a Z. Chorendžáková pod vedením H. Vyrostkovej, I. Mytníková a I. Sivuľková  pod vedením M. Mašleja

·          40. výročie súboru Radosť – oslavy sa uskutočnili 15. 11. 1992 v kultúrnom dome žiaci vystúpili s pásmom Pletenie bičov (aj na 2 festivaloch a na prehliadke Deti deťom) pod vedením A. Vančíkovej, H, Vyrostkovej a M. Škvarovej. Za 40-ročnú aktívnu činnosť bol súbor finančne odmenený – nákup akordeónu

·          matematická olympiáda – dve 5. miesta – M. Lichvárová a S. Nemčíková pod vedením A. Vančíkovej; 4. miesto – J. Kundľová pod vedením Ing. Horbaľa

·          obvodové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – päť 2. miest – M. Konevalová, L. Kseňáková, M. Kuzárová, I. Mytníková, M. Bittnerová pod vedením M. Bittnerovej, J. Vančíka a M. Škvarovej

·          okresná zdravotnícka súťaž – 5. a 9. miesto pod vedením M. Hrebíkovej

·          Ľubovnianske hry – družstvá – mladší žiaci 6. miesto; jednotlivci: 2. miesto – hod kriketovou loptičkou – A. Bilovodská a M. Sivuľka; 3. miesto v behu na 60 m – M. Obertan; 3. miesto mladší žiaci – štafeta na 4x60 m; 1. miesto štafeta na 4x250 m; 2. miesto – skok do diaľky J. Bittner

·          kronikárka: M. Škvarová
 

 

1993/1994

v       Kolektív učiteľov:

1.        A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        M. Škvarová – zástupkyňa

3.        J. Vančík – výchovný poradca a 8. roč.

4.        H. Vyrostková –1.

5.        M. Bittnerová – 2.

6.        J. Kundľa – 3.

7.        E. Jurašková – 4.

8.        O. Gregová – 5.

9.        J. Hennel – 6. A

10.     A. Tomko – 6. B

11.     M. Mašlej – 7.

12.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠD

13.     M. Kundľová – vychovávateľka ŠD

14.     Juraj Zahorjan

15.     Mária Štetáková

v       školu navštevovalo  199 žiakov

·          Cezpoľný beh – 2. miesto – Z. Chorendžáková; 6. miesto družstiev

·          Soft tenis – 1. miesto – Zimová, Bulinský ; 2. miesto – Bilovodská

·          matematická olympiáda – 3. miesto na krajskom kole Nemčíková; 2. miesto na okresnom kole – Škvarová

·          Ako si predstavujem svoju rodinu – 3. miesto – Pompa

·          Zimný biatlon – 1. miesta: Bittner, Bilovodská; 2. miesta: Markovič, Dzubriak, 3. miesta: Bittnerová, Lichvárová

·          Talent najmenších – 1. miesto – Kundľová

·          ľahká atletika – 1. miesto – Pompa v behu na 60 m, 2. miesto Mosorjaková v behu na 600 m, 3. miesto Zimová v hode kriketovou loptičkou a Kuzmiak v behu na 60 m; 3. miesto – Sroková v behu na 800 m

·          kronikárka: E. Jurašková
 

 

1994/1995

v       Kolektív učiteľov:

1.        A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        M. Škvarová – zástupkyňa

3.        J. Vančík – výchovný poradca

4.        E. Jurašková – 1.

5.        H. Vyrostková – 2.

6.        M. Bittnerová – 3.

7.        M. Kundľová – 4.

8.        J. Vančík – 5.

9.        O. Gregová – 6.

10.     O. Lichvárová – 7. A

11.     J. Varga – 7. B

12.     J. Zahorjan – 8.

13.     D. Solovicová

14.     E. Sivuľková, od 1. 7. 1995 odchod na dôchodok

15.     M. Zimová – vychovávateľka ŠKD

16.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

v       školu navštevovalo  194 žiakov

v       v 3. ročníku ako nepovinný predmet anglický jazyk – E. Jurašková; voliteľný predmet – práca s počítačom – J. Zahorjan

·          Spieva celá rodina – 2. miesto na okresnom kole – I. Sivuľková a D. Sivuľková

·          karneval na záver kalendárneho roka

·          posledná rozlúčka s učiteľom, dlhoročným riaditeľom školy a vedúcim súboru Barvinok Štefanom Bittnerom 20. 12. 1994

·          3 družstvá školy súťažili na volejbalovom turnaji 21. – 22. 1. 1995

·          okresná prehliadka DFS – 2. miesto a diplom za štýlový tanečný prejav v pásme V stodoli na bojisku

·          spevácka skupina: I. Mytníková, H. Raškevičová, L. Kseňáková, I. Sivuľková a M. Pacoltová + hudobný doprovod M. Markovič – postup na oblastnú súťažnú prehliadku

·          okresné kolo matematickej olympiády – 1. miesto – M. Konevalová, 2. miesto L. Duda

·          Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo – 3. miesto – I. Janoščíková, 1. miesto – Z. Chorendžáková a M. Konevalová

·          17. 3. 1995 – beseda s Mikulášom Kseňákom o knihe O kamjunskych majstrach

·          Talent najmenších – 2. miesto – M. Markovičová

·          vystúpenie súboru Radosť v Kamienke a vo Svidníku pod vedením H. Vyrostkovej, M. Škvarovej a A. Vančíkovej

·          17. 6. 1995 – Mladí požiarnik – 1. miesto na okresnom kole pod vedením J. Zahorjana; 6. miesto na krajskom kole v Mokranciach

·          kronikárka: E. Jurašková

 

1995/1996

v       Kolektív učiteľov:

1.        A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        M. Škvarová – zástupkyňa

3.        J. Vančík – výchovný poradca

4.        M. Kundľová – 1.

5.        E. Jurašková – 2.

6.        H. Vyrostková – 3.

7.        M. Bittnerová – 4.

8.        I. Dančáková – 5.

9.        J. Vančík – 6.

10.     O. Gregová – 7.

11.     E. Popovičová – 8. A

12.     J. Zahorjan – 8. B

13.     E. Benčová

14.     J. Hovan

15.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

16.     M. Lichvárová – vychovávateľka ŠKD

17.     J. Timkovič

v       školu navštevovalo  196 žiakov

·          4. 11. 1995 –  680 rokov od prvej písomnej zmienky o Kamienke – žiaci prispeli pekným kultúrnym programom

·          Spieva celá rodina – 2. miesto na okresnej súťaži získala – M. Markovičová

·          Rastlinky a zvieratá našich lesov – 2. miesto – M. Škvarová, Z. Chorendžáková, I. Grega, M. Lichvárová a D. Sivuľková

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 1. miesto – A. Mosorjaková

·          Zimný biatlon vo Forbasoch – 1. miesta: J. Nestoríková, M. Bittner, M. Marťáková, Š. Bittner, 2. miesto – J. Sivuľka a 3. miesto – M. Markovič

·          matematická olympiáda – 3. miesto – M. Gočik

·          chemická olympiáda – úspešná riešiteľka – I. Myttníková

·          geografická olympiáda – úspešní riešitelia – L. Duda a Z. Chorendžáková pod vedením M. Škvarovej

·          biologická olympiáda – 3. miesto – M. Rabatín pod vedením E. Popovičovej

·          Hviezdoslavov Kubín – postup na okresné kolo – T. Zimová a S. Pompa

·          Rozprávkové vretienko – účasť – S. Pompa

·          Talent najmenších – M. Kseňáková – 3. miesto

·          Aranžovanie – Vianočná ikebana – 2. miesto P. Foľvarská pod vedením I. Dančákovej

·          Makovická struna  – 2. miesto – M. Markovičová

·          Plameň ´96 – súťaž prebiehala v Kamienke prvýkrát a naše družstvá  získali: 1. miesto – mladší žiaci a 2. miesto – starší žiaci pod vedením J. Zahorjana

·          Futbal – 2. miesto

·          Street hokej – 2. miesto

·          Minifutbal – 4. miesto v okresnom kole starší žiaci

·          Ľubovnianske hry – 1. miesto – M. Mosorjak beh na 60 m a S. Pompa vo vrhu guľou pod vedením J. Zahorjana

·          Hliadka mladých zdravotníkov – 5. miesto na okresnom kole pod vedením M. Hrebíkovej

·          Slovenský slávik – 1. miesto na okresnom kole a postup na krajské – M. Markovičová

·          DFS – pracoval pod vedením H. Vyrostková, M. Škvarová a A. Vančíková – okrem účasti na oslavách prvej písomnej zmienky o obci Kamienka, na festivale v Kamienke a vo Svidníku vystúpili žiaci aj na schôdzi Červeného kríža, Dni matiek, v Domove dôchodcov v Starej Ľubovni, na seminári Kultúra národnostných menšín..., na prehliadke Deti deťom, na Dni učiteľov s ministerskou návštevou š. tajomník Nemčok – pásmo Na poľani

·          lyžiarsky výcvik – siedmaci

·          plavecký výcvik – tretiaci

·          zdokonaľovací plavecký výcvik – štvrtáci a šiestaci

·          kronikárky: E. Jurašková, A. Vančíková
 

 

1996/1997

v       Kolektív učiteľov:

1.        Mgr. A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        Mgr. J. Vančík – výchovný poradca a triedny v 7. roč.

4.        Mgr. M. Bittnerová – 1.

5.        M. Kundľová – 2.

6.        Mgr. M. Kseňáková – 3.

7.        H. Vyrostková – 4.

8.        Mgr. J. Zahorjan – 5.

9.        Mgr. I. Dančáková – 6.

10.     PaedDr. O. Gregová – 8.

11.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

12.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

13.     E. Popovičová

v       školu navštevovalo 170 žiakov

·          8. 10. 1996 – beseda so strieborným medailistom Paraolympiády v Atlante M. Nestorikom

·          Spieva celá rodina – okresné kolo  1. miesto – M. Markovičová pod vedením M. Škvarovej a H. Vyrostkovej, doprovod Š. Matoľák

·          Vianočná ikebana – súťaž v aranžovaní – 3. miesto – Z. Škvarová

·          okresné kolo Pytagoriády: 1. miesto – L. Duda, reprezentácia na celoslovenskom kole, kde bol úspešným riešiteľom; 4. miesto získal L. Galajda a 5. miesto Z. Kundľová

·          matematická olympiáda – 5. miesto – L. Duda

·          chemická olympiáda – 5. miesto – P. Kuzmiak

·          geografická olympiáda – 2. miesto – L. Duda, úspešný riešiteľ aj M. Rabatín

·          dejepisná olympiáda – 4. miesto – L. Duda a M. Konevalová

·          Plastikové modely – 1. miesto – I. Grega

·          okresná súťaž v plávaní – 3. miesto – J. Hrebík

·          okresná prehliadka DFS – Čestné uznanie za uchovávanie tradičného folklórneho materiálu

·          začiatok plynofikácie obce – žiaci pripravili kultúrny program

·          obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1. miesta – T. Zimová a M. Pirhalová

·          Makovická struna v Jarabine: 2. miesto – sólo spev M. Markovičová, duo Markovičová a Kseňáková; 3. miesto sólo – M. Karaš

·          futbalistov trénoval J. Zahorjan

·          Ľubovnianske hry – 2. miesto vo vrhu guľou – R. Krett, 3. miesto vo vrhu kriketovou loptičkou – Z. Škvarová – pod vedením O. Gregovej

·          Hliadky mladých zdravotníkov viedli M. Hrebíková a I. Dančáková

·          Hráme sa na mamičky – 1. miesto získala M. Kseňáková pod vedením M. Kseňákovej

·          plavecký kurz  – tretiaci

·          zdokonaľovací plavecký kurz – štvrtáci a šiestaci

·          lyžiarsky kurz – siedmaci

·          výlety – Bojnice pod vedením O. Gregovej, Vysoké Tatry pod vedením E. Popovičovej

·          škola sa prezentovala vzorovou ukážkou evakuáciou žiakov pri požiarnom poplachu a vydávania masiek zo skladu CO

·          Ekonápad storočia – školský projekt ocenený spomedzi 232 podaných – čistenie potoka, výsadba stromčekov, navŕšenie pyramídy z odpadu...

·          kronikárka: D. Hrebíková

 

1997/1998

v       Kolektív učiteľov:

1.        Mgr. A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        Mgr. J. Vančík – výchovný poradca a triedny v 8. roč.

4.        Mgr. D. Duchnická – 1. A

5.        Mgr. H. Vyrostková – 1. B

6.        Mgr. M. Bittnerová – 2.

7.        M. Kundľová – 3.

8.        Mgr. V. Feňďová – 4.

9.        PaedDr. O. Gregová – 5.

10.     Mgr. O. Lichvárová – 6.

11.     Mgr. I. Dančáková – 7.

12.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

13.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

14.     V. Škvarová – vychovávateľka ŠKD v 2. polroku

v       školu navštevovalo  186 žiakov

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – Z. Chorendžáková – 1. miesto a postup na krajské kolo; A. Boguská – 3. miesto;

·          Spieva celá rodina – obvodové kolo – M. Kseňáková a M. Markovičová postúpili do okresného kola, na ktorom M. Kseňáková získala 1. miesto

·          Pytagoriáda – L. Galajda – 1. miesto; M. Bittnerová, Š. Chobor, Z. Kundľová a L. Duda – účasť

·          účasť na okresnom kole matematickej olympiády – L. Galajda, M. Matoľák, Z. Kundľová, L. Duda, M. Lichvárová, M. Škvarová

·          geografická olympiáda – L. Duda – 2. miesto, úspešní  riešitelia: J. Zima a M. Rabatin

·          účasť na okresnom kole chemickej olympiády: M. Lichvárová, M. Škvarová a I. Grega

·          dejepisná olympiáda  – 4. miesto – M.. Konevalová a L. Duda pod vedením V. Feňďovej

·          Makovická struna – 2. miesto – D. Rabatinová a 3. miesto M. Markovičová v sólo speve; 1. miesto duá – M. Kseňáková a M. Markovičová (odmenená vecnou cenou ako najmladšia účastníčka celoslovenskej prehliadky)

·          Spievajže si, spievaj – M. Kseňáková  – 1. miesto a postup na krajskú prehliadku; d. Rabatinová – 2. miesto; M. Kseňáková a J. Boguská – 1. miesto a postup na kraj; spevácka skupina – 1. miesto a postup na kraj

·          Hviezdoslavov Kubín – A. Jedináková – diplom z výborný prednes na okresnom kole;

·          Šaliansky Maťko – účasť L. Smrekovej

·          Rozprávkové vretienko – účasť A. Jedinákovej a J. Hrebíkovej

·          Talent najmenších – 2. miesto – D. Rabatinová , účasť A. Zimová

·          Hliadky mladých zdravotníkov – 4. miesto –  hliadka I. stupňa pod vedením M. Hrebíkovej

·          Plastikové modely – 2. miesto – I. Grega

·          Spotrebiteľský časopis – M. Lichvárová, M. Škvarová a Z. Chorendžáková – postup z okresného kola na celoslovenské

·          Malý futbal – 2. miesto na obvodovom kole

·          Ľubovnianske hry: 1. miesto – A. Boguská  a Z. Chorendžáková – beh na 800 m; 3. miesto v štafetovom behu – Z. Kundľová, A. Boguská, M. Compľová, J. Regrutová

·          DFS – reprezentácia školy: televízna súťaž mladých talentov Kamera M, festival v Kamienke a vo Svidníku, na výročných schôdzach, na vyradení vojakov zo zálohy pod vedením A. Vančíkovej, H. Vyrostkovej a M. Škvarovej

·          výstavy – Kniha – najlepší priateľ človeka (spojená s predajom), Výrobky kamienskych remeselníkov

·          besedy – beseda so spisovateľom PhDr. M. Kseňákom o kamienskych remeslách (praktické ukážky Jozef Foľvarský), s príslušníkmi policajného zboru o kriminalite a sebaobrane, s pracovníčkou zväzu ochrancov prírody (premietanie videokazety vrch Minčol a Agrofilm), beseda s Dr. Dubníčkom o boji proti drogám, s MUDr. Majerovou  – Čas premien a Racionálna výživa pre zamestnancov

·          karneval a diskotéka

·          plavecký výcvik absolvovali tretiaci a štvrtáci

·          na lyžiarskom výcviku boli siedmaci iba dva dni kvôli počasiu

·          výlety – Provinčný dom v Starej Ľubovni, Ľubovniansky hrad, Vysoké Tatry, Spišský hrad, Planetárium v Prešove

·          kronikárka: D. Hrebíková
 

 

1998/1999

v       Kolektív učiteľov:

1.        Mgr. A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        Mgr. J. Vančík – výchovný poradca a triedny v 5. roč.

4.        Mgr. E. Jurašková – 1. A

5.        Mgr. M. Bittnerová – 1. B

6.        Mgr. H. Vyrostková – 2.

7.        Mgr. V. Feňďová – 3.

8.        M. Kundľová – 4.

9.        PaedDr. O. Gregová – 6.

10.     Mgr. O. Lichvárová – 7.

11.     Mgr. I. Dančáková – 8.

12.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD 

13.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

14.     M. Kuzmiak – náboženstvo

v       školu navštevovalo  192 žiakov

v       upratovačky – A. Billíková a M. Marťáková na konci šk. roka odišli do dôchodku

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 1. miesto – A. Zimová; 2. miesto – A. Boguská a V. Bittner; v súťaži družstiev – 4. miesto

·          Ľubovnianske hry – 3. miesta – E. Čoma v behu na 1000 m, D. Makulová – beh na 60 m, R. Mošoňová – vo vrhu guľou

·          2. miesto v hokejovom turnaji – školské klzisko zabezpečil  J. Zahorjan

·          volejbalová súťaž dievčat – 4. miesto

·          kamiensky beh na lyžiach – zapojených 34 žiakov a 2 učitelia

·          Rozprávkové vretienko – D. Bittnerová – účasť

·          Hviezdoslavov Kubín – na okresnom kole školu reprezentovala K. Dudová

·          Spieva celá rodina – 2. miesto – D. Rabatinová, 3. miesto – M. Kseňáková

·          súťaž Sólisti ľudových piesní – dve 1. miesta – D. Rabatinová, M. Kseňáková

·          Zimné radovánky – dvojhodinový program a diskotéka

·          Vianočná ikebana – 1. miesto – Z. Škvarová

·          fašiangový karneval

·          fašiangový program žiakov školy v kultúrnom dome pod názvom Puščaňa, puščaňa...

·          Mladí zdravotníci – 3.  a 5. miesto v okresnej súťaži

·          aranžovanie rastlín a suchých tráv – 3. miesto na okresnej súťaži – Z. Škvarová

·          Puškinov pamätník – školu reprezentovali Z. Škvarová a J. Hrebíková – 2. miesto

·          Poznaj a chráň – účasť v odbore zoológia – M. Mosorjaková a M. Glosíková

·          Pytagoriáda – J. Pirčš, L. Galajda, Š. Chobor, Z. Kundľová a M. Bittnerová – úspešná riešiteľka

·          matematická olympiáda –  Z. Kundľová, L. Duda, L. Galajda, M. Bittnerová – 3. miesto

·          geografická olympiáda – 1. miesto M. Lichvár a L. Duda s postupom na krajské kolo; L. Galajda – 3. miesto

·          dejepisná olympiáda – 2. miesto – M. Konevalová a L. Duda

·          MAKS – korešpondenčná matematická súťaž s celosvetovou pôsobnosťou – zapojili sa 4 žiaci

·          Matematický klokan – korešpondenčná matematická súťaž – 31 žiakov zapojených, 6 ocenených: M. Bittnerová, I. Choborová, S. Škvarová, L. Galajda, J. Firtová, L. Duda

·          Makovická struna – účasť D. Rabatinová a duo M. Markovičová a M. Kseňáková

·          účasť na výtvarnej súťaži Úcta k starším a Ľubovniansky hrad

·          DFS – pod vedením A. Vančíkovej, H. Vyrostkovej a M. Škvarovej získal 1. miesto na súťažnej prehliadke DFS a reprezentoval okres v Raslaviciach; vystúpil ja na festivale v Kamienke a vo Svidníku; počas letných prázdnin aj na Podolínskom jarmoku; členovia súboru tiež vystúpili v kultúrnom programe ku Dňu matiek, na výročnej schôdzi Jednoty, ZRUSR, schôdzi SČK...

·          plavecký výcvik absolvovali tretiaci a štvrtáci na plavárni v Starej Ľubovni

·          lyžiarsky výcvik absolvovali siedmaci v lyžiarskom stredisku v Litmanovej

·          návšteva Divadla A. Duchnoviča – rozprávky O dvanástich mesiačikoch

·          besedy a prednášky:

         Kriminalita mládeže s príslušníkom policajného zboru

         Výchova k manželstvu a rodičovstvu s MUDr. Orlovským

         Úloha rodiny pri formovaní detí a zachovanie zdravého spôsobu života – s Dr. Dubníčkom

         v rámci účelového cvičenia – rozborka a zborka zbraní

         pre I. stupeň – Staráme sa o svoj chrup a Fauna a flóra okresu s p. Štefankovou

·          23. 6. Deň olympijského behu – súťaže v telocvični a diskotéka

·          zapojenie sa do projektu Škola podporujúca zdravie – na škole zavedený pitný režim pre žiakov – bylinkové čaje, zeleninové nátierky pre rodičov na zasadnutí rodičovského združenia

         zber liečivých rastlín– 4,5 kg a pomarančovej kôry – 32 kg

·          na okresnej súťaži Plameň ´99 družstvo dievčat vybojovalo 2. miesto a družstvo chlapcov – 4. miesto

·          ôsmaci ako EKOHLIADKA vybielili budovu prameňa minerálnej vody, vyčistili jeho okolie, vyčistili časť potoka, vysiali a ošetrovali slnečnice na školskom políčku, vyčistili okolie prameňa pitnej vody v areáli Dubné

·          materiálové zabezpečenia a modernizácia školy  – plynofikácia kotolne, maľba vchodu a suterénu, okenné žalúzie, náter podlahy v telocvični, akordeón pre súbor Radosť, zakúpenie rádioprehrávača

·          kronikárka D. Hrebíková
 

 

1999/2000

v       Kolektív učiteľov:

1.        Mgr. A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        Mgr. J. Vančík – výchovný poradca a triedny v 6. roč.

4.        M. Kundľová – 1.; od decembra Mgr. H. Vyrostková

5.        Mgr. E. Jurašková – 2. A

6.        Mgr. M. Bittnerová – 2. B; od novembra J. Hanková kvôli MD

7.        Mgr. H. Vyrostková – 3.; od decembra – N. Belancová

8.        Mgr. M. Škvarová – 4.; od novembra S. Štefaníková kvôli MD

9.        Mgr. V. Feňďová – 5.

10.     PaedDr. O. Gregová – 7.

11.     Mgr. O. Lichvárová – 8.

12.     Mgr. I. Dančáková – 9.

13.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

14.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

15.     Mgr. J. Zahorjan

16.     M. Kuzmiak – náboženstvo

v       prevádzkoví zamestnanci: H. Malastová – školníčka; upratovačky – S. Sivuľková a O. Chorendžáková; kurič – J. Pacolt

v       školu navštevovalo  209 žiakov

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 3. miesto  – A. Zimová; škola skončila na 9. mieste z 24 zapojených škôl

·          Ľubovnianske hry – celkové umiestnenie – 9. miesto z 18 zapojených škôl, družstvo chlapcov vo volejbale získalo  3. miesto

·          volejbal chlapci – v dlhodobej súťaži – 4. miesto

·          malý futbal dievčatá – 1. miesto

·          výtvarné súťaže –  téma Zo života starých ľudí – najlepšie hodnotená práca S. Sýkorovej

·          Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo – umiestnenie získali: R. Jedináková, K. Dudová, A. Jedináková, J. Boguská, M. Chorendžáková, M. Konevalová,

·          Puškinov pamätník – 2. miesto na okresnom kole – S. Sýkorová

·          prednes v nemeckom jazyku – 2. miesto – L. Smreková

·          Talent najmenších – 2. miesto – D. Malastová

·          Spieva celá rodina – školské kolo vyhrali – M. Sokoľák a M. Kseňáková, na okresnom kole sa nezúčastnili, kvôli chýbajúcemu hud. doprovodu

·          DFS Radosť – na prehliadke detského hudobného folklóru získala spevácka skupina  1. miesto, duo M. Kseňáková a M. Markovičová takisto 1. miesto, účasť na krajskom kole sponzorsky podporili OÚ a PD v Kamienke

·          na 35. festivale vystúpil DFS s pásmom Na kamjunskym mošči, rovnako aj vo Svidníku

·          Geografická olympiáda – 3. miesto na okresnom kole, kraja sa nezúčastnil pre nemoc; úspešný riešiteľ –  L. Galajda a zúčastnení M. Bittnerová, M. Lichvár a Š. Chobor

·          matematická olympiáda – M. Bittnerová – 3. miesto

·          dejepisná olympiáda – L. Galajda a J. Firtová – 3. miesto a S. Škvarová a M. Bittnerová – 4. miesto

·          Hliadky mladých – umiestnenie  – mladšie – K. Dudová, R. Jedináková, D. Bittnerová, M. Horbaľová, M. Labantová, M. Iľkovičová; staršie – J. Boguská, Ľ. Cenká, S. Cenká, J. Firtová, M. Kseňáková, E. Štelmachová

·          Plameň 2000 – 2. miesto – staršie žiačky; 3. miesto – starší žiaci

·          vianočný program pre verejnosť – pripravili žiaci školy pod vedením triednych učiteľov  a vedúcich DFS

·          besedy a prednášky: – Úloha rodiny pri formovaní detí – p. Dubníček

         Starostlivosť o chrup – Dr. Majerová

         Ako predchádzať dýchacím – respiračným chorobám – MUDr. Grivalská

         Úcta k životu – Mgr. Hartlová

·          po ročnom overovaní projektu škola získala certifikát Školy podporujúcej zdravie; k bylinkovým čajom pribudla aj mliečna desiata

·          časopis Náš spotrebiteľ zostavili: Z. Kundľová, J. Hrebíková a S. Sýkorová – účasť na súťaži Spotreba pre život

·          ôsmaci boli na vystúpení PUĽS-u v Prešove

·          výlety do V. Tatier, Č. Kláštora, Lesnice, Bardejovských Kúpeľov...

·          kronikárka: D. Hrebíková

 

2000/2001

v       Kolektív učiteľov:

1.        Mgr. A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        Mgr. J. Vančík – výchovný poradca a triedny v 8. roč.

4.        Mgr. M. Škvarová – 1. A

5.        Mgr. Z. Sivuľková – 1. B

6.        Mgr. H. Vyrostková – 2.

7.        Mgr. E. Jurašková – 3. A

8.        Mgr. M. Bittnerová – 3. B

9.        E. Andrejková – 4.

10.     Mgr. I. Dančáková – 5.

11.     Mgr. V. Feňďová – 6.

12.     PaedDr. O. Gregová – 7.

13.     Mgr. O. Lichvárová – 9.

14.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

15.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

v       školu navštevovalo  212 žiakov

·          pohostenie na plenárne rodičovské združenie pripravili v rámci projektu škola podporujúca zdravie žiačky 9. ročníka s tr. uč. O. Lichvárovou

·          škola sa zapojila do akcie Vyčisťme svet – týždenné upratovanie v spolupráci s OÚ

·          20. – 24. 11. 2000 – týždeň boja proti drogám – športové odpoludnie, nebojme sa strašidiel, výstavka výtvarných a literárnych prác...

·          Vianočná ikebana – 2. miesto na okresnej súťaži – M. Kseňáková, J. Boguská a J. Firtová pod vedením  I. Dančákovej

·          posedenie pri stromčeku s kultúrnym programom

·          fašiangový karneval

·          Fašiangový program pre verejnosť pripravili triedni učitelia a spevácka skupina DFS ako aj členky ZRPŠ s napečenými dobrotami

·          Talent najmenších – 1. miesto – P. Pataráková

·          prednes prózy v ruskom jazyku (vyučoval sa iba ako nepovinný predmet) – J. Hrebíková – 3. miesto

·          Rozprávkové vretienko – 2. miesto – D. Malastová

·          Geografická olympiáda – úspešní riešitelia – M. Piršč, M. Lichvár, L. Galajda a M. Bittnerová pod vedením M. Škvarovej

·          na slávnostnom aktíve pri príležitosti Dňa učiteľov bola ocenená riaditeľka školy A. Vančíková

·          DFS – aj v tomto roku pracoval pod vedením A. Vančíkovej, H. Vyrostkovej a M. Škvarovej – zúčastnili sa na okresnej prehliadke; duo spev M. Kseňákovej a M. Markovičovej získal 1. miesto; spestril výročné schôdze, fašiangový program, festivalové vystúpenie v Kamienke a vo Svidníku

·          Hviezdoslavov Kubín – na okresnom kole obvod reprezentovala R. Jedináková

·          Šaliansky Maťko – školu reprezentovala J. Boguská

·          do Matematického klokana sa zapojilo 51 žiakov školy, z ktorých 14 boli úspešnými riešiteľmi a dvaja dosiahli výbornú úspešnosť – M. Bittnerová a M. Lichvár

·          časopis Náš spotrebiteľ a autori Š. Chobor a M. Tomaška reprezentovali školu na celoslovenskej súťaži

·          Makovická struna v Jarabine – 1. miesto duo – M. Markovičová a M. Kseňáková a 3. miesto v sólovom speve – M. Sokoľák

·          recitácia v nemeckom jazyku – 2. miesto – L. Smreková

·          Poznaj svoju vlasť – okresné kolo dejepisnej súťaže vyhrali L. Galajda a M. Lichvár

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – v celkovom hodnotení sme sa umiestnili na 2. mieste

·          projekt Infovek – vďaka autorke projektu O. Gregovej škola získa z mimorozpočtových zdrojov počítačové vybavenie a pripojenie na internet

·          aranžovanie suchých rastlín a kvetov – I. Janoščíková a S. Cenká – 4. miesto v okresnej súťaži

·          Mladý zdravotník – 4. miesto – mladšie žiačky: M. Iľkovičová, K. Dudová, R. Jedináková, D. Bittnerová, E. Chorendžáková a 5. miesto – staršie žiačky – J. Boguská, J. Firtová, S. Cenká, Ľ. Cenká a M. Kseňáková

·          Ľubovnianske hry – 3. miesto v štafetovom behu 4x60 m a 3. miesto v ľahkej atletike

·          Detský čin roka – príbeh a ilustrácia – J. Bittner z 1. A

·          V ekohliadke pracovali siedmaci

·          prednášky pre žiakov školy – Sexuálne zneužívanie, Fajčenie škodí zdraviu, Zdravé zúbky, Šikanovanie detí – predniesli Mgr. Salomonová a MUDr. Grivalská

·          údržba školy – náter, oprava a výmena okien, maľba kuchyne, kopírka

·          výlety – Ľubovniansky hrad, Spišský hrad, Červený Kláštor, kúpalisko Vyšné Ružbachy...

 

2001/2002

v       Kolektív učiteľov:

1.        Mgr. A. Vančíková – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        Mgr. J. Vančík – výchovný poradca a triedny v 8. roč.

4.        Mgr. M. Tešlová – 1.

5.        S. Baňasová – 2. A

6.        Mgr. I. Becková  – 2. B

7.        Mgr. H. Vyrostková – 3.

8.        Mgr. E. Jurašková – 4. A

9.        Mgr. M. Bittnerová – 4. B

10.     Mgr. H. Pataráková – 5.

11.     Mgr. I. Dančáková – 6.

12.     Mgr. O. Lichvárová– 7.

13.     PaedDr. O. Gregová – 9.

14.     Mgr. J. Zahorjan

15.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

16.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

17.     M. Kuzmiak

·          prevádzkoví pracovníci: H. Malastová – školníčka, E. Sivuľková a O. Chorendžáková – upratovačky, J. Pacolt – kurič

·          Cezpoľný beh v Jakubanoch – 2. miesto – A. Zimová a postup do krajského kola pod vedením O. Gregovej

·          zber papiera spolu 1890 kg; najviac nazbierali – M. Kseňáková – 92 kg, J. Boguská – 88 kg, D. Juraško – 86 kg

·          projekt Živá príroda – do projektu sa zapojili 4 skupiny  spolu 78 žiakov pod vedením E. Juraškovej, M. Bittnerovej, M. škvarovej, O. Lichvárovej – v rámci projektu prebiehal monitoring rastlín a monitoring bociana bieleho

·          Detský čin roka – príspevok J. Bittnera zaujal – prebehla nahrávka Slovenského rozhlasu do  relácie Špunťáci so žiakmi 2. A  triedy v priamom vysielaní pri príležitosti 70. výročia rozhlasového vysielania

·          Vŕbová píšťalka – školu reprezentovali pod vedením H. Vyrostkovej: M. Kseňáková, D. Malastová – čestné uznania a P. Pataráková

·          protidrogový festival – zábavné odpoludnie 1. – 4. roč., výstavka výtvarných a literárnych prác, športové odpoludnie, zdravotné riziká užívania drog – kvíz, zábavné odpoludnie 1. – 9. roč. spojené so súťažnými hrami

·          6. 12. 2001 – na našu školu prišiel prvýkrát sv. Mikuláš

·          vianočný program, výstavka vianočnej ikebany,

·          netradičné oceňovanie masiek na fašiangovom karnevale – Majster N (J. Zahorjan) ťahal výhercov na lístočkoch z klobúka

·          kultúrny program pri príležitosti 100. výročia založenia Jednoty – spotrebného družstva v obci Kamienka

·          5. – 12. 2. 2002 – lyžiarsky kurz  v Litmanovej pre šiestakov a siedmakov pod vedením O. Gregovej a J. Zahorjana

·          Šaliansky Maťko  – okresná súťaž – účastníčky: K. Sroková pod vedením H. Vyrostkovej, M. Iľkovičová pod vedením H. Patarákovej a M. Kseňáková pod vedením J. Vančíka

·          DHF – 1. miesto získalo spevácke duo – M. Kseňáková a M. Markovičová pod vedením H. Vyrostkovej a spevácka skupina pod  vedením M. Škvarovej

·          Hliadka mladých zdravotníkov  – mladšie žiačky – 2. miesto: R. Jedináková, D. Bittnerová, M. Iľkovičová, L. Cenká, a M. Iľkovičová

·          Rozprávkové vretienko – víťazky školského kola D. Malastová a S. Škvarová reprezentovali školu na okresnom kole. D. Malastová získala diplom za výborný prednes

·          od 1. 4. 2002 je ZŠ Kamienka právnym subjektom. Má vydanú zriaďovaciu listinu, vypracovaný štatút, profiláciu, organizačný a vnútorný poriadok. Všetci pedagogickí zamestnanci splnili podmienky uložené zákonom 313/2001, zložili sľub a stali sa zamestnancami verejnej správy

·          recitácia v nemeckom jazyku – L. Smreková získala 2. miesto pod vedením I. Dančákovej

·          Makovická struna opäť úspešná pre spevácke duo M. Markovičová a M. Kseňáková

·          matematická olympiáda – na okresnom kole sa zúčastnili: M. Lichvárová, M. Bittnerová, L. Galajda a L. Ochotnická – úspešná riešiteľka

·          geografická olympiáda  – R. Jedináková – 3. miesto, S. Škvarová – úspešná riešiteľka a M. Lichvár – úspešný riešiteľ pod vedením M. Škvarovej

·          okresné kolo pytagoriády – M. Iľkovičová, M. Iľkovičová, P. Kuzmiak, M. Bittnerová, L. Galajda pod vedením H. Vyrostkovej, E. Juraškovej, M. Bittnerovej, J. Zahorjana, A. Vančíkovej a O. Lichvárovej

·          Miss bábika – Z. Bittnerová reprezentovala našu školu  na okresnej súťaži pod vedením S. Baňasovej

·          Talent najmenších – na okresnej súťaži sa zúčastnila J. Jedináková

·          zber podbeľa a prvosienky – spolu 5, 28 kg

·          Cezpoľný beh vo V. Lipníku – 1. miesto družstiev pod vedením O. Gregovej

·          Malý futbal – dievčatá vybojovali 3. miesto na okresnom kole

·          Futbal chlapci – 3. miesto na okresnej súťaži

·          súťažná prehliadka moderného tanca – na nultom ročníku sa zúčastnili štvrtáčky vedené E. Juraškovou a Rómovia z II. stupňa vedené O. Gregovou – získali diplom za úspešnú reprezentáciu

·          plavecká súťaž – školu reprezentovala K. Sroková

·          Miss  – okresné kolo vyhrala D. Makulová a postúpila na krajskú súťaž

·          zber pomarančovej kôry – spolu 71, 9 kg

·          žiaci sa zapojili aj do výtvarných súťaží Vesmír očami detí, Záchvevy a Levík Elko – ocenení: E. Kuľandová, M. Chobor a S. Mosorjak

·          časopis Spotrebiteľ zostavili pod vedením I. Dančákovej J. Boguská, S. Cenká a M. Nestoriková – školu reprezentovali na celoslovenskej  súťaži

·          Ľubovnianske hry – školu reprezentovalo 22 žiakov, najúspešnejší bol I. Čonka – 1. miesto v hode kriketovou loptičkou

·          Infovek – dodávka počítačov na školu, pripojenie na net

·          Matematický klokan – zapojilo sa 52 žiakov, 10 obdržalo diplom úspešného riešiteľa, najúspešnejší M. Lichvár

·          prednášky a besedy – Fajčenie škodí zdraviu, kriminalita a jej dôsledky, alkohol škodí mladému organizmu, Stravuješ sa zdravo? partnerské vzťahy, zúbky, ochrana životného prostredia, správna výživa detí a mládeže

·          Škola podporujúca zdravie – pitný režim – bylinkové čaje a mliečna desiata

·          plavecký výcvik absolvovali tretiaci a štvrtáci pod vedením E. Juraškovej, M. Bittnerovej a H. Vyrostkovej

·          riaditeľka školy  A. Vančíková a bývalý zástupca a riaditeľ školy J. Vančík sa v závere roka rozlúčili a odišli na dôchodok

·          kronikárka: D. Hrebíková 

 

2002/2003

Ø  Od 1. 7. 2002 sa škola stala novým právnym subjektom, bola konštituovaná základná škola s materskou školou, ktorá má 21 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov

Kolektív učiteľov MŠ: Svetlana Bittnerová, Anna Lichvárová, Mária Lichvárová, Mária Škvarová

Kolektív učiteľov ZŠ:

1.        PaedDr. O. Gregová – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        PaedDr. A. Gočiková – výchovná poradkyňa a triedna v 9. roč.

4.        Mgr. Bittnerová – 1.

5.        Mgr. E. Jurašková – 2.

6.        Mgr. A. Mamrillová  – 3. A

7.        Mgr. I. Becková – 3. B

8.        Mgr. H. Vyrostková – 4.

9.        Mgr. T. Dragošeková – 5. A

10.     Mgr. Z. Náčinová – 5. B

11.     Mgr. R. Beňo – 6.

12.     Mgr. I. Dančáková – 7.

13.     Mgr. J. Zahorjan – 8. ; od marca 2003 M. Mareková

14.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

15.     D. Hrebíková – vychovávateľky ŠKD

16.     M. Kuzmiak

v       školu navštevovalo 200  žiakov

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 1. miesto a účasť na krajskom kole – A. Zimová pod vedením R. Beňa

·          Stolný tenis – účasť na okresnej súťaži: S. Mosorjak, L. Galajda, M. Galajda a M. Matoľák

·          Hokejový turnaj v Hniezdnom – chlapci vybojovali 2. miesto pod vedením J. Zahorjana

·          vianočný turnaj v malom futbale – 4. miesto mladší aj starší žiaci

·          plavecká súťaž – K. Sroková vybojovala 2. miesto prsia a 4. miesto kraul

·          vianočné ikebany súčasťou predvianočnej výzdoby školských priestorov, ale aj súťaž o najkrajšieho Mikuláša – výstavka prác a živý betlehem zabezpečili: I. Dančáková, E. Jurašková, I. Becková, M. Bittnerová a T. Dragošeková

·          vianočná besiedka v telocvični školy

·          Vŕbová píšťalka – na okresnom kole školu reprezentovali P. Pataráková a M. Kseňáková pod vedením H. Vyrostkovej

·          fašiangový karneval

·          Makovická struna – 3. miesto – P. Pataráková sólo a M. Kseňáková a M. Markovičová – ocenenie – laureátky Makovickej struny – vedenie – H. Vyrostková

·          krst knihy M. Kseňáka Bida Rusiňiv z domu vyhaňala v Prešove – spev M. Kseňáková a J. Boguská

·          beseda so spisovateľom

·          Talent najmenších – L. Jurašková  a J. Jedináková účasť na okresnom kole  pod vedením E. Juraškovej a M. Bittnerovej

·          stretnutie dvojičiek v CVČ v Starej Ľubovni – Vladka a Danka Foľvarské

·          do školského kola Pytagoriády sa zapojilo 69 žiakov, na okresné kolo postúpili 7 žiaci – 3. miesto – J. Nestorik a M. Iľkovičová, 4. miesto – Martina Iľkovičová a P. Kuzmiak – úspešný riešiteľ

·          matematická olympiáda – 2. miesto Martina Iľkovičová a L. Galajda s postupom na krajské kolo – úspešný riešiteľ príprava H. Vyrostková a A. Gočiková

·          geografická olympiáda – pod vedením M. Škvarovej – 2. miesto – Matúš Lichvár, Monika Bittnerová – 3. miesto, Martina Iľkovičová – 5. miesto a úspešní riešitelia: N. Repková a D. Bernátová; na krajskom kole školu reprezentoval Matúš Lichvár

·          Rozprávkové vretienko – 3. miesto – P. Pataráková

·          Šaliansky Maťko – 3. miesto – P. Pataráková; účasť K. Sroková

·          Hviezdoslavov Kubín – školu reprezentovali – E. Sitárová a A. Jedináková  (získali diplom za výborný prednes), N. Bittnerová a L. Ochotnická pod vedením H. Vyrostkovej, M. Marekovej a R. Beňa

·          okresné kolo prednesu v nemeckom jazyku – M. Iľkovičová – 3. miesto pod vedením I. Dančákovej

·          Hliadka mladých zdravotníkov –  starší pod vedením I. Dančákovej – 4. miesto a mladší pod vedením M. Hrebíkovej 1. miesto a postup do oblastného kola v Bardejove

·          DFS –  v tomto školskom roku sa zúčastnil okresnej prehliadky, kde žiaci pod vedením H. Vyrostkovej, M. Škvarovej a O. Gregovej získali 1. miesto, vystúpili na krajskej prehliadke v Raslaviciach a v programe k 50. výročiu založenia súboru, na festivale v Kamienke a vo Svidníku

·          chlapci sa pod vedením R. Beňa zapojili do dlhodobej futbalovej súťaže

·          celoslovenská súťaž Coca-cola – z 346 zapojených škôl sa naša škola zaradila medzi 24 víťazov Žiaci pod vedením T. Dragošekovej a R. Beňa zostavili a ilustrovali  knihu – Čarovné príbehy z našej obce. Za odmenu sa zúčastnili 3-dňového pobytu v mestečku Twistovo pri Piešťanoch

·          škola pripravila kultúrny program ku Dňu matiek

·          druháci pod vedením E. Juraškovej vytvorili kolektívnu výtvarnú prácu, ktorú zaslali do súťaže ELVÍK

·          časopis Spotreba pre život vyšiel aj v tomto roku  z autorskej dielne žiačok 8. a 9. ročníka pod vedením I. Dančákovej

·          žiaci sa zapojili do zberu liečivých rastlín a zberu papiera

·          besedy a prednášky v tomto roku organizačne zabezpečila I. Dančáková

·          tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili na plaveckom kurze

·          projekt Cesta plnili deviataci v rámci občianskej výchovy pod vedením I. Dančákovej

·          rekonštrukčné práce:

         výmena okien, osadenie mreží, maľba oplotenia, rekonštrukcia školskej kuchyne, hygienická maľba kuchyne

·          kronikárka: D. Hrebíková
 

 

2003/2004

v       ZŠ s MŠ má 21 pedagogických a 10 prevádzkových zamestnancov

v       Kolektív učiteľov ZŠ:

1.        PaedDr. O. Gregová – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        PaedDr. A. Gočiková – výchovná poradkyňa a triedna v 6. B roč.

4.        Mgr. H. Vyrostková – 1.

5.        Mgr. M. Bittnerová – 2.

6.        Mgr. E. Jurašková – 3.

7.        Mgr. Mo. Škvarová – 4. A

8.        Mgr. I. Becková – 4. B

9.        Mgr. M. Plačková – 5.

10.     Mgr. M. Kaleta – 6. A

11.     Mgr. H. Pataráková – 7.

12.     Mgr. I. Dančáková – 8.

13.     Mgr. R. Beňo – 9.

14.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

15.     D. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

Kolektív učiteľov MŠ:

Svetlana Bittnerová, Anna Lichvárová, Mária Lichvárová, Mária Škvarová

v       školu navštevovalo  199 žiakov

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 2. miesto získala A. Zimová, družstvo dievčat skončilo na 3. mieste

·          Týždeň boja proti drogám – premietanie filmu Leví kráľ, kvíz Droga škodí zdraviu, volejbalový turnaj medzi ôsmakmi a deviatakmi, športovo­-zábavné odpoludnie

·          10. októbra – 2. Európsky deň rodičov a škôl – rodičia mali možnosť zúčastniť sa otvorených hodín a kúpiť si výrobky detí na predajnej výstavke

·          Vianočná ikebana – už tradične v predvianočnom období organizujú žiačky pod vedením I. Dančákovej súťaž o najkrajšiu ikebanu školy; A. Zimová reprezentovala školu aj na okresnej súťaži

·          súťažné dielka O najkrajšieho Mikuláša  boli spropagované vo výklade obchodu s rozličným tovarom

·          Vianočná turnaj v malom futbale – mladší žiaci vybojovali 3. miesto a straší 7. miesto

·          Vianočnú besiedku pripravili triedy pod vedením triednych učiteľov

·          Vŕbová píšťalka – na okresnej súťaži školu reprezentovali M. Sokoľák a P. Pataráková

·          Fašiangový karneval – 147 žiakov sa predstavilo v maskách

·          Makovická struna – 2. miesto P. Pataráková

·          Kaligraf triedy a kaligraf školy – majster krásneho písma – tento titul si zaslúžili: M. Repka, J. Škvarová, Z. Sroková, P. Chorendžák, P. Pataráková, M. Iľkovičová, D. Bernátová, J. Sitárová, R. Jedináková, A. Zimová, A. Jedináková

·          Pytagoriáda – úspešní riešitelia: Mo. Iľkovičová, P. Kuzmiak, M. Iľkovičová

·          Talent najmenších – našu školu reprezentoval: R. Sobotová, K. Zahorjanová, L. Jurašková

·          Miss bábika – na okresnej súťaži sa zúčastnila M. Choborová

·          Matematická olympiáda – úspešný riešiteľ – J. Nestorík, 2. miesto – Mo. Iľkovičová, 7. miesto – Ma. Iľkovičová a 8. miesto – P. Kuzmiak

·          Geografická olympiáda – 3. miesta – Mo. Iľkovičová a N. Repková, 4. miesto – D. Bernátová a úspešná riešiteľka bola Ma. Iľkovičová

·          siedmaci sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Litmanovej

·          Matematický Klokan – úspešnými riešiteľmi boli: M. Hrebík, Mo. Iľkovičová, P. Kuzmiak, J. Galajda, Mo. Bittnerová, V. Bittnerová, T. Firta, A. Jedináková, R. Kolej, M. Smrek, S. Škvarová

·          Šaliansky Maťko – na okresnom kole  1. miesto získala P. Pataráková s postupom na krajské kolo

·          Hviezdoslavov Kubín – školu úspešne reprezentovali: 1. miesto na okresnej súťaži a 3. miesto na krajskej – P. Pataráková, diplom za výborný prednes – N. Bittnerová

·          prednes v nemeckom jazyku – 3. miesto – Ma. Iľkovičová  pod vedením I. Dančákovej

·          malý futbal – mladší žiaci vybojovali 3. miesto, starší žiaci – 7. miesto

·          basketbal dievčatá – 3. miesto v okresnej súťaži

·          Ľubovnianske hry – škola sa umiestnila na celkovom 7. mieste; 1. miesto v behu na 800 m – A. Zimová, 1. miesto vo vrhu guľou a 2. miesto v skoku do diaľky – I. Čonka, 2. miesto vo vrhu guľou – T. Bandy

·          Biblická olympiáda – 3. miesto – M. Zahorjan, M. Chorendžák a J. Nestorík pod vedením o. Š. Paločka,

·          Hliadka mladých zdravotníkov – 4. miesto mladší žiaci vedení M. Hrebíkovou a účasť starší žiaci vedení I. Dančákovou

·          okresná prehliadka v modernom tanci – školu reprezentovali druháčky a tretiačky vedené. Juraškovou a M. Bittnerovou

·          Literárna súťaž Záchvevy – hlavné ceny: N. Bittnerová a P. Pataráková; čestné uznania: J. Pirhala, B. Glosíková

·          literárna súťaž Dúha – hlavnú cenu na celoslovenskom kole získala D. Bernátová

·          Babička a dedko  – J. Čonka napísal  svoj príbeh o nebohom dedkovi – Vojtech Husár získal titul Deduško okresu za rok 2004

·          plavecký výcvik – tretiaci sa učili plávať a štvrtáci sa zdokonaľovali na týždennom výcviku

·          súbor Radosť pokračoval vo svojej činnosti – so svojím spevácko-tanečným pásmom vystúpil na folklórnom festivale v Kamienke a vo Svidníku

·          Ocenenie – 29. 3. 2004 – pri príležitosti Dňa učiteľov Ministerstvo školstva SR, zastúpené ministrom M. Froncom, ocenilo dve učiteľky ZŠ: Mgr. H. Vyrostkovej udelilo Ďakovný list za obetavú a húževnatú prácu v pedagogickovýchovnom procese a Mgr. I. Dančákovej udelilo Ďakovný list za úspešnú a obetavú prácu so žiakmi v oblasti zdravia

·          Monitor – testovanie žiakov uchádzajúcich sa o štúdium na gymnáziách dopadlo výborne pre: Mo. Bittnerovú, V. Bittnerovú, S. Škvarovú, A. Jedinákovú a R. Koleja

·          besedy a prednášky: zdravá výživa, vstupné drogy, zúbky, fajčenie škodí zdraviu, meranie hodnôt, cukru a cholesterolu, kriminalita a jej dôsledky, alkohol škodí mladému organizmu, stravuješ sa zdravo? ochrana životného prostredia, chrbtica školáka a mašlička – lektori: Mgr. Salamonová a MUDr. Grivalská

·          ŠPZ – výmena výtvarných a literárnych propagačných prác, pitný režim a mliečna desiata

·          niektorí žiaci sa zapojili do zberu šípok a liečivých rastlín, okrem toho nazbierali    kg papiera a skla

·          rekonštrukčné a stavebné práce: náter okien v novšej časti budovy, zriadenie ekonomického oddelenia – funkciu ekonómky školy vykonáva V. Kyšeľová, maľba zborovne, rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti budovy v spolupráci s Radou rodičov, zriadenie špeciálnej triedy, zriadenie priestorov pre kabinet zemepisu, nemeckého jazyka a výchovného poradenstva, dovybavenie počítačovej učebne – 6 ks PC, brúsenie a náter lavíc

·          kronikárka: D. Hrebíková 

 

2004/2005

v       ZŠ s MŠ mala 20 pedagogických a 11 prevádzkových zamestnancov

v       Kolektív učiteľov ZŠ:

1.        PaedDr. O. Gregová – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        PaedDr. A. Gočiková – výchovná poradkyňa a triedna v 7. B roč.

4.        Mgr. I. Becková – 1.

5.        D. Hrebíková – 1. C

6.        Mgr. Mo. Škvarová – 2.

7.        Mgr. M. Bittnerová – 3.

8.        Mgr. E. Jurašková – 4.

9.        Mgr. M. Petríková – 5.

10.     Mgr. M. Plačková – 6.

11.     Mgr. M. Marcinová – 7. A

12.     Mgr. R. Beňo

13.     Mgr. I. Dančáková

14.     Ing. M. Bača

15.     M. Hrebíková –  vychovávateľka ŠKD

Kolektív učiteľov MŠ: Svetlana Bittnerová, Anna Lichvárová, Mária Lichvárová,

Mária Škvarová

v       školu navštevovalo  200 žiakov

·          práca v krúžkoch na základe 199 prijatých vzdelávacích poukazov

·          27. 10. 2004 – 3. európsky deň rodičov a škôl – rodičia  mohli sledovať prácu učiteľov a žiakov na otvorených hodinách  a zakúpiť si výrobky žiakov za symbolickú cenu

·          Cezpoľný beh vo Veľkom Lipníku – 1. miesto – A. Zimová, 2. miesto – Ma. Iľkovičová, 7. miesto – M. Lichvárová; družstvo dievčat sa v celkovom poradí umiestnilo na 1. mieste

·          Týždeň boja proti drogám – divadelné predstavenie, kvíz – Droga ničí ľudské zdravie, športovo-zábavné odpoludnie, deň zdravej výživy, klub baví klub – zábavné odpoludnie, volejbalový zápas – 8.-9. roč.; bábkové divadlo 1. – 4. roč., výmena literárnych a výtvarných prác na nástenke

·          Najkrajší Mikuláš – výstavka žiackych výtvarných a literárnych prác

·          Vianočná ikebana – súťaž triednych výrobkov vyhrala M. Nestoríková, ktorá sa zúčastnila aj na okresnej súťaži

·          Vianočný program si pripravili jednotlivé triedy pod vedením triednych učiteľov a zopakovali ho pred verejnosťou v druhý sviatok vianočný v kultúrnom dome

·          Babka, dedko roku 2004 – tento titul získala babka N. Repkovej, ktorá napísala príbeh o svojej babke; do súťaže sa zapojila aj D. Zimová

·          fašiangový karneval – porota odmenila 20 masiek zo 167 zúčastnených

·          Puščaňa, puščaňa... fašiangový program pre verejnosť spolu so súborom Barvinok

·          Makovická struna – 1. miesto duo spev M. Sokoľák  a Š. Foľvarský s postupom do Bardejova

·          Streethockey – 1. miesto si vybojovali chlapci z našej školy a postúpili na krajské kolo, kde získali 6. miesto

·          Miss bábika – školu reprezentovala N. Ženčuchová pod vedením Mo. Škvarovej

·          Dúha – do literárno-výtvarnej súťaže sa zapojil M. Cenká, J. Sitárová a J. Pirhala

·          Živly – ocenenie za výtvarnú prácu získala Mo. Iľkovičová

·          Pytagoriáda – úspešnými riešiteľmi v okresnom kole boli: R. Billík, M. Lichvár, J. Škvarová a P. Kuzmiak

·          Matematická olympiáda – 4. miesta na okresnom kole získali – Mo. Iľkovičová a P. Kuzmiak, 5. miesto Ma. Iľkovičová

·          Matematický Klokan – úspešní riešitelia: A. Bittnerová, J. Bittner, Ni. Repková, Na. Repková, P. Kuzmiak, J. Galajda, L. Cenká, L. Foľvarská, R. Jedináková, M. Škvara, M. Galajda, D. Mošoň, E. Sipková; Ma. Iľkovičová, J. Bittner a P. Kuzmiak boli vyhodnotení ako najúspešnejší riešitelia v celoslovenskom meradle

·          Geografická olympiáda – 3. miesto na okresnom kole geografickej olympiády získal  M. Zahorjan, úspešnými riešiteľmi sa stali: M. Hrebík, D. Bernátová, Ma. Iľkovičová  a R. Jedináková

·          Monitor – testovanie absolvovali všetci žiaci  s úspešnosťou v Sj – 68, 3% (celoslovenská úspešnosť bola 71,1%); v M – 65,3 (celoslovenská úspešnosť bola 65,1)

·          Hviezdoslavov Kubín – na okresnom kole získala 2. miesto Na. Repková, S. Mosorjaková a M. Choborová  – účasť

·          prednes v cudzom jazyku – 2. miesto získala R. Jedináková pod vedením I. Dančákovej

·          lyžiarsky kurz – siedmaci sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku v Litmanovej

·          Streetball – dve 5. miesta získali chlapci

·          Futbal – v okresnej súťaži – 2. miesto v skupine

·          Malý futbal – mladší žiaci – 3. miesto v skupine, starší žiaci – 5. miesto v skupine, staršie žiačky – 1. miesto v skupine a 4. miesto v okrese

·          futbalovú loptu vybojovali chlapci v druhom kole súťaže vo futbale Coca-cola

·          Ľubovnianske hry – beh na 800 m – 1. miesto A. Zimová, 4. miesto Ma. Iľkovičová a 5. miesto M. Hrebík; 5. miesto v hode kriketovou loptičkou – L. Ochotnická; 1. miesto vo vrhu guľou – T. Bandy, 2. miesto v skoku do diaľky – P. Makula a 4. miesto – M. Galajda; škola sa v celkovom poradí umiestnila na 7. mieste zo 16

·          Hľadáme nového J. Plachého – súťaž v behu na dlhé trate – dve 1. miesta – M. Hrebík a M. Lichvárová, dve 2. miesta – M. Zima a N. Bittnerová a dve 3. miesta – M. Sivuľka a Mo. Iľkovičová; na krajskom kole školu reprezentovali M. Hrebík a M. Lichvárová – obaja skončili na 8. mieste

·          basketbal dievčat – 5. miesto

·          DFS – na okresnej prehliadke skupina s tancom S prajnikami zvíťazila a postúpila na krajskú prehliadku do Raslavíc (diplom a cena); spevácka skupina sa prvýkrát zúčastnila aj súťažnej časti festivalu s názvom Holose, holose; okrem toho aj na členských schôdzach a v Stráňanoch

·          Hliadka mladých zdravotníkov – 3. miesto v okresnej súťaži získali mladšie žiačky: L. Jurašková, Z. Sroková, A. Regrutová, J. Iľkovičová, A. Bittnerová; staršie získali 4. miesto

·          na okresnej prehliadke moderného tanca sa predstavili aj žiačky našej školy vedené S. Bittnerovou

·          besedy a prednášky v rámci ŠPZ: zdravá výživa, zúbky, Ako predchádzať infekčným chorobám; naďalej sa dodržiaval pitný režim, mliečna desiata; boli premietnuté videokazety Ružová mašlička a Chrbtica školáka; dotazník – Stravuješ sa zdravo?; na triednických hodinách sa pripravovali jedlá racionálnej výživy; ochutnávka jedál racionálnej výživy v rámci Rady rodičov

·          zber papiera sa uskutočnil dvakrát – boli zakúpené najaktuálnejšie Pravidlá slovenského pravopisu – 15 ks

·          žiaci zbierali aj liečivé byliny

·          tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik pod vedením inštruktorov na plavárni v Starej Ľubovni

·          žiaci pomáhali pri jarnom upratovaní   okolia školy

·          Beh olympijského dňa – bežci, ktorí vybojovali víťazstvo: M. Makula, M. Lichvár, R. Jedinák, M. Bernátová, R. Makula, Ma. Iľkovičová

·          rekonštrukčné práce: kompletná rekonštrukcia umyvárne  pri telocvični, oprava 4 hygienických zariadení v novšej časti školy, dlažba a obklad v školskej kuchyni a v sklade potravín, prekládka unimobuniek a odkanalizovanie zvodov medzi budovami, bežné opravy – náter lavíc a výmena poškodených dosiek na laviciach

·          kronikárka: D. Hrebíková

 

2005/2006

ZŠ s MŠ mala  21 pedagogických a 10 prevádzkových zamestnancov

v       Kolektív učiteľov ZŠ:

1.        PaedDr. O. Gregová – riaditeľka školy

2.        Mgr. M. Škvarová – zástupkyňa

3.        PaedDr. A. Gočiková – výchovná poradkyňa a triedna v 8. B

4.        Mgr. E. Jurašková – 1.

5.        Mgr. M. Bittnerová – 2.

6.        D. Hrebíková – 2.C

7.        Mgr. Mo. Škvarová – 3.

8.        Mgr. M. Simáková, Mgr. R. Korschová, Mgr. Ľ. Klimková, Mgr. J. Bondrová – 4.

9.        Ing. Š. Fába – 5.

10.     Mgr. I. Eleniuková – 6.

11.     Mgr. I. Dančáková – 7.

12.     Mgr. M. Štefaník – 8. A

13.     PaedDr. A. Gočiková – 8. B

14.     Mgr. H. Pataráková – 9.

15.     M. Hrebíková – vychovávateľka ŠKD

v       Kolektív učiteľov MŠ:

16.     S. Bittnerová

17.     M. Lichvárová

18.     M. Škvarová

Prevádzkoví zamestnanci :  J. Lichvar, J.  Heržák,  A. Myttníková, M. Bittnerová,  M. Smreková,  A. Chudíková,  O. Chorendžáková, O. Kundľová                                  

·          školu navštevovalo  209 žiakov

§          v jesennom období začali žiaci okresnou súťažou v Cezpoľnom behu vo Veľkom Lipníku,  kde sa najlepšie  darilo  Martine Iľkovičovej  žiačke 9. ročníka, ktorá získala 3. miesto, Monike  Lichvárovej z 8. A –  8. miesto, Lenke Ochotnickej   z 8. B  – 12. miesto. Družstvo dievčat   celkovo získalo 2. miesto. Na krajskom kole Martina Iľkovičová získala 17. miesto a Monika Lichvárová získala 20. miesto

§          v okresnom kole  Streethockeya chlapci získali 1. miesto a v krajskom kole 3. miesto. O tento úspech sa zaslúžili títo žiaci: Dávid Juraško,  Matúš Venglarčík, Ivan   Lichvar, Marek  Matoľák, Martin  Fidermak, Milan Lichvár,  Peter  Raškevič, Mikuláš  Pacolt, Peter  Kuzmiak,  Matúš  Škvara

§          v basketbale dievčat v okresnom kole a na Ľubovnianskych hrách  v basketbale  sme získali 2-krát 3. miesto. Na tomto úspechu  sa podieľali:

Denisa Bittnerová, Lenka Cenká, Martina Iľkovičová, Radka Jedináková, Ľubomíra Mariančíková, Vladka Venglarčíková, Natália Bittnerová, Monika Lichvárová,  Lenka  Ochotnická,  Mária Cenká a Monika Iľkovičová

§          úspešní sme boli na  okresnom kole v streľbe zo vzduchovky,  kde Mikuláš Pacolt

z 9. roč. získal  2. miesto.  Vladka Venglarčíková získala 4. m, družstvo chlapcov získalo 4. miesto.

§          Ľubovnianske hry –   vo vrhu guľou dva 2. miesta získali Ľubomíra Mariančíková

a Jozef Čonka. V štafete mladších  a starších žiakov sme získali dva 4. miesta. V krátkych behoch na 60 m  Slávka Sivuľková a Lukáš Makula získali  4.  miesto.  Celkove sme mali 7. miesto zo 16-ich škôl v okrese.

§          do okresného  kola geografickej olympiády bolo zapojených 8 žiakov. Monika Iľkovičová, ktorá získala 3. m a úspešnými riešiteľmi boli:

Eva Sroková, Miroslav Zahorjan, Marek Hrebík, Nikola Repková, Dominika Bernátová, Radka Jedináková,  Martina  Iľkovičová.                                         

§          v okresnom kole matematickej olympiáde nás reprezentovali títo žiaci:

Martina Iľkovičová 1. m, účasť na krajskom kole v Humennom, Michal Lichvár 5. –   úspešný riešiteľ, Monika Iľkovičová –  úspešná riešiteľka, Pavol Kuzmiak  – úspešný riešiteľ.

§          v Pytagoriáde  v okresnom kole boli  zapojení  3 žiaci,  z ktorých 2 boli úspešní riešitelia  a to Michal Lichvár a Natália Repková, (Monika Iľkovičová – účasť)

§          v celoslovenskej súťaži Klokan bolo zapojených 15 žiakov z ročníkov 2. – 4. a 60 žiakov z 5. – 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi boli v rámci SR  títo žiaci: Š. Paločko,  M. Hrebík, Mo. Iľkovičová, Juraj  Firta, Róbert Jedinák, Monika Lichvárová, Eva Lichvárová, Dominika Bernátová, Natália Repková, Pavol Kuzmiak, Dávid Juraško, Lenka Ochotnícka, Martina Iľkovičová, Radka Jedináková a Ľubomíra Mariančíková.

§          Do MONITORU 9 boli v tomto roku zapojení všetci žiaci, ktorí vypracovali požadované úlohy z matematiky na 62,1 % a celoslovenský priemer bol 61,4%. V slovenskom jazyku dosiahli žiaci priemer 75,8 % a celoslovenská úspešnosť bola 81,21%.

V okresných umeleckých súťažiach sa žiakom darilo takto:  

§          Hviezdoslavov Kubín – do  prednesu  poézie a prózy sa zapojili: Nikola

Ženčuchová, Janka Iľkovičová, Zuzana Bittnerová, Martina Iľkovičová a Radka Jedináková, ktorá získala 2. m.  v III. kategórii.

§          Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku  – R. Jedináková obsadila  2. miesto.

§          Na Makovickej strune v Jarabine nás úspešne reprezentovali v duo speve rusínskych piesni Š. Foľvarský a M. Sokoľák, ktorí získali  3. miesto

§          Detský hudobný folklór – spevácka skupina v zložení Slávka Sivuľková, Nikola Škvarová, M. Ochotnická, Tamara Foľvarská, Radka Jedináková, Lenka Ochotnická, Vladka Venglarčíková, Natália Bittnerová, Mária Kundľová a Zuzana Bittnerová získali 2. m. a zo súťaží detských speváckych skupín na Festivale v Kamienke opäť potvrdili pozíciu 2. m.

§          v okresnej súťaži Vŕbová píšťalka  Lenka Ochotnická získala 2. m. a Marián Hutník  získal 3. m.

§          do okresného kola Miss bábika sa  zapojila žiačka  Andrejka Sokoľaková a žiak Sebastián Zima sa zúčastnil okresného kola Talent najmenších.

§          Aranžovania vianočnej ikebany sa zúčastnila  okresného kola Michaela Nestoriková.

§          Detský folklórny súbor pokračoval vo  svojej aktívnej činnosti a zúčastnil sa na festivalom  vystúpení v Kamienke  a vo Svidníku.

§          Hliadka mladých zdravotníkov  I. kategória   a II. kategória sa v tomto školskom roku súťaže nezúčastnila z dôvodu presunu tejto súťaže na mesiac september  2006.

§          žiačky z krúžku moderného tanca sa zapojili do   okresnej prehliadky tanec ako hobby, kde mali možnosť reprezentovať našu školu.

§          Vari nebolo žiaka, aby sa počas roka nezapojil do prípravy a účinkovania v kultúrnych programoch, ktoré boli priamo na škole alebo v dome kultúry pre širokú verejnosť a to: 690. výročia vzniku obce, vianočný školský program a karneval. Jednotlivé programy pripravili pedagogickí zamestnanci  základnej a materskej školy.    

§          Okrem športových a náukových súťaží sa na škole  uskutočnili besedy,  prednášky a boli premietnuté rôzne videokazety v rámci boja proti drogám,   pri plnení úloh ŠPZ a z environmentálnej výchovy: Správna výživa detí a mládeže. s Mgr. Salamonovou – Zúbky pre žiakov 1. ročníka tiež s Mgr. Salamonovou; ochutnávka jedál pre rodičov v rámci Rady rodičov (Monika  Škvarová); v týždni boja proti drogám – rôzne športové a zábavné aktivity, ako aj kvíz Nenič svoje zdravie, Ako predchádzať infekčnému chrípkovému ochoreniu s MUDr. Grivalskou pre všetkých žiakov školy; pravidelná výmena literárnych a výtvarných prác s protidrogovým námetom, Zapojenie do zberu šípok a liečivých rastlín,  Pokračovanie v pitnom režime,  Videokazety: Ružová mašlička, Zdravá výživa,  Anketa – Čo vieme  o AIDS?  v  roč. 1. – 4.

§          v rámci tr. hodín boli pripravené jedlá racionálnej výživy

 

Na škole sme robili aj  iné aktivity :

         zveľaďovanie okolia školy v jesennom a v jarnom období

         žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik

         žiaci 7. r. absolvovali lyžiarsky  kurz

         žiaci  9. ročníka plnili úlohy z projektu Cesta v rámci občianskej výchovy

         korčuľovanie na školskom ľadovom ihrisku s osvetlením (klzisko postavili a udržiavali J. Kundľa a RNDr. I. Grega)

         turnaj v ľadovom hokeji v roč. 1. – 4.

Niektorí žiaci sa zapojil do zberu  papiera, ktorý sme robili 2-krát. Mnoho žiakov sa zapojilo do zberu šípok a liečivých  byliniek. Za odovzdané liečivé  bylinky  sme dostali z Agrokarpaty Plavnica časť bylinkových čajov a za ostatné sme zaplatili z rodičovských peňazí.

V tomto školskom roku dochádzku v deviatom ročníku ukončilo 24  žiakov.

 

Zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy:

         vytvorenie kabinetu  pre roč. 1. – 4. na medziposchodí

         vybielenie vestibulu MŠ

         výmena  obkladov  a umývadiel v triedach

         rekonštrukcia  umyvárne

         výmena  zvodov

         kanalizácia pre dažďovú vodu

         výmena okien v 1. a 7. r.  za plastové

         výmena PVC dosiek pod lavicami a iné drobné opravy

         odsávanie v ŠJ

         výmena okien a rekonštrukcia fasády čelnej strany ZŠ

         výmena balkónových okien v budove MŠ

 

 

Kronika MŠ – výpisky pripravila uč.  MŠ  Mária Škvarová

·         10. 9. 1946 – zriadenie Štátnej detskej ozdravovne s vých. ruským jazykom

– prvá učiteľka – Justína Grofiková z Jarabiny, zapísaných 55 detí

·         1947/48 – nová učiteľka  – Mária Domačová, zapísaných 75 detí

od 20. 11. 1947 – riaditeľom Š. Bittner – riaditeľ Národnej školy

·         1948/49 – zapísaných 82 detí

·         1949/50 – 81 detí; prijatá učiteľka A. Lesníková, poverená vedením školy 1950/51 – 92 detí, prijatá a vedením poverená Anna Kovalčíková; vytvorenie druhej triedy, učila aj E. Hvizdová

·         1951/52 – 98 detí; 1. 2. 1952 prijatá Anna Jakubčáková, vydatá Solvesterová, ktorá bola zároveň menovaná riaditeľkou MŠ

·         1952/53 – 72 detí

·         1954/55 – 80 detí; prijatá učiteľka Mária Kundrátová

·         1955/56 – 72 detí; prijatá H. Škvarová

·         1956/57 – 68 detí; prijatá Justína Bulková; 4. 4. 1957 sa MŠ presťahovala do nových priestorov

·         1957/58 – 72 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.) a J. Bulková

·         1958/59 – 70 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.) a J.  Saloňová

·         1959/60 – 78 detí; bez personálnych zmien; 15. 6. 1960 zavedená celodenná starostlivosť

·         1960/61 – 64 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.), M. Zimová, E. Imrichová od 25. 5. 1961

·         1961/62  – 72 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.), E. Imrichová, A. Foľvarská

·         1962/63 – 65 detí; A. Solvesterová (riad.),E. Imrichová, A. Zimová, A. Compľová z Jakubian

·         1964/65 – 60 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.), E. Imrichová, A. Zimová, H. Hromadová; 27. januára 1965 – samostatná kuchyňa MŠ

·         1965/66 – 65 detí; A. Solvesterová (riad.), A. Zimová, E. Imrichová, J. Kmečová

·         1966/67 – 70 detí; bez personálnych zmien

·         1967/68 – 65 detí; A. Solvesterová (riad.), J. Kmečová, A. Lichvárová, M. Kuzmiaková; v tomto školskom roku boli na TV zavedené športové úbory; A. Solvesterová vyznamenaná titulom  – vzorný učiteľ

·         1974/75 – 80 detí; učiteľky:  A. Solvesterová (riad.), A. Šimonová, M. Havrilová, M. Zimová, A. Zimová a A. Ščerbáková; od 1. 9. 1974 MŠ rozšírená na tri triedy – mladšie deti, stredné a staršie; 22 detí bolo zapojených do nácviku spartakiády – Ščerbáková; deti s programom vystúpili na folklórnom festivale v Kamienke

·         1975/76 – 86 detí; takisto vystúpenie na folklórnom festivale

·         1976/77 – 80 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.), A. Matoľáková, E. Sivuľková, M. Zimová, A. Lichvárová, A. Zimová

·         1977/78 – 72 detí z toho 8 detí zo Stráňan; bez personálnych zmien

·         1978/79 – 70 detí (7 zo Stráňan); učiteľky: A. Solvesterová (riad.), E. Sivuľková, Kovalčíková, M. Zimová, A. Zimová, A. Matoľáková

·         1979/80 – v tomto šk. roku sa prelo na novú výchovnú prácu, v MŠ naďalej pracoval súbor Barvinočok, ktorý sa zúčastnil na festivale, 18. 5. 1980 sa uskutočnilo obvodové kolo spartakiády (21 rodičov a 21 detí)  –  cvičiteľkami boli E. Sivuľková a A. Zimová

·         1980/81 – 60 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.), M. Zimová, M. Jurašková, A. Šimonová, A. Zimová, E. Sivuľková

·         1981/82 – 1. 9. 1981 – začiatok prevádzky novej budovy MŠ a DJ, ktorá bola postavená v Akcii Z v hodnote 6 mil. 160 tis. Kčs.  Základný kameň bol položený 29. 12. 1977. V detských jasliach bolo zapísaných 16 detí, vedúcou bola A. Galajdová, detskými sestrami: D. Marinčinová a H. Šujetová; MŠ – 64 detí; učiteľky: A. Solvesterová (riad.), M. Zimová, M. Jurašková, A. Šimonová, a. Zimová, E. Sivuľková; 15. 4. 1982 – jesenné metodické združenie s praktickou ukážkou, ktoré viedla M. Jurašková (60 učiteliek okresu Stará Ľubovňa)

·         1982/83 – MŠ – 75 detí, DJ – 19 detí; bez personálnych zmien

·         1983/84 – otvorenie druhého oddelenia detských jaslí s 10 deťmi; noví zamestnanci DJ – A. Lichvárová, A. Dicová, A. Lichvárová; MŠ – 58 detí; bez personálnych zmien; 18. – 20. mája 1984 – družba s MŠ Rožnov pod Radhoštěm

·         1984/85 – DJ – 26 detí, MŠ – 64 detí; spartakiádne vystúpenie najmladších žiakov nacvičovala M. Jurašková – vystúpenie na obvodovej prehliadke v Kamienke a v St. Ľubovni

·         1985/86 – DJ – 20 detí, MŠ – 76 detí; družobná návšteva z Rožnova

·         1986/87 – DJ – 32 detí, MŠ – 70 detí

·         1987/88 – DJ – 32 detí, MŠ – 76 detí; riaditeľka A. Solvesterová odišla do dôchodku, novou riaditeľkou menovaná E. Sivuľková

·         1988/89 – DJ – 32 detí, MŠ – 76 detí

·         1989/90 – DJ – 20 detí, MŠ – 75 detí; na požiadanie rodičov bol od 4. 9. 1989 zavedený vyučovací jazyk slovenský; 19. 1. 1990 sa konali voľby   –do  funkcie riaditeľky bola zvolená M. Zimová, zástupkyňa – A. Galajdová; deti sa zúčastnili spartakiádneho vystúpenia na obvodnej a okresnej prehliadke – cvičiteľka M. Škvarová

·         1990/91 – DJ – 13 detí, MŠ – 67 detí

·         1991/92 – DJ – 10 detí, MŠ – 63 detí

·         1992/93 – DJ – 10 detí, MŠ – 67 detí; detské jasle boli od 1. 11. 1992 zrušené Školskou správou v Starej Ľubovni; riaditeľkou menovaná M. Škvarová

·         1994/95 – MŠ zredukovaná na dve triedy, prijímané sú aj dvojročné deti

·         1995/96 – 53 detí; od 1. 4. 1996 pribudla tretia trieda MŠ; prijaté uč.: M. Lichvárová a S. Bittnerová

·         1996/97 – 75 detí; účasť na prehliadke záujmovej umeleckej činnosti

·         1997/98 – 67 detí

·         1998/99 – 63 detí; od 1. 9. 1998 do funkcie riaditeľky  MŠ nastúpila S. Bittnerová

·         1999/00 – 52 detí (5 dvojročných detí)

·         2000/01 – 45 detí – v prevádzke je 2 a pol oddelenia

·         2002/03 – vytvorenie právneho subjektu ZŠ s MŠ – riaditeľkou O. Gregová, zástupkyňou pre MŠ S. Bittnerová

·         2003/04 – 46 detí – 2.  triedy – 10. 10. 2003 sa uskutočnil Európsky deň s cieľom zapojenia rodičov vo v-v. procesu – ml. deti – pracovná výchova, staršie deti – matematické predstavy

·         2004/05 – 41 detí; 2 triedy

·         2005/06 – 36 detí; 1 a pol triedy; 26. 9. 05 začiatok rekonštrukcie strechy – firma Armakov Stará Ľubovňa – kolaudácia 20. 12. 2005


[1] Uložená v Štátnom archíve v Starej Ľubovni

[2] Uložená v Štátnom archíve v Starej Ľubovni

[3] Uložená v archíve školy