Zborník k 55. výročiu novej školy v obci Kamienka (okres Stará Ľubovňa)

(zostavila Helena Pataráková, vydalo riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienke 2006, Prvé vydanie ISBN 80 - 969569 - 9 -X)


                                                                            Rodná škola?

                                                               „Uprostred dediny bola...“

                                                               ...rozochvie sa struna pamäti

                                                                A my sa navraciame z pavučiny života

                                                               skúsení a smelí

                                                               do kriedového kráľovstva svojich detí...

 Na úvod

                Od chvíle, keď sa otvorili dvere novej šesťtriednej Osemročnej strednej školy v Kamienke, prešlo už celých 55 rokov. Prešla mnohými zmenami, ale  po celý čas svojej existencie bola  neodmysliteľnou inštitúciou v obci Kamienka.

                Naša jubilantka od svojho vzniku až do dnešných dní prekonala mnohé úskalia, no napriek tomu si získala uznanie a rešpekt širokej verejnosti nielen v obci, ale v celom staroľubovnianskom okrese aj za jeho hranicami. Skláňame sa s úctou pred ľuďmi, ktorí v povojnových časoch  dokázali postaviť a zariadiť modernú školu s telocvičňou, ktorá slúži dodnes. Ich mená budú navždy späté s rozvojom obce a rozvojom vzdelanosti našich detí.

Poďakovanie a uznanie  patrí všetkým riaditeľom, ktorí popri svojej učiteľskej práci školu zveľaďovali a modernizovali. Samosprávnym orgánom obce – MNV, v súčasnosti OÚ ako aj miestnemu JRD, dnes PD, ktoré sa podieľali na materiálnej i technickej pomoci. Obdiv a uznanie si zaslúžia  všetci učitelia, ktorí zodpovedne vychovávali zverených žiakov  a vštepovali vedomosti celým generáciám Kamienčanov. Rovnako treba poďakovať i všetkým nepedagogickým zamestnancom  školy, ktorí zabezpečovali prevádzku: školníkom, upratovačkám, kuchárkam a administratívnym pracovníčkam, ale i samotným rodičom, ktorí neraz obetovali svoj voľný čas na zveľadenie a pomoc škole.

 Hoci naša škola bola vždy len školou vidieckou, s láskou pripravovala žiakov na ďalšie štúdium a ďalší život. Mnohí z nich  zastávali a zastávajú významné posty v našej spoločnosti a vždy sa radi a s láskou v spomienkach vracajú na svoju alma mater.

Poprajme teda spoločne našej jubilantke do ďalších rokov, aby zostala miestom, kde sa rozvíja ľudské poznanie, aby zostala domovom objavovania talentov a strediskom kultúrnosti a pracovitosti.  Aby bola i naďalej školou    s nadšeným  a neúnavným kolektívom zamestnancov, ako aj  vytrvalých a zanietených žiakov, ktorí  budú naďalej šíriť dobré meno vzdelávania  v obci Kamienka. Nech sa dožije ďalších okrúhlych jubileí! 

PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy  a kolektív zamestnancov