Záver a poďakovanie


                Naša nová škola má za sebou bohatú 55-ročnú históriu, má žiakov –absolventov, na ktorých môže byť právom hrdá nielen škola, ale i obec či kraj. Má učiteľov, ktorí majú odhodlanie zotrvať vo svojom povolaní a odovzdávať  nielen poznatky, ale tak, ako ich predchodcovia, aj morálne hodnoty a vlastenectvo.

V obnovenom šate dennodenne víta svojich menších i väčších žiačikov, ktorí sú nevedomky súčasťou jej dejín. Stojí pevne a stále na tom istom mieste, je zakorenená priamo uprostred dediny. Spolu s kostolom sv. Petra a Pavla a kultúrnym domom tvorí srdce obce. A  že to nie je iba metafora,  dokazujú stretnutia  žiakov, ktorí sem prichádzajú z horného či dolného konca, ale aj zo vzdialených kútov sveta. Niektorí s prúdom spomienok a nostalgie, iní s praktickým prístupom k veci a ochotou   pomáhať  finančne alebo odbrigádovať niekoľko hodín na jej obnove.

Riaditeľstvo školy spolu so svojimi zamestnancami a žiakmi chce vysloviť poďakovanie všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud našej školy a neľutovali prostriedky a prispeli  finančne na jej skrášlenie a modernizáciu.

Verejné poďakovanie si zaslúžia naši krajania v USA, ktorí  zozbierali finančné prostriedky na obnovu školy v roku 2003:

Juraj a Oľga Kuzárovci, Juraj a Helena Zimovci,  Ivan a  Mária Kundľovci, Juraj a Helena Bulinskí, Jaroslav a Renáta Haščákovci, Juraj a Jana Bulinskí, Ján Bulinský, Juraj Kuzár ml., Ľuboš Kuzár, Štefan a Andrea Šimonovci, Vlastimil Sivuľka, Miroslav a Helena Rabatinovci, Ivan Zima, Tibor Kiliányi, Róbert a Mária  Hutníkovci, Ján a Bibiana Hlinkovci, Vasiľ a Anna Kormaníkovci, Michal a Oľga Krupovci, Juraj a Anna Krupovci, Peter a Miriam Obertanovci, Peter a Kristína Hrebíkovci, Štefan a Anna Matoľákovci, Štefan a Helena Zimovci, Milan a Viera Glosíkovci, Stanislav a Monika Šmigeľovci

A  rovnako tak aj rodičia našich žiakov, ktorí finančne škole pomohli...

P. Sroka,  J. Juraško, J. Haščák, M. Lichvárová, M. Hrebíková, D. Hrebíková, S. Škvara, D. Dudová, J Škvara, M. Nestorík, D. Ženčuchová, I. Grega, M. Lichvár, M. Škvarová, J. Dzubriak, J. Sroka, P. Patarák, J. Matoľák, V. Kuľanda, J. Ochotnický, M. Škvara, M. Mytník, M. Zima, V. Bittner, S. Sýkora, J. Piršč, J. Krett, H. Vyrostková, O. Mačíková, M. Chorendžák, J. Bernát, A. Labantová, P. Bittner, I. Zahorjanová, I. Foľvarský, J. Sroka st., M. Kurcinová, T. Blizmanová, P. Mačík, A. Mosorjaková, M. Škvarová, A. Bittner, J. Jedinák, M. Sivuľka, M. Škvarová – dôchodkyňa, J. Galajda, A. Bittner, Š. Labant, J. Šimon, J. Sroka, M. Fidermák, J. Chorendžák

...alebo sa priamo pracovne podieľali na rekonštrukcii sociálnych zariadení: Peter Bittner, Ján Krett, Ján Matoľák st., Ján Iľkovič, Ing. J. Nestorik, Ing. J.  Šmigeľ predseda PD, Milan Lichvár podpredseda, Ján Matoľák ml. Radoslav Kundľa, Jaroslav Hrebík, Martin Nestorík, Rastislav Krett, Ján Kundľa st., Michal Billík, Ján Chorendžák, Ján Hrebík, Vladimír Bittner st. , Štefan Bittner št. , Firma Bernát, Štefan Zima, Peter Gomoľa, Ing. Juraj Jedinák, Michal Matoľák št., Milan Nestorík, Jozef Karaš, Milan Leichenberg, RNDr. Ivan Grega, Jaroslav Ambrózy, Ivan Sroka, Ján Jánoščík, Jozef Lichvar, Ján Pacolt, Michal Bittner – elektr.,  upratovačky ZŠ s MŠ, chlapci ôsmeho a deviateho ročníka, dievčatá 5. ročníka – čistenie zárubní, zamestnanci na aktivačnom príspevku, PD Kamienka, SOU SĽ – maľba.

Osobitné poďakovanie  vyslovuje riaditeľka školy Ing. Michalovi Sivuľkovi, PaedDr. Františkovi Solárovi a Ing. Antonovi Lichvárovi, ktorí boli osobne nápomocní pri získavaní finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie.

Rovnako vyslovuje poďakovanie zriaďovateľovi Ing. Mikulášovi Mytníkovi a obecnému zastupiteľstvu: Ing. Petrovi Srokovi, Ing. Michalovi Sivuľkovi, Helene Raškevičovej, RNDr. Ivanovi Gregovi, Jánovi Matoľákovi, Jánovi Kundľovi, Márii Bittnerovej, Ivete Glosikovej a Jurajovi Kseňákovi za pomoc a vzájomnú spoluprácu.

Poďakovanie patrí aj všetkým reklamným partnerom ako aj sponzorom, ktorí umožnili vydať túto publikáciu a uskutočniť slávnostnú akadémiu.

 Osobitné poďakovanie chce riaditeľstvo školy a editorka vysloviť redakčnej rade, ako aj všetkým osloveným respondentom, ktorí boli ochotní poskytnúť údaje o svojej osobe, resp. prispieť spomienkami,  fotografiami či iným faktografickým materiálom neodmysliteľným pri zostavovaní publikácie tohto druhu.


Zborník k 55. výročiu novej školy v obci Kamienka
zostavila Helena Pataráková
Redakčná rada: PaedDr. O. Gregová, riad. školy, Mgr.  M. Škvarová, zástup. školy pre ZŠ, S. Bittnerová, zástup. školy pre MŠ, Mgr. A. Vančíková, Mgr. O. Lichvárová, Mgr. H. Vyrostková, PaedDr. A. Gočiková, Mgr.  M. Homišinová a Mgr. A. Stašáková
Jazyková  redaktorka: Helena Pataráková
Grafická úprava: Helena Pataráková
Fotoreprodukcie: Štefan Vislocký
Fotografie a dizajn  obálky: Mgr. Jana Kravcová
Tlač: Tempo Ján Pavlovský
Počet strán: 150
Náklad: 200 ks

Kontakt:
www. zskamienka.edu.sk
E-mail:
zskamienka@stonline.sk
         zssms@zskamienka.sk
Tel: 052/4283521
065 32 Kamienka č. 113

Vydalo riaditeľstvo ZŠ s MŠ
Kamienka 2006

ISBN 80 – 969569 – 9 – X