6O rokov existencie Materskej školy v Kamienke


                    Materská škola v našej obci si 10. septembra pripomenula 6O rokov svojej existencie.

                Ukrajinský školský inšpektor v Sabinove  10. septembra 1946 zriadil v Kamienke[1] Štátnu detskú ozdravovňu s ruským výchovným jazykom. Prvou učiteľkou bola Justína Grofiková z Jarabiny. Zo začiatku funkciu riaditeľa MŠ vykonával riaditeľ Národnej školy Troščák, od r. 1947 Štefan Bittner. 1. 2. 1952 bola za riaditeľku MŠ menovaná Anna Jakubčáková, vydatá Solvesterová.  Materská škôlka bola spočiatku umiestnená v bývalom dome Jozefa Grüna, od roku 1950 v dome  Konštantína Mačíka, resp. jeho zaťa Ivana Petrova (na Kvarteľu), neskôr v starej škole, v kultúrnom dome  a napokon v novej budove, v ktorej sa nachádza dodnes.

4. 4. 1957 sa po dostavbe kultúrneho domu presťahovala do nových priestorov. Od 15. 6. 1960 MŠ poskytovala celodennú starostlivosť[2]. Stravu pre deti MŠ poskytovala kuchyňa OSŠ. V roku 1965  bola  daná do prevádzky samostatná kuchyňa MŠ s vedúcou Evou Imrichovou, kuchárkami A. Zimovou a neskôr  H. Glosíkovou. Ako  školníčka v MŠ pracovala M. Sipková Od r. 1974 bola MŠ rozšírená na 3 triedy – mladšie deti, stredné a staršie.

K 1. 9. 1981 bola v Akcii Z dokončená výstavba novej budovy MŠ a začala sa  v nej prevádzka MŠ a detských jaslí.[3]  Vedúcou detských jaslí bola Anna Galajdová. Po odchode  A. Solvesterovej do dôchodku bola od 1. 9. 1987 menovaná riaditeľkou  Eva Sivuľková.

Kolektív MŠ v školskom roku 1988/89           Od 4. 9. 1989 je vyučovacím jazykom slovenský jazyk. Po riaditeľských voľbách v roku 1990 sa riaditeľkou stala Mária Zimová.                                

V roku 1992 Školská správa v Starej Ľubovni zrušila prevádzku detských jaslí, funkciu riaditeľky vykonávala Mária Škvarová. Od roku 1998 bola za riaditeľku MŠ menovaná  Svetlana Bittnerová až do zlúčenia MŠ so ZŠ.  Od r. 2002 vystupuje MŠ ako súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ, kde riaditeľskú funkciu vykonáva PaedDr. O. Gregová a S. Bittnerová je zástupkyňou pre MŠ.

Učiteľky MŠ do r. 1989 každoročne pripravovali pre žiakov posedenia pri samovare, príchod deda Mráza, karnevaly. Deti MŠ pravidelne vystupovali v programoch ku VOSR, v rámci MČSSP, oslobodenia obce a k MDŽ. Zúčastňovali sa na vystúpeniach v rámci  folklórnych festivalov  v Kamienke, na súťaži Miss bábika, na výtvarných súťažiach a športových aktivitách.

Po roku 1989 pripravovali posedenia s pozvanými babkami a dedkami  v októbri, počas Mesiaca úcty k starším. V decembri deti pripravovali programy na Mikuláša.  Ďalšie pravidelné akcie MŠ sú karneval, Deň matiek, Európske dni rodičov a škôl. Deti MŠ tiež vystupujú na prehliadkach záujmovej umeleckej činnosti (pásma Sadba, Prší dáždik, Tik-tak...), zapájajú sa do dopravných, zdravotných a výtvarných súťaží  Dúha, Vesmír očami detí, Svet očami detí.

[1] V dome deportovaného Jozefa Grűna.

[2] Na jeseň v  roku 1954 ostávali deti v zariadení celý deň so stravou donesenou z domu, ktorú podávala pracovníčka M. Raškevičová.

[3] Funkciu predsedu  MNV v tom období vykonával Jozef Karaš.