Galéria učiteľov pôsobiacich na škole


Ø       štyridsiate rokyKolektív učiteľov  koncom štyridsiatych rokov

§         Elemír Millý  – na škole pôsobil v rokoch (1946 s prestávkami do r. 1976). Najprv ako učiteľ Národnej školy, od 1. 9. 1946  bol menovaný za riaditeľa Štátnej ruskej meštianskej školy (potom pracoval ako zástupca riaditeľa. V miestnom kostole určitý čas pôsobil ako kantor.

§         Peter I. Lichvár,  Anna V. Beňová z Renčišova, Michal Luco z Prešova (1948 – 1952), Juraj Fedor z Renčišova, Ivan Krajňák z Bardejova, Kuprejčíková, Ema Lucová, Jozef Kubíček, Kubičková, Eva Tovcimaková

                                                                     

Ø       päťdesiate roky

§         Štefan Bittner  – od r. 1947 riaditeľ Štátnej ľudovej školy, od r. 1952 spojenej ľudovej a meštianskej školy, od r. 1961 riaditeľ ZDŠ až do ochorenia – 1973. Ako riaditeľ školy určitý čas písal aj kroniku a robil kantora v miestnom kostole. Žiakom sa venoval v umeleckej oblasti. Viedol ich k spevu, tancu a inštrumentálnej hre. Dlhoročný vedúci súboru Barvinok. Bol pri zrode kamienskych festivalov, so svojím súborom reprezentoval školu a obec na nespočetných folklórnych vystúpeniach. Bol tiež správcom miestneho kina. V r. 1974 – odišiel do predčasného dôchodku.

§         Ján Mačík – po absolvovaní učiteľskej akadémie pôsobil  na tunajšej Osemročnej strednej škole od roku 1950 ako učiteľ, v r. 1951  bol menovaný Riaditeľom štátnej ľudovej školy. Potom pôsobil ako okresný inšpektor. V päťdesiatych rokoch bol zástupcom riaditeľa Osemročnej strednej školy v Kamienke, do r. 1971 učiteľom ročníkov 1.  – 4.   Vo svojej pedagogickej práci sa zameriaval na vytváranie vzťahu žiakov k prírode a jej ochrane, k zásadám ovocinárstva a iným praktickým zručnostiam.  Dodnes skrášľujú okolie školy aj miestneho minerálneho prameňa stromy, ktoré so žiakmi vysadil.  

§         Anastázia Čumová, vydatá Mačíková –  od r. 1950 do 1984 pôsobila najprv ako učiteľka na tunajšej Osemročnej strednej škole, potom ako učiteľka na 1. stupni ZDŠ, do r. 1990 pracovala ako vychovávateľka v družine.  Počas svojej pedagogickej praxe sa aj vo voľnom čase venovala žiakom  a pripravovala s nimi spartakiádne vystúpenia.

§         Justína Pikovová  (od 11. 12. 1950 – 1972)  bola učiteľkou  v nižšíchKolektív učiteľov v päťdesiatych rokochKolektív učiteľov v päťdesiatych rokoch ročníkoch osemročnej strednej školy a ZDŠ

§         Mária Bittnerová, rodená Čabrová – po ukončení učiteľskej akadémie pôsobila ako učiteľka najprv v Jakubanoch. Na tunajšej národnej škole pracovala od r. 1945. Po jednotení ľudovej a meštianskej školy pôsobila na Osemročnej strednej škole,  potom ako učiteľka na 1. stupni ZDŠ. V školských službách odpracovala 36 rokov.  1. 1. 1982 – odišla do dôchodku, ale pracovala ako vychovávateľka v školskej družine. Počas svojho pedagogického pôsobenia sa vo voľnom čase žiakom venovala v telovýchovnej i kultúrnej oblasti – pripravovala  s nimi spartakiádne vystúpenia  a bola tiež správkyňou kina. Niekoľko rokov tiež písala školskú kroniku. Za svoju prácu bola vyznamenaná  Medailou   za rozvoj okresu a Za výchovu a vzdelávanie. Po ťažkej chorobe sa jej životná púť ukončila  24. 5.  2005.

§         Michal Cupaško (1951 – 1959) – bol učiteľom v nižších ročníkoch osemročnej strednej školy

§         Anna  Lazoríková (1956 – 1962) – vyučovala vyššie ročníky osemročnej strednej školy a ZDŠ – ukrajinský jazyk.

§         Michal Roman, Paraska Jaroščáková, Sofia Kramárová, vydatá Štafuriková z Maľcova, H. Hvizdová, A. Compľová, Červeňák, Emil Šudich, Štefan Lyssý (1953 – 1955), Anna Lukáčová, Štefan Hrebík, Mária Krettová, Peter Lúč, ktorý  zastupoval J. Pikovovú, A. Pirošová, Michal Ihnát, Mária Savuľáková, vydatá Sičáková, Pavol Pulščák, Anna Tomečková, Alexej Lazorík (1957 –1960) – 1, 5 roka bol zástupcom školy, Mikuláš Dujava, Jolana Brnová, Mikuláš Lehocký                                                                                                                                                         

                        

Ø       šesťdesiate roky – od r. 1961 obdobie ZDŠ

§         Anna Kseňáková (1962  –  1973) – pôsobila ako učiteľka s aprobáciou  1. – 5. na 1. stupni ZDŠ. Aktívne sa zapájala do mimoškolskej práce –  viedla obecnú knižnicu, pripravovala kultúrne programy, viedla oddiely PO.

§         Michal  Kseňák  (1962  –  1973) – pôsobil ako učiteľ na 2. stupni ZDŠ, s výrazným osobným vkladom založil a viedol detský spevácky zbor a hudobno-spevácko-tanečný súbor, ktorý vystupoval na rôznych oslavách v obci, na prvomájových oslavách v Starej Ľubovni, folklórnych slávnostiach v Kamienke  a vo Svidníku. V  r. 1970 aj na Národopisných slávnostiach v Strážnici a na Rožnovských slávnostiach v Rožnove pod Radhoštěm. Úspešne sa zapájal do okresných, krajských  a celoslovenských súťaží. Nacvičoval divadelné predstavenia a rozvíjal kultúrne a estetické cítenie svojich žiakov. Ako skupinový vedúci  zorganizoval zájazd do Prahy na výstavu Kozmos mieru – veda ľudstva a zájazdy do Poľska – Poronino, Zakopane. Za mimoškolskú činnosť (aj na iných pôsobiskách) obdržal veľa diplomov, čestných a pochvalných uznaní, plakiet... a Medaily  pri príležitosti 35. a 50.  výročia SNP   a 50. výročia oslobodenia.

§         Mária Pivovarská, vydatá Poľanská – po absolvovaní Pedagogickej fakulty UPJŠ aprobácie chémia – prírodopis pôsobila  na tunajšej ZDŠ  od r. 1964 do r. 1990 ako učiteľka na 2. stupni, v osemdesiatych rokoch  aj ako výchovná poradkyňa. Počas celého svojho pedagogického pôsobenia sa žiakom venovala aj mimo vyučovania. Žiakov  úspešne pripravovala na prírodovedné súťaže Poznaj a chráň, Herbár, chemické olympiády a od roku 1968 aj  na súťaž Mladý zdravotník. Úspešne sa venovala sa aj žiakom, ktorí sa pripravovali na prijímacie pohovory z prírodopisu a chémie. Popri pedagogickej práci sa venovala aj publikačnej činnosti – prispievala do časopisu Mladý prírodovedec.  Za svoju prácu bola ocenená Vyznamenaním za rozvoj okresu, v r. 1978 jej bolo udelené aj Krajské vyznamenanie PO SZM.Kolektív učiteľov v šesťdesiatych rokoch

§         Eva Imrichová, vydatá Sivuľková (1967 – 1975) a (1989 – 1995) po absolvovaní SPgŠ v Prešove pôsobila na tunajšej škole ako učiteľka na 1. aj na 2. stupni, zároveň pracovala aj ako vedúca školskej jedálne. Potom pracovala v tunajšej materskej škole ako učiteľka a neskôr aj ako riaditeľka. V deväťdesiatych rokoch opäť pôsobila na ZDŠ, odkiaľ 1. 7. 1995 odišla na dôchodok. Za svoju školskú aj mimoškolskú prácu bola ocenená Čestným uznaním za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky v r. 1974 a v r. 1989. Za obetavú a záslužnú prácu jej bolo ÚV ČSČK udelený Odznak 1. stupňa a ďalšie ocenenia za prácu v rôznych organizáciách.

§         Oľga Lichvárová, rodená Haščáková, po absolvovaní Pedagogickej fakulty UPJŠ aprobácie matematika – základy techniky  od r. 1968 pôsobila na tunajšej ZDŠ ako učiteľka na 2. stupni. Ako učiteľka matematiky úspešne pripravovala žiakov na rôzne matematické súťaže, ako aj na prijímacie pohovory. Úspešne tiež pracovala  ako skupinová vedúca. Žiakom sa venovala aj v protipožiarnej oblasti. Ako učiteľka základov techniky vštepovala žiakom vzťah k manuálnym zručnostiam a k práci.  Od r. 1990 pracovala aj ako výchovná poradkyňa, v ZO ROH  ako pokladníčka. Na ZDŠ a neskôr aj na ZŠ  s MŠ pôsobila do 2002, kedy odišla do dôchodku. Za svoju prácu bola ocenená Zlatou medailou za výchovu a vzdelávanie.

§         A. Petnuchová, A. Sroková, Sisáková, Jozef Kormaník, A. Kočišová, Mária Gibejová, Anna Mamrillová

     

Ø       sedemdesiate roky

§         Anna Stašáková, rodená Konevalová, pôsobila na tunajšej ZDŠ od r. 197O do r. 1990 ako učiteľka slovenského a ukrajinského jazyka. Venovala sa  literárnej tvorbe aj recitácii a k tomu viedla aj svojich žiakov, ktorí školu úspešne reprezentovali. Bola aj autorkou  – Učebnice ukrajinského jazyka pre 6. ročníka, metodickej príručky ako aj spoluautorkou dvojjazyčných tabuliek slovných druhov a skladby. Ako učiteľka slovenského  a ukrajinského jazyka tiež úspešne pripravovala žiakov na prijímacie pohovory. Za svoju prácu bola ocenená Plaketou za rozvoj okresu,  Cenou ministerstva kultúry za interpretáciu ľudových piesní. Ocenenia získala aj za vlastnú tvorbu na Festivale drámy a umeleckého slova v Medzilaborciach a na interpretačnej súťaži Struny srdca. Venovala sa aj recenzentskej činnosti – recenzovala niekoľko kníh.

§         Oľga Matoľáková, rodená Lichvárová, pôsobila na tunajšej ZDŠ od r. 1972 do 1986. Pracovala ako vychovávateľka v ŠD aj ako učiteľka na 1. stupni. V mimoškolskej oblasti  viedla zborový spev, nacvičovala spartakiádne vystúpenia a venovala sa žiakom aj v oblasti zdravia – pripravovala mladších žiakov na súťaž Zdravotníckych hliadok mladých. Niekoľko rokov bola aj kronikárkou školy.

§         Mária  Homišinová po absolvovaní PF UPJŠ aprobácie 1. – 5. roč. – Rj  pôsobila na kamienskej ZDŠ  od r. 1973 do r. 1989 ako učiteľka na 2. stupni, neskôr na 1. stupni. Ako učiteľka Rj úspešne pripravovala žiakov na rôzne súťaže – Puškinov pamätník, olympiády v ruskom jazyku a na súťaž Mladý požiarnik. Úspešne viedla aj volejbalové družstvo dievčat.

§         Ján Kundľa pôsobil na tunajšej ZDŠ od r. 1974 do r. 1993 ako učiteľ na 1. a na 2. stupni. Niekoľko rokov pracoval so žiakmi ako skupinový vedúci,  žiakom sa venoval aj v športovej oblasti, okrem športových súťaží viedol tiež plavecké a lyžiarske kurzy. V roku 1991 pracoval aj ako predseda Rady školy. Za svoju prácu bol ocenený Medailou za zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja.

§         Mária Škvarová, rod. Matoľáková, pôsobila na ZDŠ v Novej Ľubovni, potom v Haligovciach a od januára 1975 pôsobí ako vychovávateľka a učiteľka na tunajšej škole,  od r. 1991 aj ako zástupkyňa školy. Popri pracovných aktivitách sa žiakom venuje aj v mimoškolskej činnosti. Pripravovala žiakov na súťaže: Talent najmenších, Vŕbová píšťalka, Makovická struna, Rastliny a zvieratá našich lesov,  Hviezdoslavov Kubín, Melódie priateľstva, Puškinov pamätník, geografické olympiády a dlhodobo  tiež vedie detský folklórny súbor. Za svoju prácu bola ocenená Ďakovným listom za dlhoročnú riadiacu prácu a výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, Čestným uznaním  pri príležitosti 50. roč. slávností Rusínov a Ukrajincov vo Svidníku, Ďakovným listom od Regionálneho kultúrneho strediska v Starej Ľubovni za prácu vo folklórnom súbore Radosť,  Čestným uznaním od ČSZTV v Starej Ľubovni, Ďakovným listom pri príležitosti 25. roč. volejbalového turnaja o putovný pohár obce a Pamätným listom pri príležitosti 680. a 690. výročia prvej písomnej zmienky o existencii obce Kamienka.Kolektív učiteľov v sedemdesiatych rokoch

§         Helena Vyrostková, rod. Zimová, absolventka PF UPJŠ, aprobácie 1. – 5. r. Na tunajšej škole pracovala vo svojom odbore  od r. 1975  až do odchodu  do dôchodku  r. 2004. 22 rokov bola vedúcou MZ, pracovala so súborom Radosť, pripravovala žiakov na umelecké, matematické a prírodovedné súťaže: Talent najmenších, Vŕbová píšťalka, Melódie priateľstva, Makovická struna, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko,  MOZ 4, Pytagoriáda, Rastliny a zvieratá našich lesov. Bola členkou okresnej komisie matematickej olympiády a Pytagoriády pre 3. a 4. roč.  V r. 1995 – 1997 absolvovala špecializačné inovačné štúdium ITV na PF Trnavskej univerzity. Za prácu v oblasti ZUČ jej bolo udelené najvyššie ocenenie – Biela medaila (1983) a Čestné uznanie za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu medzi rusínsko-ukrajinským obyvateľstvom pri príležitosti 50. roč. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov (2004). Za pedagogickú činnosť jej Krajský úrad v Prešove udelil Ďakovný list za dlhoročné výborné výsledky v Pedagogickej činnosti (2002) a Ministerstvo školstva SR Ďakovný list za obetavú a húževnatú prácu v pedagogicko-výchovnom procese (Nitra, 2004).

§         M. Zimová, B. Selepová, zastupovanie za Pikovovú, H. Kolcunová, Anna Saloňová, Anna Hricová od r. 1976, Margita Jaržembovská od r. 1977

 

Ø       osemdesiate roky

§         Peter  Folvarčík, po absolvovaní PF UPJŠ, aprobácie zemepis – Tv, pôsobil na kamienskej ZDŠ od r. 1981 do r.  1991 ako učiteľ zemepisu a telesnej výchovy, pracoval tiež ako vedúci školského športového strediska, kde sa žiakom úspešne venoval v bežeckom lyžovaní. Nacvičoval aj spartakiádne vystúpenia – viedol starších žiakov. Počas jeho pôsobenia sa na škole od r. 1984 pravidelne organizovali plavecké a od r. 1982  lyžiarske kurzy, na ktorých sa žiaci zdokonaľovali v základných plaveckých a lyžiarskych schopnostiach.

§         Mária Hrebíková, rod. Tyrpáková, po absolvovaní SVŠ a SPgŠ v Levoči pracovala na ZDŠ v Sulíne, v Mníšku n. Popradom a Orlove. Ako vychovávateľka  vo Veľkom Lipníku a od r. 1986 aj na tunajšej ZDŠ. Popri svojej vychovávateľskej práci sa venuje žiakom aj v oblasti zdravia – úspešne pripravuje mladých zdravotníkov 1. aj 2. stupňa a vedie  športovo-pohybový krúžok. Pracuje aj ako pokladníčka ZO OZ.

§         Mária Kundľová, rod. Bittnerová,  po absolvovaní Strednej ekonomickej školy pracovala v Agrostave, od r. 1987 do r. 1999  pôsobila na tunajšej ZDŠ ako vychovávateľka a učiteľka na 1. stupni. Aktívne pracovala so žiakmi aj mimoškolskej oblasti. Kolektív učiteľov z osemdesiatych rokov

§         Mária Bittnerová, rodená Hrebíková, absolvovala SPgŠ a PF UPJŠ, aprobáciu 1. – 4.  Na tunajšej škole pôsobila najprv ako vychovávateľka  a od r. 1992 pracuje ako učiteľka na 1. stupni. Žiakom sa venuje aj v mimoškolskej oblasti – pripravuje ich na rôzne súťaže – matematické,  recitačné – Hviezdoslavov Kubín, Talent najmenších a iné. Aktívne sa podieľala na projektoch Prázdninové školské dvory, Živá príroda. V súčasnosti  spolupracuje na  projekte  Ekoland.  V metodickej oblasti  vykonáva funkciu vedúcej  MZ a je tiež  predsedníčkou ZO OZ.

§         P. Mindek,  Anna Gvozdiaková, od r. 1980, Anna Kormaníková od r. 1981, F. Čaban, V. Sabová, O. Lazarčíková

 

Ø       deväťdesiate roky

·         Juraj Zahorjan pôsobil  na tunajšej škole od r. 1993 po absolvovaní PF UPJŠ, aprobácie M – Tchv, ako učiteľ na 2. stupni.  Žiakov úspešne  pripravoval na rôzne matematické súťaže, na prijímacie pohovory a úspešne sa venoval žiakom aj v protipožiarnej oblasti. Aktívne sa podieľal na rozvoji športových aktivít žiakov, napr. na vytvorení ľadovej plochy v zimnom období a hokejovej prípravy . Na ZŠ pôsobil  do r. 2002.

·         Elena Jurašková, rod. Zimová, po ukončení PF UPJŠ, aprobácie 1. – 4., pôsobila na ZŠ v Novej Ľubovni,  od r. 1993 na tunajšej škole ako učiteľka na 1. stupni. Svojim žiakom sa venuje aj mimo vyučovania – pripravuje ich na rôzne súťaže – Talent najmenších, Miss bábika, Hviezdoslavov Kubín..., najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci v matematickej Pytagoriáde a olympiáde.  Spolupracuje aj na rôznych projektoch –  Živá príroda, v tomto období na projekte Ekoland. Je koordinátorkou projektu Škola podporujúca zdravie. Pracovala aj ako predsedníčka Rady školy.

·         Irena Dančáková po absolvovaní PF UPJŠ,  aprobácie Uj – Nj – Ov,  pôsobila na ZDŠ v Jarabine a v Haligovciach ako učiteľka aj ako riaditeľka školy. Od r. 1995 pôsobí na tunajšej škole, vyučuje na 2. stupni. Aktívne sa zapája aj do mimoškolských aktivít: vykonávala funkciu koordinátora projektu Škola podporujúca zdravie, bola tiež koordinátorkou protidogovej prevencie, v rámci ktorej organizovala besedy, kvízy, ale aj športové odpoludnia. Dlhodobo pripravuje žiakov na súťaž Mladý zdravotník, na prednes umeleckého slova v nemeckom jazyku, na súťaže v aranžovaní rastlín. Žiakov úspešne pripravuje aj na prijímacie pohovory.  Na hodinách občianskej výchovy realizuje celoštátny projekt Cesta. Za svoju prácu bola v r. 2004 ocenená Ministrom školstva  SR  Ďakovným listom za obetavú a húževnatú  prácu v oblasti zdravia.Kolektív učiteľov v deväťdesiatych rokoch

·         Darina Hrebíková, rod. Heržáková,  po absolvovaní SPgŠ pracovala ako učiteľka a neskôr aj ako riaditeľka v MŠ v Lesnici. Od r. 1996 ako vychovávateľka v školskom klube detí v Kamienke. Po absolvovaní ŠIŠ  štúdia na MC  – špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov, pracuje ako vychovávateľka a ako tr. uč.  v špeciálnej triede. Žiakom sa venuje aj v mimoškolskej oblasti v rámci krúžkovej činnosti. V súčasnosti je   kronikárkou  školy.

·         Monika Kseňáková, vydatá Škvarová,  po absolvovaní PF UPJŠ, aprobácie 1. – 4. , pracovala na tunajšej ZŠ od r. 1996 ako učiteľka na 1. stupni. Svojim žiakom sa venuje aj v mimoškolskej oblasti – pripravuje ich na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín,  na matematické súťaže  a pod. Najvýraznejší úspech dosiahla v súťaži Miss bábika, kde sa jej žiačka prebojovala na celoslovenské kolo. V súčasnosti vykonáva funkciu koordinátorky pre protidrogovú činnosť a spolupracuje na projekte Ekoland.

·         Viera Feňďová (1997 – 2001), H. Choborová,  B. Gudaneková, M. Rúrová, M. Mašlej, Ján Hennel  (1991 – 1994), Ľ. Konkoľová, M. Helemiková, I. Bilovodská, A. Štucková, S. Sponerová, P. Musala, A. Tomko, E. Horbaľ, V. Krafčíková, M. Štetáková, J. Varga, D. Solovicová, M. Zimová, E. Popovičová, E. Benčová, J. Hovan, M. Lichvárová, D. Duchnická, V. Škvarová
                     
                                                  

Ø        rok 2000 – 2006  – od 1. 7. 2002 ZŠ s MŠ

·         Helena Pataráková, rod. Jedináková, absolvovala FF UPJŠ, aprobácia Sj – D. Ako učiteľka pracovala na ZŠ Ul. Komenského v Starej Ľubovni, od r. 2001 je zamestnaná na tunajšej škole.  V mimoškolskej oblasti  sa venuje príprave žiakov na recitačné a literárne súťaže.

·         Anna Gočiková, rod. Kolejová, absolvovala PF UPJŠ,  aprobáciu M – Z, ako učiteľka a výchovná  poradkyňa pracovala najprv na Z Š v Hniezdnom, od r. 2002 na ZŠ s MŠ v Kamienke, kde pôsobí ako učiteľka matematiky, výchovná poradkyňa a vedúca PK prírodovedných predmetov.  Úspešne zapája žiakov do matematických súťaží: Klokan, Pytagoriáda a olympiáda z matematiky. Žiakov tiež úspešne pripravuje na Monitor a prijímacie pohovory z matematiky.

·         Z. Sivuľková, E. Andrejková, M. Tešlová, S. Baňasová, I. Becková, A. Mamrillová, T. Dragošeková, Abrahámovský, Z. Náčinová, R. Beňo, M. Mareková, M. Plačková, M. Kaleta, M. Petríková, M. Marcinová, M. Bača, Š. Fába, M. Štefaník, I. Eleniuková, Ľ.  Klimková, M. Simáková, R. Korschová, J. Bondrová, L. Kseňáková,  J. Kravcová

 

Ø       Náboženstvo na tunajšej škole v priebehu jej existencie vyučovali:

Viktor Nevický od r. 1919, Alexander Babjak, o. Bokšaj, Ivan Hlaholič, Ján Belejkanič (do r. 1974, kedy bola výuka náboženstva zrušená), Metod Bilančík (od r. 1989), Gorazd Timkovič, Milan Kuzmiak, Štefan Paločko a Ing. V.  Krajňáková