Galéria zaslúžilých žiakov


        Úvodom tejto časti  je potrebné dodať, že práca  v každej oblasti by si zaslúžila svoju kapitolu a svoju galériu.  Kritériom zaradenia do galérie boli mimoriadne úspechy vo vedeckej, humanistickej, športovej alebo inej činnosti.

Za zaslúžilých absolventov považujeme všetkých, ktorí sa zaradili do života a poctivo si vykonávajú svoje každodenné povinnosti. Spomedzi nich si však zaslúžia osobitnú pozornosť tí, ktorí nevšedne zviditeľnili našu neveľkú obec, dokázali sa presadiť v zložitom svete vedy, umenia, vzdelania, podnikania, športu, etiky... a ostali vo svojich srdciach  vlastencami ochotnými pomáhať...

    

v            doc. RNDr.  Juraj  Zima, CSc.  (1930) – absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, aprobácia chémia – biológia, vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte  Univerzity Komenského v rokoch 1960 – 1991.  Vo vedeckej oblasti sa zameriaval  na oblasť metalkarbonylových  zlúčenín, na výskum interakcie monmorilonitu s organickými látkami, hlavne s pesticídmi. V roku 1969 získal RNDr., v roku 1972 CSc. Vydal 15  odborných publikácií  a ako spoluautor sa podieľal na skriptách pre praktiká z anorganickej chémie. V zborníkoch zo seminárov a konferencií PF UK   publikoval tiež odborné články z didaktiky chémie.

v            prof. Ing. Ivan Lichvár, CSc. (1933) – profesor pre vedný odbor všeobecná zootechnika, biotechnológia výroby  a využitia krmív a premixov kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Za profesora  menovaný prezidentom SR v r. 1996 na základe výsledkov vedecko-výskumnej  a pedagogickej činnosti. Po absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pôsobil na Výskumnej šľachtiteľskej a plemenárskej stanici v Kráľovej pri Senci, neskôr ako asistent a docent biotechnológie a výživy zvierat na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre, neskôr ako vedúci sekcie biotechnológie výroby krmív vo výskumnom ústave krmivárskom v Bratislave a do r. 2002 aj ako riaditeľ ústavu. Za 47-ročné obdobie vedecko-výskumnej  a pedagogickej činnosti riešil 114 vedeckovýskumných  projektov. Publikoval 91 samostatných vedeckých prác, 79 kolektívnych vedeckých prác, 51 odborných prác atď. Aktívne sa zúčastňoval  na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Bol tiež garantom vedeckých konferencií s problematikou biotechnológie výroby kŕmnych zmesí a doplnkov kŕmnych premixov. Za svoju prácu bol oceneným medailami ČSAZ Za zásluhy a rozvoj vedy a výskumov ČSFR, Pamätnou medailou rektora VŠP Za veľmi aktívnu činnosť pri rozvoji VŠP  a rezortným vyznamenaním MO SR Vynikajúci pracovník rezortu poľnohospodárstva a výživy

v            prof. PhDr. Juraj Zima, DrSc. (1933) –  profesor filozofie, vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Akadémii policajného zboru. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa zameriaval na rozpracovanie teórie výchovy – komplexného prístupu rozvoja intelektu vysokoškolských študentov.  V tejto oblasti publikoval viacero vedeckých článkov a statí,  ktoré mali ohlas aj v zahraničí. Je tiež autorom skrípt z oblasti výučby logiky.

v            PhDr. Mikuláš  Kseňák (1933) – učiteľ,  riaditeľ Gymnázia v Ružomberku spisovateľ – bájkar, dramatik, autor spracúvajúci  drotársku tematiku, píšuci v rusínskom jazyku, vydal viac ako10 knižných publikácií

v            MUDr. Juraj Zima, CSc. (1938 – 2000) – stomatológ, autor 4 patentov: Skľučovadlové držadlo pre ručné koreňové nástroje, Zaznamenávateľ pracovnej dĺžky zubného koreňového kanálika, Zaznamenávateľ pracovnej dĺžky koreňového kanálika pre rotačný koreňový nástroj, Univerzálny dózovač fluóru pre pitnú vodu a zlepšovacích návrhov v oblasti stomatológie, potvrdených Úradom pre patenty a objavy v Prahe: Guttaperchové a plastické čípky pre meranie pracovnej dĺžky koreňových kanálikov, Gumoolovený štvorček pre zaznamenávanie pracovnej dĺžky. Dizertačnú prácu na tému Štúdia možností použitia dĺžkovej gradácie v koreňových nástrojoch a rotačného plniča obhájil v roku 1984 na Karlovej univerzite  v Prahe a získal tak doktorát.

v            Milan Huľvej st. (1947 ) – nositeľ Zlatej Jánskeho plakety za mnohonásobné  darcovstvo krvi

v            Ing. Štefan Karaš (1949) – prezident Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory so sídlom v Košiciach, medzinárodný člen Karpatského euroregiónu

v            doc.  Ing. Juraj Lazarčík, CSc.  (1949) – docent v odbore prierezové a odvetvové ekonomiky,  vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Autor odbornej monografie, spoluautor učebnice Agrárna ekonomika,  šiestich  skrípt, vedeckých prác publikovaných doma i v zahraničí.   Vo vedeckej oblasti sa zameriava na ekonomiku živočíšnej výroby  (na výskum faktorov reprodukčného procesu v PpoK, na komparatívnu analýzu potravinových systémov, na ekonomiku výroby bioproduktov,  na výskum vplyvu negociačného procesu na konkurencieschopnosť komodít rastlinnej a živočíšnej výroby...)

v            Mgr. art. Igor Bittner (1948) – člen Opery a Rozhlasového orchestra v Ľubľane, externý učiteľ hry na kontrabas na Vysokej škole múzických umení v Ľubľane

v            Juraj Kuzár (1948) – nositeľ Zlatej  Jánskeho plakety za mnohonásobné darcovstvo krvi

v          prof. PhDr. Jozef Sipko,  PhD. (1950) –  profesor slavistiky, riaditeľ Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej  univerzity. Vo vedeckej práci sa venuje prepojeniu jazyka a kultúry, analyzuje a vytvára koncepty jazykových kódov v kultúre vo vzťahu ku ruštine a slovenčine. Publikoval viac ako sto prác. Knižne vyšli: Etnokultúrny základ rusko-slovenských prekladov, Texty so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou a Etnopsycholingvistické východiská rusko-slovenských a slovensko-ruských porovnávaní. So spolupracovníkmi organizuje medzinárodné vedecké konferencie pod názvom Hľadanie ekvivalentnosti

v           Ing. doc. Juraj Sipko,  PhD.,  M.B.A. (1951) – vedec so zameraním na menové, finančné a devízové vzťahy,  pedagóg na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, autor odborných publikácií z oblasti platobných systémov. Pracuje vo výskume Medzinárodného menového fondu v USA. Vo svojich knižných publikáciách napr.: Európska menová únia a euro zúročil svoje študijné a vedecké pobyty na popredných univerzitách v USA začiatkom deväťdesiatych rokov – postgraduálne štúdium na Business School Prague Rochester inštitúte of Technology, štúdium na Harvarde, na Pennsylvánskej univerzite a na Massachussettskom Inštitúte of Technology.

v           PhDr. Oľga  Glosíková, DrSc. (1953) – Po absolvovaní Filozofickej fakulty UPJŠ (odboru filozofia – dejepis) pôsobila na SOU chemickom vo Svite  ako stredoškolská profesorka, potom ako odborná asistentka na VŠT v Košice so sídlom v Prešove. V rokoch 1991 – 92 bola poslankyňou Snemovne národov FZ ČSFR. Od roku 1995 pracuje na Katedre humanitných vied  Fakulty výrobných technológií  Technickej univerzity  Košice so sídlom v Prešove. V r. 2005 získala DrSc. na Filozofickom ústave Štátnej akadémie vied Bieloruska. V súčasnosti sa venuje prevažne vedecko-pedagogickej činnosti doma i v zahraničí. Je tiež autorkou monografií Ontologická analýza koevolučnej spätosti sociokultúrnej reality a prírody,  Ontologická podstata koevolúcie sociokultúrnej reality a prírody, vysokoškolských skrípt z filozofie, religionistiky, psychológie, sociológie práce a manažmentu, sociológie a priemyselnej psychológie.

v          pplk. Ing. Sergej Mačík (1955 – 199[1]) – študoval na ukrajinskom gymnáziu v Prešove, štvrtý ročník absolvoval v Banskej Štiavnici, potom študoval na Strojárskej fakulte  vo Volgograde. Po štúdiách pracoval ako vojak z povolania vo vojenskom výskume.

v          plk. Ing. Milan Jedinák (1956) – po absolvovaní strednej priemyselnej školy elektrotechnickej študoval na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. V osemdesiatych rokoch pôsobil na vojenských raketových útvaroch, v deväťdesiatych rokoch pracoval ako veliteľ protilietadlového raketového pluku v posádke Pezinok a ako profesionálny vojak s hodnosťou plukovník  pôsobil ako zamestnanec ministerstva obrany v Správe štátnych hmotných rezerv SR. V súčasnosti je  naďalej zamestnancom MO SR, vykonáva funkciu riaditeľa  odboru mobilizačných rezerv štátu.

v          pplk. Ing. Anton Lichvár (1957–1995) – po absolvovaní Vysokej vojenskej leteckej školy v Košiciach pôsobil v pluku RTZ na vojenskom letisku v Prostějove najprv ako zástupca veliteľa a neskôr aj ako veliteľ. Dvojročné postgraduálne štúdium  v odbore informatika absolvoval  na Vojenskej akadémii v Brne. V deväťdesiatych rokoch pôsobil ako vedúci pracovník výpočtového strediska na Ministerstve  národnej obrany Českej republiky.

v         doc. RNDr. Mária Lichvárová, PhD. (1958) – vysokoškolská pedagogička,  od roku 1994 pôsobí na Katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá teóriou vyučovania chémie. Je autorkou troch odborných monografií a množstva odborných článkov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. Ako autorka a spoluautorka vydala mnohé učebné texty a skriptá. Zúčastňuje sa tiež na vedeckých konferenciách  doma i v zahraničí. Niektoré odborné práce sú dostupné na internete. V roku 2002 obhájila dizertačnú prácu: Chémia každodenného života vo výchove a vzdelávaní  a v roku 2005 bola habilitovaná na docentku.

v        PhDr. Tatiana Soroková,  Ph.D, rod. Bittnerová (1959) – po  absolvovaní FF UPJŠ v Prešove aprobácie psychológia – Rj pôsobí ako vysokoškolská pedagogička zaoberajúca sa sociálnopsychologickým výcvikom na Ekonomickej fakulte pri Technickej univerzite v Košiciach. Je  autorkou  viacerých vysokoškolských skrípt a odborných monografií Rubikon psychológie a Breviár psychológie. Vykonávala  tiež   súkromnú  psychologickú  prax.

v      Ing. Juraj Sroka (1966) – držiteľ Zlatej Jánskeho plakety za mnohonásobné darcovstvo krvi, manažér, námestník riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice pre ľudské zdroje.

v      Michal Nestorik  (1967) – v rokoch 1983/84 úspešný  reprezentant ŠK Mladosť Bratislava, držiteľ striebornej medaily z Paraolympiády v Atlante 1996.

v      Dr. phil. Juraj Sivuľka (1969) – učiteľ na gymnáziu Bruchhausen-Vilsen, externý učiteľ na Univerzite v Brémach, básnik – autor dvoch básnických zbierok v nemeckom jazyku Testament der Liebe a In Liebensweh,   atlét-vytrvalec – víťaz Brémskeho polmaratónu.

v      Dr. Jana Stašáková (1972) – nositeľka doktorátu z imunológie a virológie,  pracuje pre University Of Southampton-School of Medicine vo V. Británii, venuje sa testovaniu a vývoju DNA vakcín pre onkologických pacientov, je spoluautorkou 7 odborných štúdií publikovaných v rôznych odborných publikáciách

v      Ing. Anton Bittner, M.B.A. (1971) – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenského investičného holdingu, a. s.; do roku 2004 investičný manažér Penta Investments, a. s., v deväťdesiatych rokoch zamestnanec Ministerstva financií  SR  pracovník v odbore medzinárodných vzťahov a štátny radca – Oddelenie medzinárodných finančných inštitúcií.

v       Mgr. ThLic. Jaroslav Matoľák (1975) – protopresbyter Sabinovského protopresbyteriátu. Po absolvovaní Gymnázia v Starej Ľubovni absolvoval Bohosloveckú fakultu Prešovskej univerzity. Licenciát obhájil na teologickom odbore Lublinskej Katolíckej univerzity v roku 2002 (licenciátna práca na tému: Nacionalistická propaganda vo vládnej tlači na Slovensku v r. 1938 – 1945)

v       Ing. Juraj Foľvarský, M.B.A. (1975)

 

[1] Presný údaj nezistený – poz. editora