EKOLAND        Ekoland

Tematické zameranie projektu:  komunitný projekt

Osoby zodpovedné za projekt:

Cieľ projektu:

    Je efektívne využívať prostredie areálu školského dvora žiakmi našej školy a širokej verejnosti
vo voľnom čase, ale zároveň využívať toto prostredie ako jednu z možných alternatív
pri zefektívňovaní vyučovacieho procesu. Sledujeme aj veľmi dôležitú zmenu myslenia ľudí
v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

Cieľová skupina:

    Žiaci a deti ZŠ s MŠ Kamienka, pedagogickí a nepedagogický zamestnanci ZŠ s MŠ v čase vyučovacieho procesu aj v mimoškolskej činnosti, rodičia s deťmi a široká verejnosť.

Ako sme pracovali :o)

   
Ekoland Ekoland Ekoland