PROTIDROGOVÁ PREVENCIA


                                                                

          Protidrogová činnosť sa už na našej škole realizuje niekoľko rokov .
          V roku 1998 sme boli zapojení do protidrogového festivalu, počas ktorého sa konali športové , literárne , výtvarné aktivity  a v neposlednom rade aj besedy, prednášky a premietanie videofilmov s danou problematikou .

          V tomto období sa  protidrogová činnosť realizovala pod vedením protidrogovej koordinátorky Mgr. Ireny Dančákovej , ktorá sa snažila každý rok tieto činnosti obohacovať  novými aktivitami pre žiakov, ale aj spoluprácou s rodičmi, Regionálnym ústavom národného zdravia v SL a Policajným zborom v Podolínci .

  
          V školskom roku 2005 / 2006 sa začala protidrogovej činnosti venovať Mgr. Monika Škvarová nielen vo vyučovacom procese v spolupráci s triednymi učiteľmi, ale aj v mimoškolskej činnosti, kde najväčšiu úlohu zohráva práca žiakov v záujmových krúžkoch .
          Od roku  2005  pribudli k zaujímavým činnostiam Recepcia zdravej výživy, Hokejový turnaj  a Karneval, ktorého súčasťou boli aj masky súťažiace pod logom ,,Droga priateľ strašidiel – cesta k smrti.

          Vhodným doplnkom sú aj  ankety a dotazníky, ktoré pomáhajú učiteľom zistiť aké problémy sa medzi žiakmi vyskytujú najčastejšie a zároveň lepšie spoznať ich postoj v protidrogovej oblasti .

          V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj  zmysluplnú prácu a činnosť našich žiakov v projekte detský park – EKOLAND pod vedením učiteliek
Mgr. Márie Bittnerovej, Mgr. Eleny Juráškovej a Mgr. Moniky Škvarovej.

 

          Našou hlavnou prioritou protidrogovej činnosti  je vytvárať u žiakov zmysel pre zdravý, veselý, efektívne tvorivý  a plnohodnotný život v kruhu svojich kamarátov prostredníctvom športových, zábavných a záujmových  aktivít .