ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE


          V školskom roku 1998/1999 sa naša škola zapojila do celoštátneho projektu Školy podporujúcej zdravie.

          Cieľom projektu bolo zabezpečenie sebavýchovy a sebavzdelávania žiakov, pedagógov a rodičov k výchove zdravého životného štýlu.
          Každoročne bol na škole vypracovaný plán práce k projektu ŠPZ. Jednotlivé úlohy boli vždy plnené za aktívnej spolupráce žiakov, pedagógov,
rodičov a všetkých oslovených ľudí.
          Koordinátorkou projektu bola od jeho začiatkov Mgr. Irena Dančáková. V školskom roku 2006/2007 sa koordinátorkou projektu na škole stala
Mgr. Elena Jurašková.