ZAMESTNANCI  ŠKOLY


Vedenie školy

PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka ZŠ a MŠ aprobácia TV, RJ
PaedDr. Anna Gočiková zástupkyňa pre ZŠ aprobácia M, Z
Svetlana Bittnerová zástupkyňa pre MŠ  

Rozdelenie triednictva

Ročník Triedna učiteľka Aprobácia
1. Mgr. Elena Jurašková 1. - 4. roč., EV
2. Mgr. Elena Jurašková 1. - 4. roč., EV
3. Mgr. Mária Bittnerová 1. - 4. roč., EV
4. Mgr. Monika Škvarová 1. - 4. roč., AJ pre 1. - 4.
5. Mgr. Helena Pataráková SJL, D
6. Mgr. Jana Olejníková M, Z
7. B Mgr. Lucia Kseňáková 1. - 4. roč., špec. pedagogicka
7. Ing. Viera Krajňáková NV, Ch
8. Ing. Eva Hricová  
9. Ing. Adriana Lichvárová AJ

Tabuľka o personálnom obsadení ZŠ

P. č. Pedagogický pracovník Aprobácia
1 PaedDr. Oľga Gregová TV, RJ
2 PaedDr. Anna Gočiková M, Z
3 Mgr. Elena Jurašková 1. - 4. roč., EV
4 Mgr. Mária Bittnerová 1. - 4. roč., EV
5 Mgr. Lucia Kseňáková 1. - 4. roč., špec. pedagogicka
6 Mgr. Monika Škvarová 1. - 4. roč., AJ pre 1. - 4.
7 Mgr. Jana Olejníková M, Z
8 Ing. Viera Krajňáková NV, Ch
9 Darina Hrebíková vychovávateľka
10 Ing. Eva Hricová  
11 Ing. Adriana Lichvárová AJ
12 Mgr. Helena Pataráková SJL, D
13 Mgr. Peter Foľvarský TV, OV
14 Mária Hrebíková vychovávateľka
15 Mgr. Jana Muchová
(materská dovolenka)
F, TchV


Prehľad o metodických a pomocných orgánoch školy

P. č. Metodický a pomocný orgán školy Vedúci alebo koordinátor
1 MZ 1. - 4. Mgr. Mária Bittnerová
2 PK - humanitných predmetov Mgr. Helena Pataráková
3 PK - prírodovedných predmetov Ing. Viera Krajňáková
4 PK - výchovných predmetov Ing. Eva Hricová
5 ŠPZ Mgr. Elena Jurašková
6 Predseda OZ PŠaV Mgr. Mária Bittnerová
7 Boj proti drogám Mgr. Monika Škvarová
8 Infovek Ing. Eva Hricová
9 Výchovný poradca Ing. Viera Krajňáková
10 Rada školy Mgr. Monika Škvarová
11 Dopravná výchova Mgr. Lucia Kseňáková
12 Environmentálna výchova Mgr. Jana Olejníková
13 WWW stránky školy Ing. Eva Hricová, Mgr. Jana Muchová
14 OČAP a OŽaZ Ing. Adriana Lichvárová


Pedagogickí zamenstnanci MŠ:


Nepedagogickí zamenstnanci: